ວິທີເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບໃນແຕ່ລະຊ່ວງ ອາຍຸ...

ມື້ນີ້ແອດມີວິທີການດູແລສຸຂະພາບໃນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ນໍາກັນ.ຊ່ວງທີ່ 1 ອາຍຸ 0-6 ປີ: ເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ຕັ້ງທ້ອງຢູ່ ຄວນໄປຝາກທ້ອງ ແລະ ກວດສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ເກີດອອກມາຢ່າງປອດໄພ. ຈາກນັ້ນ ຈົນເຖິງອາຍຸ 6 ປີ ເດັກນ້ອຍຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ຫຼື ເອີນວ່າວັກຊີນພື້ນຖານໃຫ້ຄົບຖວນ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດທາງດ້ານການພັດທະນາການ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕ່າງໆ.

ຊ່ວງທີ 2 ອາຍຸ 7-18 ປີ: ສິ່ງສໍາຄັນຄືການກຽມຕົວໃຫ້ຊ່ວງອາຍຸນີ້ເປັນໄວຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ແຂງແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ມີອາລົມທີ່ແຈ່ມໃສ, ມີພູມຄຸ້ມກັນທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ສາມາດດູແລຕົນເອງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກສິ່ງເສບຕິດ, ໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.ຊ່ວງທີ່ 3 ອາຍຸ 19-60 ປີ: ແມ່ນໄວອາຍຸທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງເຮັດວຽກງານ ໂດຍຊ່ວງນີ້ຈະມັກເປັນພະຍາດທີ່ສໍາພັນກັບພຶດຕິກໍາການໃຊ້ຊີວິດ ເຊັ່ນ: ຄວາມຕູ້ຍ, ເບົາຫວານ, ພະຍາດທີ່ເກີດຈາຢາສູຍ-ສຸລາ ຫຼື ພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: ເຈັບກ້າມເນື້ອ, ຄຽດ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສຸຂະພາບສະໝໍ່າສະເໝີ.ຊ່ວງທີ່ 4 ອາຍຸເລີ່ມແຕ່ 60 ປີ: ຂຶ້ນໄປ ຊ່ວງນີ້ຖືເປັນໄວສູງອາຍຸ ນອກຈາກມີຄວາມເຊື່ອມໂຊມລົງຂອງຮ່າງກາຍແລ້ວ ບາງຄົນຍັງມີພະຍາດປະຈໍາໂຕອີກດ້ວຍ ສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ ຄວນຮັບການກວດກາຮັກສາສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ປະຕຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ ເຊັນດຽວກັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງທົ່ວໄປ ຄວນຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ອອກກໍາລັງກາຍ, ຜັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈລ່າເລີງແຈ່ມໃສຢູ່ສະເໝີ.

Post a Comment

0 Comments