ມີເພດສໍາພັນຕອນ ເປັນປະຈໍາເດືອນດີ ຫລືບໍ່?

ການມີເພດສຳພັນຂະນະມີປະຈຳເດືອນໃນຕ່າງປະເທດທີ່ພວກເຂົາສຶກສາກັນມາພົບໄດ້ປະມານ 3-30ເປີເຊັນ ໃນປະຊາກອນທີ່ມີເພດສຳພັນສະໝ່ຳສະເໝີ, ຄົົນທີ່ມີເພດສຳພັນໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຫດຜົນກັນວ່າເປັນໄລຍະທີ່ທັງສອງສະບາຍໃຈວ່າຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຖືພາ, ຮູ້ສຶກຖືກກະຕຸ້ນໄດ້ງ່າຍຮູ້ສຶກວ່າມັນແປກໃໝ່.- ເລື່ອງທໍາອິດບໍ່ຖືພາແທ້ຫລືບໍ່?

ຖ້າເລືອດທີ່ອອກຈາກຊ່ອງຄອດໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວເປັນປະຈຳເດືອນແທ້ໆ (ເຊັ່ນ: ເລືອດອອກມາຫລັງກິນຢາຄຸມຄົບແຜງຫລືຮອບເດືອນມາສະໝໍ່າສະເໝີຫລາຍໆ) ໂອກາດຕັ້ງທ້ອງກໍ່ນ້ອຍຫລາຍທີ່ຍັງມີໂອກາດຖືພາໄດ້ກໍ່ຈະເປັນໃນກໍລະນີທີ່ເລືອດທີ່ອອກບໍ່ແມ່ນເລືອດປະຈຳເດືອນ, ແຕ່ເປັນເລືອດເຂົ້າໃຈຜິດເຊັ່ນ: ເປັນເລືອດທີ່ອອກໄລຍະທີ່ຕົກໄຂ່ (ໄລຍະນັ້ນກໍ່ສາມາດມີເລືອດອອກໄດ້) ຫລືອີກກໍລະນີຄື ໃນຮອບເດືອນຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນສັ້ນຕົກໄຂ່ໄວກວ່າຮອບເດືອນຜູ້ຍິງທີ່ຮອບເດືອນຍາວແລ້ວມີເພດສຳພັນກັນໃນມື້ທ້າຍໆຂອງປະຈຳເດືອນ ແລ້ວອາສຸຈິເກີດແຂງແຮງລໍຄອຍຖ້າໄຂ່ຕົກໄດ້ 3-5 ມື້ກໍ່ສາມາດຖືພາໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນໂອກາດຈະຖືພາໜ້ອຍກວ່າ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ລູກຂະນະມີປະຈໍາເດືອນ- ເລື່ອງທີ່ 2 ແລ້ວຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່”

ລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນຈະເປັນໄລຍະທີ່ປະຕູປາກມົດລູກເປີດອອກໃຫ້ເລືອດຈາກໂພງມົດລູກໄຫລສູ່ໂລກພາຍນອກ (ຫລືຜ້າອະນາໄມ) ນັ້ນເອງ ຖ້າປະຕູເປີດໃຫ້ເລືອດອອກໄດ້ກໍ່ສາມາດເປີດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ໂພງມົດລູກໄດ້ເຊັ່ນກັນ.ດັ່ງນັ້ນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນທາງເພດສຳພັນ ກໍ່ສາມາດເດີນທາງເຖິງກັນໄດ້ຢ່າງສະບາຍໄດ້ແກ່ ເຊື້ອເອດ, ໜອງໃນ, ຊິຟິລິດ,ໄວຣັສຕັບອັກເສບບີ ຊຶ່ງເຊື້ອດັ່ງກ່າວຕໍ່ໃຫ້ມີເພດສຳພັນໃນວັນທີ່ບໍ່ເປັນປະຈໍາເດືອນກໍ່ມີໂອກາດຈະຕິດຕໍ່ກັນທາງເພດສຳພັນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ການມີເພດສໍາພັນຕອນມີປະຈໍາເດືອນຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພາະນອກຈາກປະຕູປາກມົດລູກເປີດອອກແລ້ວພູມຄຸ້ມກັນຂອງແມ່ຜູ້ຍິງໃນໄລຍະມື້ນັ້ນຂອງເດືອນຈະຫລຸດລົງໜ້ອຍໜຶ່ງນໍາອີກ.

Post a Comment

0 Comments