ທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ, ເທັກນິກການຮັບມືກັບບັນຫາຂອງນັກບໍລິຫານ...

ອາຈານທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ ຄືທິດສະດີພື້ນຖານໃນການຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດອ່ານບົດຄວາມຂອງອາຈານທ່ານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງທິດສະດີ ນໍ້າໜຶ່ງຈອກ



ອາຈານ: ຍ່າງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງຮຽນພ້ອມການໍ້າ ແລະ ຈອກນໍ້າ 1 ໜ່ວຍ, ອາຈານຕື່ມນໍ້າໃສ່ຈອກຈົນເຕັມ ແລ້ວຖາມນັກຮຽນວ່າ, ພວກນ້ອງໆຮູ້ບໍ່ ນໍ້າໃນຈອກນີ້ໜັກຫຼາຍປານໃດ?

ນັກຮຽນ ກ: 1/4 ລິດ…

ນັກຮຽນ ຂ: ເຄິ່ງລິດ…

ນັກຮຽນ ຄ: 1 ລິດ…



ອາຈານ: ຄວາມຈິງແລ້ວ ນໍ້າໜັກບໍ່ສຳຄັນ…. ມັນຂຶ້ນຢູ່ວ່າ ອາຈານຖືມັນດົນປານໃດ, ຖ້າຖື 1 ນາທີ ກໍ່ບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ ແຕ່ຖ້າອາຈານຖືໄວ້ 1 ຊົ່ວໂມງ ແຂນຂອງອາຈານກໍ່ຈະເລີ່ມປວດ, ແລະ ຖ້າອາຈານຖືໄວ້ 1 ມື້ເຕັມ ອາຈານກໍ່ຈະເລີ່ມຮູ້ສຶກຊາ ແລະ ອາດເປັນອໍາມະພາດ.

ອາຈານ: ນໍ້າໜັກໃນຈອກນໍ້າຍັງຄົງເທົ່າເດີມ, ແຕ່ຖ້າອາຈານຖືໄວ້ດົນມັນຍິ່ງໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ອາຈານ: ບັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດ ແລະ ການງານກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍ່ປຽບສະເໝືອນນໍ້າໃນຈອກ ຫາກເຮົາຄິດເຖິງມັນພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ຄິດເຖິງມັນດົນຂຶ້ນມາ ເຮົາກໍ່ຈະເລີ່ມຮູ້ສຶກເຈັບ ແລ້ວຖ້າເຮົາຄິດເຖິງມັນຢ່າງໜັກເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກເປັນອຳມະພາດຈົນບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍ.



ອາຈານ: ໃຫ້ນັກຮຽນຈື່ໄວ້ສະເໝີ, “ຈົ່ງວາງຈອກນໍ້າລົງ”

ດັ່ງນັ້ນແອດຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານ ລອງເອົາບົດຮຽນຈາກບົດຄວາມນີ້ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເບີ່ງ… “ຈົ່ງວາງຈອກນໍ້າ” ແລ້ວຊີວິດຂອງທ່ານຈະດີຂື້ນເລື້ອຍໆ.

Post a Comment

0 Comments