ອາຫານທີ່ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ...

ອາຫານບາງຈຳພວກເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມດີ ທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກໂຕເຮົາໄດ້ແກ່:1. ໝາກໂມ: ມີທາດເຢັນຈາກນ້ຳ ແລະ “ ອາຈິນິນ ” ເປັນສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫລອດເລືອດຂະຫຍາຍ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນມີ “ ໄລໂຄປິນ ” ຊ່ວຍຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດໃນໂຕໄດ້ດີ ນອກນັ້ນ ຈຳພວກໝາກແຕງກວາ, ໝາກແຄນຕາລູບ ແລະ ໝາກແຕງອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ມີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືກັນ.

2. ຕຳສົ້ມຕ່າງໆ: ມີກົດເຜັດທີ່ຢູ່ຫຼາຍໃນໜ່ວຍໝາກເຜັດ, ກົດເຜັດນີ້ເອງທີ່ຊ່ວຍຊັກນຳໃຫ້ “ ສານແຫ່ງຄວາມສຸກ ” ໃນສະໝອງໃຫ້ຫລັ່ງຈົນເປັນທີ່ເພີງພໍໃຈ.3. ໃບຂີ້ເຫລັກ, ຜັກກະເດົາ ໝາກໄສ້: ຈະຊ່ວຍລະງັບອາການຊຶມເສົ້າ ໂດຍສະເພາະ ສານ “ ບາຣາຄອນ ” ໃນໃບຂີ້ເຫລັກ.

4. ນ້ຳເຜິ້ງ: ເປັນສານອາຫານອາລົມດີ ເມື່ອກິນແລ້ວສານນ້ຳຕານ“ ຟຣຸກໂຕສ ” ໃນນໍ້າເຜິ້ງຈະຊ່ວຍກ່ອມອາລົມໃຫ້ສະບາຍໃຈ ແລະ ມີພະລັງ.5. ສາລີ, ຂະໜົມທີ່ເຮັດດ້ວຍຖົ່ວ, ງາ ຫຼື ເຂົ້າ ແລະ ທັນຍະພືດ: ມີທາດອາລົມດີທີ່ມີຊື່ວ່າ “ ທຣິປໂຕແຟນ ” ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຈະປ່ຽນໄປເປັນເຄມີອາລົມດີຊື່ “ ຊີໂຣໂທນິນ ” ແລະ ໃຜມີເຄມີດີໆແບບນີ້ຫລາຍໆ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເປັນສຸກໃຈ, ແກ້ເຈັບຫົວ, ປົວລຳໄສ້ຜິດປົກກະຕິ, ຊ່ວຍຕ້ານອາການຊຶມເສົ້າ ແລະ ຊ່ວຍແກ່ຍາວຄວາມຊຸດໂຊມຂອງສັງຂານຕາມໄວອາຍຸ.

Post a Comment

0 Comments