ອາຊີບທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດນິ້ວມືອ່ອນແຮງ...

ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າປະຈຸບັນການເຮັດວຽກງານຂອງເຮົາມີຫລາຍປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດນິ້ວມືອ່ອນແຮງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຍົກຂອງໜັກ, ຫິ້ວຂອງໜັກ ກົດໂທລະສັບຫລືແມ່ນແຕ່ການພິມຄອມພິວເຕີດົນໆກໍ່ອາດເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການນິ້ວອ່ອນແຮງ.ນິ້ວອ່ອນແຮງຈະມີອາການຈັງຂໍ້ມື ບໍ່ສາມາດຈັບບາຍຫຍັງໄດ້ສະດວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ເກີດການຜິດພາດໃນການຈັບບາຍ.

ອາຊີບໃດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດນິ້ວມືອ່ອນແຮງ1. ນັກກອຟ ສາເຫດທີ່ນັກກອຟເກີດອາການນິ້ວອ່ອນແຮງມາຈາກການທີ່ນັກກອຟຕ້ອງຊ້ອມຕີກອຟເປັນເວລາດົນ ດັ່ງນັ້ນການທີ່ນິ້ວມືນັກກອຟຈັງ ມືຈັບໄມ້ກອຟໄວ້ແໜ້ນ ຈຶ່ງເກີດເປັນນິ້ວອ່ອນແຮງໄດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.

2. ໝໍນວດແຜນບູຮານ ສາເຫດທີ່ໝົດນວດບູຮານເກີດອາການນິ້ວລັອກມາຈະຕ້ອງອອກແຮງນິ້ວມືຢ່າງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະນິ້ວຫົວໂປ້ມື, ຂໍ້ນິ້ວມືທີ່ສອງ ແລະ ສາມເພາະຕ້ອງໃຊ້ໃນການກົດບີບທີ່ເສັ້ນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ເສັ້ນເຄັ່ງຕຶງ.3. ຊ່າງ ສາເຫດທີ່ຊ່າງເກີດອາການນິ້ວມືອ່ອນແຮງມາຈາກການທີ່ຊ່າງຕ້ອງຢູ່ກັບເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງທັງມື້ ຕົວຢ່າງ ເລື່ອຍ, ຄ້ອນຍິ່ງຖ້າເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນວຽກທີມປະນີດເພື່ອໃຫ້ວຽກອອກມາດີທີ່ສຸດກໍ່ອາດຈະເກີດການຈັງນິ້ວມືຈົນເກີດອາການນິ້ວອ່ອນແຮງໄດ້.

4. ນັກຢູໂດ ສາເຫດທີ່ນັກຢູໂດເກີດອາການນິ້ວມືອ່ອນແຮງມາຈາກການທີ່ນັກຢູໂດຕ້ອງໃຊ້ແຂນ, ຂໍ້ມື, ນິ້ວມືໃນການເຝິກຊ້ອມເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງພໍທີ່ຈະສູ້ກັບຜູ້ຕໍ່ສູ້ ແລະ ການເຝິກຊ້ອມຂອງນັກຢູໂດຈະສ່ຽງຕໍ່ການເປັນນິ້ວມືອ່ອນແຮງໄດ້ຫລາຍກວ່າອາຊີບອື່ນເພາະໃນການເຝິກຊ້ອມໂດຍການນຳເອົາຢາງໃນລົດຖີບມາມັດເຂົ້າກັບເສົາແລ້ວດຶງຂຶ້ນລົງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.ເມື່ອເຮົາຮູ້ສາເຫດກັນແລ້ວວ່າອາການນິ້ວອ່ອນແຮງເກີດຂຶ້ນໄດ້ແບບໃດຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດີກ່ວາ.

Post a Comment

0 Comments