ການບໍລິຈາກເລືອດ! ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຮົາບໍ່? ແລະ ຈະຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນບໍ່?

ການບໍລິຈາກເລືອດ! ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຮົາບໍ່ເລືອດມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເສຍເລືອດຫຼາຍ ຈຶ່ງເຖີງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້. ການໃຫ້ເລືອດກັບຜູ້ປ່ວຍເພື່ອທົດແທນສິ່ງທີ່ເສຍໄປ ຈຶ່ງເປັນວິທີການດຽວທີ່ຈະແກ້ໄຂພາວະຊ໊ອກ ເນື່ອງຈາກການເສຍເລືອດໄດ້.ຕາມປົກກະຕິຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະມີເລືອດສໍາຮອງໄວ້ປະມານ 4 ສ່ວນ ຂອງເລືອດທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທັງໝົດ 12 ສ່ວນ ໃນການບໍລິຈາກເລືອດຜູ້ບໍລິຈາກໄດ້ໃຫ້ໄປພຽງ 1 ສ່ວນຂອງຈໍານວນເລືອດທີ່ມີສໍາຮອງໄວ້ເທົ້ານັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຈະບໍລິຈາກເລືອດ ຈະຕ້ອງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-60 ປີ ມີຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງສົມບູນ ໃນການບໍລິຈາກເລືອດນັ້ນຜູ້ບໍລິຈາກຈະຖືກກວດຄວາມດັນ ເພື່ອກວດສອບຄວາມສົມບູນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເຈາະເລືອດເພື່ອກວດສອບໝວດເລືອດ ແລະ ຄູນສົມບັດຂອງເລືອດ.ຫາກວ່າຮ່າງກາຍສົມບູນ ແລະ ເລືອດບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍກໍ່ສາມາດບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ ເລືອດທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົານັ້ນເມັດເລືອດແດງ ເມັດໜຶ່ງໆ ມີອາຍຸຢູ່ໃນກະແສເລືອດໄດ້ດົນເຖິງ 120 ມື້ ແຕ່ສໍາລັບເລືອດທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການເກັບຖືກວິທີຈຶ່ງຈະເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ໂດຍຈະຕ້ອງປະສົມກັບນໍ້າຢາປ້ອງກັນເລືອດແຂງໂຕ ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ນໍ້າຢາທີ່ນິຍົມໃຊ້ໄດ້ແກ່ ນໍ້າຢາເອຊີດີ ແລະ ນໍ້າຢາຊີພີດີ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກັບເລືອດໄວ້ໄດ້ທີ່ອຸນຫະພູມ 2-4 ອົງສາ ໄດ້ດົນເຖີງ 21-28 ມື້ ແລະ ຫາກວ່າເກັບໄວ້ໃນກໍລະນີພິເສດຄືເອົາໄວ້ເປັນເລືອດແຂງກໍ່ຈະສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເຖິງປີ.

Post a Comment

0 Comments