ໃນຍາມທີ່ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ...ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ສຳລັບຫຼາຍໆທ່ານ ການເຮັດທຸລະກິດເປັນການເຂົ້າໄປຢູ່ໃນມວນຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນກັບການໃຊ້ເວລາຢູ່ຄົນດຽວ ແຕ່ມັນເປັນຊ່ວງທີ່ບາງເທື່ອ ອາດບໍ່ມີໃຜສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ເຂົ້າໃຈແນວທາງທຸລະກິດທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ ຫຼື ຊອກຫາຫົນທາງຮ່ວມງານກັນ ໃນວິກິດການໃດໆໜຶ່ງ. ໃນສະພາບດັ່ງກ່າວ ເຖິງຈະຢູ່ຮ່ວມເປັນຫຼາຍໆສິບຄົນແຕ່ ຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດຽວມັກຈະມາຖາມຫາ, ຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວມັນເກີດຂື້ນກັບຊີວິດຄູ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ມັນປຽບເໝືອນກັບແວ່ນແຍງໃຫ້ຕົນເອງເຫັນວ່າເປັນຄົນແປກຈາກກຸ່ມ ໂດຍທີ່ອາດບໍ່ມີໃຜໆໃນເວົ້າຫຍັງແນວນັ້ນອອກມາ. ຈົນເຮັດໃຫ້ທ່ານອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຫວ່າງເປົ່າ, ໂດດດ່ຽວປ່ຽວພອຍ ແລະ ມັນເປັນຄວາມ ຮູ້ສຶກທີ່ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ຢາກພົບພໍ້.ຈາກຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ບາງຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດອອກຈາກຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ ມັນອາດພັດທະນາກາຍເປັນໂລກຄວາມກົດດັນລະດັບສູງ. ຈົນເຮັດໃຫ້ເສຍສຸກະພາບກາຍ ແລະ ຈິດ ຫຼື ສ້າງພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ກິນອາຫານບໍ່ຕົງກັບເວລາ, ຂາດສະມາທິ ແລະ ອາດເປັນການ ສ້າງບຸກຂະລິກກະພາບທີ່ບໍ່ດີໃນອານາຄົດ. ຍາມໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕົວທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງໃຫ້ທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ.

ມີຫຼາຍຄົນເວລາພົບກັບຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ ມັກຈະຫາສິ່ງບັນເທິງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຕົນເອງມີສີສັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງການສິ່ງໄໝ່ໆເຂົ້າມາໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລື່ມສະຖານນະການນັ້ນໄປເຊັ່ນ: ບາງຄົນກິນເຫຼົ້າເພື່ອດັບເສົ້າ. ແຕ່ຖ້າຫາກຕົນເອງເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຫວ່າງເປົ່າ, ແລະ ກົດດັນນັ້ນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຫັນໄດ້ສະພາບຂອງຄວາມຮູ້ສຶກນັ້ນໆ.ເມື່ອຕົນເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວເປັນແນວໃດແລ້ວ, ການທີ່ຈະຫັນເຂົ້າຫາຄວາມຮູ້ສຶກອື່ນແທນນັ້ນມັນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຝິກຫັດ ແລະ ຮຽນຫຼາຍໆເຕັກນິກ. ການຮຽນຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືການເປີດຕົວເອງເຂົ້າສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ເປີດໃຫ້ຕົວເອງຮູ້ສຶກກັບມັນ ແລະ ເຫັນຕົວຕົນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ. ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງ, ຮູ້ຈັກຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.

ໃນໄລຍະການເປິດຕົວເອງໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໄດ້ໂດຍການເຮັດສະມາທິ ເພື່ອໃຫ້ ເຫັນວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ? ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະພາບ ແລະ ຈະຫັນປ່ຽນຕົນເອງໄປຫາທາງໃດ? ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມສົນໃຈຫາກັບທຸກໆຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ທ່ານຮັບຮູ້ ນັ້ນໆໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ມັນກໍ່ບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຮູ້ດີວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແຕ່ແນວໃດ.ໃຫ້ທ່ານເບິ່ງເລິກເຂົ້າໄປ ແລະ ເບິ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີສິ່ງໃດແດ່ທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກໃນໄລຍະນັ້ນໆ ດ້ວຍ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ມັນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມໃກ້ຊິດ, ການປັບຕົວໃຫ້ດີຂື້ນ ຫຼື ອື່ນໆ. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງທຸກໆຄວາມຮູ້ສຶກໃນຂະນະນັ້ນ ແລະ ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ທ່ານສາມາດເຕີມເຕັມໄດ້ດ້ວຍທ່ານເອງ ແລະ ສິ່ງໃດຕ້ອງການຈາກຄົນອື່ນ ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເຝິກສະມາທິໃຫ້ເຫັນຕົນເອງ. ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໃຊ້ເວລາໃນການພິຈາລະນາດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ການຊອກຫາສິ່ງອື່ນ ຫຼື ຄົນອື່ນມາເຕີ່ມເຕັມຕະຫຼອດ ມັນຈະເປັນການສ້າງໃຫ້ມີການເອື່ອຍອີງ ແລະ ຮູ້ສຶກຂາດໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີສິ່ງນັ້ນໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ. ຕົວທ່ານ ຄວນໃຊ້ເວລາໃດໜຶ່ງໃນການຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສຽງລົບກວນ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍ ເພາະວ່າການເຫັນຕົນເອງມີແຕ່ ກໍລະນີທີ່ທ່ານນັ່ງສະມາທິ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການສັງເກດເບິ່ງຕົວຕົນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕົນເອງດຳລົງຢູ່.ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພົບເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກທາງໃນ ທ່ານຈະພົບວ່າຕົວທ່ານເອງເປັນຄົນກຳນົດຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວນັ້ນຂື້ນມາ ແລະ ມີແຕ່ຕົວທ່ານເອງຈະເປັນຜູ້ທີ່ກຳນົດ, ຄວາມຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກໃນຂະນະທີ່ທ່ານນັ່ງຢູ່ ຫຼື ຈະເລືອກເປັນທຸກ. ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຈາກການນັ່ງສະມາທິວ່າ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຄົນດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ການກຳນົດຄວາມຮູ້ສຶກເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.ການເຝິກນັ່ງສະມາທິເປັນປະຈຳ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະທ່ານອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມນັ່ງສະມາທິເປັນກຸ່ມ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເຕັກນິກໄໝ່ໆ, ມັນຈະເປັນການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບຄົນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຄ້າຍຄືກັນ.

Post a Comment

0 Comments