ສາວໆລະວັງໂທດຂອງການຕາກສະລິບໃນບ່ອນຮົ່ມ...

ໄລຍະນີ້ເປັນໄລຍະກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວ ບາງມື້ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີແດດ ແນ່ນອນວ່າບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍໃນໄລຍະນີ້ຄື: ບັນຫາເສື້ອຜ້າອັບຊຸ່ມ ແລະ ມີກິ່ນເໝັນ ເນື່ອງຈາກເສື້ອຜ້າບໍ່ແຫ້ງ ແຕ່ປັນຫາທີ່ສຳຄັນຍິ່ງກວ່າກິ່ນນັ້ນກໍ່ຄືເຊື້ອລາໃນເສື້ອຜ້າ ແລະ ເສື້ອຜ້າທີ່ພົບວ່າມີເຊື້ອລາຫລາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄື: ສະລິບ ເພາະສ່ວນຫລາຍຄົນເຮົາມັກຈະຄິດວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ ຕາກໄວ້ໃນຮົ່ມດຽວກໍ່ແຫ້ງຈຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຄິດຫຍັງ ແລະ ທຸກມື້ນີ້ມີຜູ້ທີ່ພັກອາໄສຢູ່ທີ່ຫໍພັກ ຫລື ອາພັດເມັນກັນຫລາຍຂຶ້ນຊຶ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນລັກສະນະນີ້ມັກບໍ່ມີບໍລິເວນຕາກເຄື່ອງທີ່ພຽງພໍ ແລະ ມີແສງແດດສ່ອງເຖິງ ການຕາກເສື້ອຜ້າໂດຍສະເພາະສະລິບຈຶ່ງມັກຜຶ່ງລົມໃຫ້ແຫ້ງຊື່ໆ ແລະ ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສະອາດບໍ່ເກີດອັນຕະລາຍໃດໆ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ເຊື້ອລາຈະຖືກທຳລາຍດ້ວຍແສງແດດເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນສະລິບ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຕາກແດດເຊື້ອລາທີ່ພົບເກືອບ 80 ເປີເຊັນຄື: ເຊື້ອລາ (Candida albicans) ຊຶ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນສະພາວະທີ່ອັບຊື້ນເປັນດ່າງ, ສ່ວນເຊື້ອລາສາຍພັນອື່ນເຊັ່ນ (Candida species) ແລະ (Torulopsis) ກໍ່ຈະພົບເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍເຊື້ອລາເຫລົ່ານີ້ສາມາດຢູ່ໃນອາກາດທີ່ເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າບໍ່ເຫັນ ເມື່ອເຊື້ອລາຕົກໃສ່ສະລິບ ທີ່ອັບຊື້ນບໍ່ມີແສງແດດ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊື້ອລາຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງພະຍາດດັ່ງກ່າວຮຽກວ່າ “ພະຍາດເຊື້ອລາໃນຊ່ອງຄອດ”ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ຍິງເວລາຢູ່ໃນໄວທີ່ມີປະຈຳເດືອນຈະສັງເກດໄດ້ວ່າ ຈະມີຄາບຂາວຕິດຢູ່ທີ່ສະລິບ ຈະຫລາຍນ້ອຍພຽງໃດ ຫລື ມີລັກສະນະປ່ຽນແປງແນວໃດ ກໍ່ເປັນຕາມໄລຍະຂອງການມີປະຈຳເດືອນເນື່ອງຈາກຊ່ອງຄອດຂອງຜູ້ຍິງຈະມີການເຮັດຄວາມສະອາດຕົວເອງຕາມທຳມະຊາດຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນກະບວນການເຮັດຄວາມສະອາດຕົວເອງຕາມປົກກະຕິ.ແຕ່ຫາກເມື່ອໃດທີ່ຕົກຂາວມີລັກສະນະປ່ຽນແປງໄປ ເຊັ່ນ: ມີສີ, ມີກິ່ນຜິດໄປຈາກປົກກະຕິ ແລ້ວຍິ່ງຖ້າມີອາການຄັນໆ ຢູ່ຈຸດລັບກໍ່ສັນນິດຖານໄດ້ເລີຍວ່າທ່ານອາດຖືກເຊື້ອລາຊະນິດນີ້ຈັດການແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນຫາກເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ພະຍາຍາມຕາກຜ້າໄວ້ໃນທີ່ໂລ່ງ, ມີແສງແດດສອງເຖິງ ແລະ ຫາກມີອາການຜິດປົກກະຕິກໍ່ຄວນຮີບໄປປຶກສາແພດ.
ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີ

Post a Comment

0 Comments