ອາບນໍ້າຕອນເຊົ້າເພື່ອສຸຂະພາບ...

ກ່ອນຈະອາບນ້ຳຄວນເອົານ້ຳຫົດໃສ່ເຄິ່ງຕົວ ແຕ່ຄ່າບັ້ນແອວລົງຫາຕີນເສຍກ່ອນ (ບໍ່ຄວນຫົດນ້ຳໃສ່ຕົນຕົວທັງໝົດບາດດຽວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດລົມຢຸດສະງັກໄດ້) ແລະ ການຫົດນ້ຳໃສ່ແຕ່ບັ້ນແອວລົງໄປກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັບເອົາການກະທົບຈາກຄວາມເຢັນເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ ( ບໍ່ໃຫ້ຮ່າງ ກາຍກະທົບຄວາມເຢັນແຮງບາດດຽວ ຊຶ່ງມີບາງກໍລະນີເກີດອາການຫົວໃຈສະບັ້ນຂາດໃຈຕາຍໄປເລີຍກໍ່ມີ ) ຫຼື ບໍ່ຂາດໃຈຕາຍບຶດໜຶ່ງຍາມດຽວ ແຕ່ກໍ່ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນສະສົມອາການທາງຫົວໃຈເທື່ອລະນ້ອຍເຊັ່ນດຽວກັນ.ການອາບນ້ຳຕອນເຊົ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຫຼາຍ ເພາະຕະຫລອດທັ້ງຄືນທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ເວລາຄົນນອນຫລັບໄຫຼທັງຄືນນັ້ນເຫື່ອໄຄຄ້າວຈະໄຫຼອອກມາອາບທົ່ວຮ່າງກາຍ ຕອນເຊົ້າຄວນຊຳລະລ້າງອອກໃຫ້ໝົດຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.ເວລາຫົດນ້ຳໃສ່ທົ່ວຮ່າງກາຍເທື່ອທຳອິດ ຄວນເອົາທັງສອງຝາມືຮຸກຖູໄປທົ່ວແຂນຂາ ແລະ ຕົນຕົວອ່າວແຮງ ໃຫ້ທົ່ວເພື່ອຟອກເລືອດລົມເຮັດໃຫ້ເລືອດລົມທົ່ວຮ່າງກາຍໝູນວຽນດີ ແລະ ແຂງແຮງຕະຫລອດການ.ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມະນຸດເຮົາເບິ່ງຂ້າມໃນການອະນາໄມຮູທະວານ, ເວລາຟອກສະບູໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວຊີ້ມືແຍ່ເຂົ້າຮູທະວານຈົນຈຳ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດລີດສະດວງທະວານ ແລະ ຍັງເປັນການທຳລາຍການວາງໄຂ່ຂອງພະຍາດຕົວເຂັມອີກດ້ວຍ.

Post a Comment

0 Comments