ຂໍ້ດີຂອງການ ນອນແກ້ເຄື່ອງ! ທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້...

ການນອນແກ້ເຄື່ອງ ຫລື Sleep naked ນັ້ນ ສາວໆຫລາຍຄົນອາດເບິ່ງວ່າເປັນວິທີຂອງຕ່າງຊາດເທົ່ານັ້ນ ແທ້ຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ ເຮົາຄົນລາວກໍ່ສາມາດນອນຫລັບແບບແກ້ເຄື່ອງໄດ້ ແຖມຍັງມີຂໍ້ດີຫລວງຫລາຍຂໍ້ ທີ່ເຈົ້າອ່ານແລ້ວຈະຕ້ອງຕົກໃຈ!-ດີກັບອະໄວຍະວະເພດຂອງເຮົານຳ

ເຈນນິເຟີລ໌ ແລນດ້າ ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຜູ້ຂຽນເລື່ອງ The Sex Drive Solution for Women ກ່າວວ່າການນອນແກ້ເຄື່ອງນັ້ນ ດີກັບຊ່ອງຄອດຂອງສາວໆຫລາຍ ເພາະເປັນການປິ່ນປົວສະພາບຍີສ ແລະ ແບັກທີເລຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາວະອັນເໝາະສົມ ຫາກຢູ່ໃນອາກາດຮ້ອນຫລາຍ ແບັກທີເລຍກໍ່ຈະໃຫຍ່ໄດ້ໄວກວ່າ ທາງທີ່ດີທີ່ຈະປ້ອງກັນຄື ຖ່າຍເທອາກາດໃຫ້ກັບອະໄວຍະວະເພດ

-ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງ

ທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີຫລາຍ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະປັບຕົວໃຫ້ຄຸນເຄີຍກັບຜ້າປູບ່ອນນອນ ແລະ ອາກາດໂດຍຮອບ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເຊັກຊີ່ ເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃຫ້ຕົວເອງໄດ້-ຫລຸດນ້ຳໜັກໄດ້

ເມື່ອນອນເປືອຍເປົ່າ ທ່ານຈະຫລັບງ່າຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບຮອລ໌ໂມນທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຕຶງຄຽດ ລຸດລົງ ແລະ ສາມາດເພີ່ມພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍ ລວມເຖິງລະດັບຄວາມຫິວໄດ້ນຳ ເພາະຖ້າເຈົ້າຫລັບບໍ່ສະນິດ ຫລື ຖືກລົບກວນ ລະດັບຄໍຕິຊອນ ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນຕອນຕື່ນ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກຫິວຫລາຍ ແລະ ກິນທຸກຢ່າງທີ່ຂວາງໜ້າເລີຍ.

-ທ່ານຈະມີອາລົມດີຂຶ້ນ

ຈາກຜູ້ຂຽນເລື່ອງ The Hormone Diet ບອກເຮົາວ່າ ຫາກໃນຍາມເຮົາຫລັບ ແລະ ເຮົາຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນຫລາຍເກີນໄປ ຈະໄປລົບກວນການເຮັດວຽກງານຂອງຮອລ໌ໂມນເມລາໂທນິນ ແລະ growth hormone ຊຶ່ງເປັນຮອລ໌ໂມນທີ່ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມເຖົ້ານັ້ນເອງ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຈົ້ານອນແກ້ເຄື່ອງຕອນກາງຄືນ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າຕ່ຳລົງ growth hormone ກໍ່ຈະເຮັດວຽກແບບ (ແບບເປັນຈັງວະ) ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜິວ ແລະ ຜົມຂອງເຈົ້າງາມໄດ້ນຳ.-ທ່ານຈະຫລັບດີຂຶ້ນ

ຖ້າອາກາດໂດຍຮອບເຢັນລົງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫລັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງໃສ່ທັງຊຸດນອນ ແລະ ມີຜ້າປູທີ່ນອນອີກ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າອົບອຸ່ນຫລາຍ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ລົບກວນການນອນຂອງທ່ານ.

Post a Comment

0 Comments