ອາຫານບຳລຸງປະຈໍາເດືອນ... ທີ່ສາວໆຄວນຮູ້!!!

ປະຈຳເດືອນທີ່ມາຕາມປົກກະຕິສະແດງເຖິງຄວາມສົມບູນຂອງແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ເປັນການຖ່າຍເທເລືອດເສຍ
ຊຶ່ງເກີດຈາກການລະລາຍຕົວຂອງເຍື່ອຫຸ້ມມົດລູກ ແລະ ສ້າງເຍື່ອຫຸ້ມມົດລູກໃໝ່ໝຸນວຽນເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກງານຂອງຮ່າງກາຍເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ລະເດືອນທີ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງເສຍເລືອດເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຈາກການມີປະຈໍາເດືອນ ຮ່າງກາຍຈະສູນເສຍວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ກໍ່ຄືແຄວຊ່ຽມ ທາດເຫລັກ ແລະ ສັງກະສີເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍກວ່າປົກກະຕິຫລືມີອາການເຈັບຫົວ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ເບື່ອອາຫານ, ອາລົມເສົ້າຊຶມ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງທີ່ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ ຂາດການອອກກຳລັງກາຍຖ້າມົວແຕ່ອົດອາຫານ, ປິ່ນປົວຮູບຮ່າງອາດເຮັດໃຫ້ຂາດສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ແລະສ່ຽງຕໍ່ພາວະເລືອດຈາງ, ຮ່າງກາຍຈະກະຕຸ້ນຜິວພັນບໍ່ມີເລືອດຝາດໃນໄລຍະມີປະຈໍາເດືອນ ການກິນອາຫານທີ່ສົມດຸນຕໍ່ຮ່າງກາຍຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການຕ່າງໆໄດ້ໂດຍເນັ້ນທີ່ອາຫານບຳລຸງເລືອດເຊັ່ນ:ເຄື່ອງໃນສັດ, ໄຂ່ແດງ, ຖົ່ວເມັດແຫ້ງ ແລະ ຜັກໃບສີຂຽວເຂັ້ມເຊັ່ນ: ຜັກກາດ, ສາຫລ່າຍເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງໃຫ້ທາດເຫລັກ, ວິຕາມິນບີ6, ບີ12, ບີລວມ ແລະ ກົດໂຟລິກ ຊຶ່ງມີສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງເລືອດສູງສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ປະຈຳເດືອນມາໜ້ອຍຫລືຫລາຍຜິດປົກກະຕິຄວນປຶກສາແພດ, ເພາະອາດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ມີຊີ້ນຮ້າຍທີ່ມົດລູກກໍ່ໄດ້.

Post a Comment

0 Comments