ເຕືອນໄພໃກ້ໂຕ ກັບການຊື້ເສື້ອກັນໜາວມືສອງ!

ອາກາດເລີ່ມກັບມາເຢັນອີກຄັ້ງ ຫຼາຍທ່ານຄົງ ຫາເສື່ອກັນໜາວເກົ່າໆທີ່ປະໄວ້ອອກມາໃຊ້ກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນ ບາງຄົນກໍ່ເລືອກອອກໄປຫາຊື້ເສື້ອໃໝ່ເພື່ອຈະໄດ້ປ່ຽນຍັນຍາກາດກັບເສື້ອໂຕໃໝ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສື້ອກັນໜາວມືສອງ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍຄັ້ງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ນໍາເອົາຢີ່ຫໍ່ດັງໆ ນໍາມາຈໍາໜ່າຍໃນລາຄາຕໍ່າ ທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງລະວັງໄພທີ່ມາກັບເສື້ອເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫຼາຍອີກດ້ວຍ.ເລີ່ມຈາກກາກກ້ຽນທີ່ມີເຊື່ອລາ ເປັນຕົ້ນເຫດ ຊຶ່ງພົບວ່າຜູ້ຂາຍນໍາເສື້ອມາຂາຍໂດຍບໍ່ຜ່ານຂະບວນການເຮັດຄວາມສະອາດ ລວມທັງການເກັບສິນຄ້າຊະນິດເທລວມເປັນກອງ ເກີດເປັນສະພາບອົບເອົ້າ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອລາຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ.

ຕໍ່ມາເປັນອາການພູມແພ້ໂດຍສະເພາະຝຸ່ນໄຍຜ້າທີ່ມາຈາກເປົາປ່ານ ລວມເຖິງການໃຊ້ນໍ້າຢາລີດຜ້າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ຜົນກໍ່ຄືວ່ານອກຈາກມີຜົນຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ຍັງມີອາການລະຄາຍເຄື່ອງຜິວໜັງ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງພູມແພ້ຢູ່ແລ້ວອາການຍິ່ງຈະແຮງຂຶ້ນ.ສຸດທ້າຍແຕ່ບໍ່ທ້າຍສຸດຄື: ພະຍາດຜິວໜັງຈາກຈໍາພວກເຫັບ, ມັດ, ໄຮ ຊຶ່ງສານຕິດຈາກພວກນີ້ຈະມີຜົນຕໍ່ຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເປັນຜືນແດງຄັນ ອາດຕິດເຊື່ອໄດ້ເມື່ອມີການເກົາຈົນເປັນແຜ.ນອກນີ້ຍັງມີໄພທີ່ແຝງຢູ່ອີກຫຼາຍຈາກເສື້ອກັນໜາວມືສອງ ຈຶ່ງຕ້ອງຄໍານືງເຖີງເລື່ອງຂອງຄວາມສະອາດຫຼາຍກວ່າພຽງຄວາມງາມ.
ຖ້າຫາກຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງມືສອງ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຊັກດ້ວຍແຟັບ ແລ້ວນໍາມາຕົ້ມໃນນໍາຮ້ອນປະມານ 60 ອົງສາ ປະມານ 15 ນາທີ - 1 ຊົວໂມງ.

Post a Comment

0 Comments