ປະຈຳເດືອນສີດຳ ຢ່າຟ້າວຕົກໃຈ ບັນຫານີ້ມີຄຳຕອບ...

ກ່ອນ ອື່ນຕ້ອງຂໍບອກໃຫ້ສາວໆ ສະບາຍໃຈກ່ອນເລີຍ ວ່າການທີ່ເລືອດປະຈຳເດືອນມີສີຄ້ຳຫລື ສີດຳນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ ຜິດປົກກະຕິ ບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາສຸກຂະພາບ ຫລື ເປັນພະຍາດຫຍັງແຕ່ຢ່າງໃດທັງນີ້ການທີ່ປະຈຳເດືອນມີສີຄ້ຳ ຫລື ສີດຳອາດເກີດໄດ້ຈາກການທີ່ເລືອດປະຈຳ ເດືອນໄຫລອອກມາແລ້ວໄປຕິດຄ້າງຢູ່ທີ່ບໍລິເວນຊ່ອງຄອດດົນເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ເລືອດສີແດງປ່ຽນເປັນສີຄ້ຳຂຶ້ນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງທີ່ປະຈຳເດືອນເລີ່ມມາໃໝ່ໆ ຫລື ຊ່ວງທີ່ປະຈຳເດືອນໃກ້ຈະໝົດ ໂດຍເລືອດຈະຄ່ອຍໆ ຊຶມອອກມາຊ້າໆ ແລະ ຕິດຄ້າງຢູ່ບໍລິເວນຊ່ອງຄອດເປັນເວລາດົນ ຊຶ່ງກວ່າຈະໄຫລອອກມາເລືອດກໍ່ຈະກາຍເປັນສີຄ້ຳ ຫລື ສີດຳໄປະແລ້ວ ຖ້າຈະໃຫ້ປຽບທຽບເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບງ່າຍໆ ລອງຄິດເຖິງຕອນທີ່ມີດບາດ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າເມື່ອຕອນມີດບາດໃໝ່ໆ ເລືອດຈະມີສີແດງເຂັ້ມ ແລະຈະຄ່ອຍໆ ແຂງຕົວ ແລະ ປ່ຽນເປັນສີຄ້ຳຂຶ້ນ ຊຶ່ງກໍ່ຄືກັບເລືອດປະຈຳເດືອນຂອງເຮົານັ້ນເອງ.ທັງນີ້ສາວໆ ຫລາຍຄົນຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໆ ວ່າເລືອດປະຈຳເດືອນນັ້ນຄືເລືອດເສຍ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ຢ້ານວ່າເລືອດສີດຳທີ່ອອກມານັ້ນຈະເປັນເລືອດທີ່ເກີດຈາກຮ່າງກາຍ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຢາກໃຫ້ສາວໆ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ວ່າມົດລູກມີຫນ້າທີ່ສືບພັນພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນເລືອດປະຈຳເດືອນຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລືອດເສຍ ແຕ່ເປັນເລືອດທີ່ລອກຫລຸດອອກມາຈາກເຍື່ອບຸມົດລູກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິສົນທິ ແລະ ການທີ່ເລືອດມີສີດຳຄ້ຳກໍ່ເປັນເພາະວ່າເລືອດຕົກຄ້າງຢູ່ບໍລິເວນຊ່ອງຄອດເປັນ ເວລາດົນເທົ່ານັ້ນເອງ.

Post a Comment

0 Comments