ລະວັງພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່-ປອດອັກເສບ ໃນລະດູໜາວ!!!

ໃນສະພາບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງເປັນພິເສດ ໂດຍການປະຕິບັດຫລັກການອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່, ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ມັກເກີດໃນລະດູໜາວ ເຊັ່ນ: ພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເຊິ່ງມີອາການສະແດງອອກໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຕັນດັງ, ນ້ຳມູກໄຫລ, ໄອ, ຈາມເຈັບຫົວແຮງ, ມີໄຂ້ສູງ, ເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ ແລະ ອາດມີອາການປຸ້ນທ້ອງ ເຊິ່ງວິທີຮັກສາຕ້ອງນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ເຊັດຕົນຕົວ ແລະ ກິນຢາຫລຸດຜ່ອນໄຂ້ ເມື່ອອາການບໍ່ດີຂຶ້ນຄວນໄປພົບແພດ.ອີກພະຍາດໜຶ່ງ ທີ່ຕາມມາຈາກເປັນຫວັດ ແມ່ນພະຍາດອັກເສບປອດ ເຊິ່ງຈະມີອາການໄອ, ແໜ້ນເອິກ, ມີໄຂ້ສູງ ແລະ ຫາຍໃຈຫອບ ມັກພົບຫລັງຈາກເປັນໄຂ້ຫວັດຊ້ຳເຮື້ອ ຫລື ຮຸນແຮງ. ວິທີຮັກສາແມ່ນຄວນໄປພົບແພດ ແລະ ອີກພະຍາດໜຶ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເກີດກັບເດັກນ້ອຍ ແມ່ນພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສ ໂດຍອາການເລີ່ມຕົ້ນ ແມ່ນຈະມີໄຂ້ຕ່ຳ, ຕໍ່ມາຈະມີຜື່ນແດງ, ຕຸ່ມນູນໃສໆ ຈາກນັ້ນ ຈະເປັນຕຸ່ມໜອງ, ສ່ວນວິທີຮັກສາແມ່ນ ຕາມອາການຄົນເຈັບ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຊົາຈາກອາການດັ່ງກ່າວໃນເວລາບໍ່ດົນ. ອີກພະຍາດໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງແມ່ນພະຍາດຖອກທ້ອງ ໂດຍຈະມີອາການຖ່າຍເປັນນ້ຳ, ຮ່ວມກັບອາການໄຂ້ ແລະ ປວດຮາກ ເຊິ່ງວິທີຮັກສາແມ່ນຕ້ອງດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳທີ່ປະສົມເກືອແຮ່, ຖ້າອາການຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນໃຫ້ໄປພົບແພດ.ບັນດາພະຍາດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ກຸ່ມສ່ຽງທີ່ມັກເກີດພະຍາດແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເນື່ອງຈາກພູມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດມີຕ່ຳ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ກັບກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ ຖ້າມີອາການຂອງພະຍາດໃດໜຶ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຖ້າອາກາດຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນຄວນໄປພົບແພດຢ່າງຮີບດ່ວນ.

Post a Comment

0 Comments