ຄວາມຝັງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຊີວິດ!!!

ຈົ່ງແຍກໃຫ້ອອກລະຫວ່າງຄວາມຝັນ ແລະ ຈຸດໝາຍ, ສຳລັບຜູ້ຂຽນແລ້ວ ບໍ່ມີຄວາມຝັນທີ່ຈະໄປໃຫ້ເຖິງ ມີແຕ່ຈຸດໝາຍທີ່ຕ້ອງໄປໃຫ້ເຖິງ.



ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຢືນດວ້ຍຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ຕົວຂອງເຮົາເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ແລະ ສາມາດເພິ່ງພາຕົວຂອງເຮົາເອງໄດ້, ທຸກຄັ້ງທີ່ເມື່ອຍ, ທຸກຄັ້ງທີ່ອ່ອນລ້າ, ທຸກຄັ້ງທີ່ພົບບັນຫາ ຈົ່ງປຸກພະລັງທີ່ເປັນແຮງກະຕຸ້ນ ພະລັງທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈ, ພະລັງທີ່ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ, ພະລັງທີ່ຕ້ອງການໄປເຖິງຈຸດໝາຍ, ປຸກມັັນຂື້ນມາ ເອົາມັນອອກມາ, ບອກຕົວເອງຕ້ອງເຮັດໄດ້ ຕ້ອງໄປເຖິງຈຸດໝາຍໃຫ້ໄດ້. ຕ້ອງມີຊີວິດທີ່ດີ, ຕ້ອງມີອິດສະລະພາບທາງດ້ານການເງິນ, ຕ້ອງມີທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຕ້ອງໄປເຖິງຈຸດໝາຍໃຫ້ໄດ້.



ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ກຳລັງສູ້ເພື່ອຈຸດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.

Post a Comment

0 Comments