ຢາຄຸມສຸກເສີນ ເລື່ອງແທ້ທີ່ຜູ້ຍິງມັກ ເຂົ້າໃຈຜິດ!!!

ມີຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຢາຄຸມສຸກເສີນຫລາຍປະການ ເຊິ່ງສາວໆຫຼາຍຄົນມັກເຂົ້າໃຈຜິດ ຫລື ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນເລີຍ ການໃຊ້ຢາຄຸມສຸກເສີນຈະມີປະໂຫຍດຫາກສາວໆໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າໃຊ້ ຢາຄຸມສຸກເສີນ ເພື່ອຄຸມກຳເນີດໄລຍະຍາວໄດ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຖ້າຫາກຜົວເມຍທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມມີລູກແຕ່ຕ້ອງການຄຸມກຳເນີດໃນໄລຍະຍາວ ມີວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫລາຍກວ່າເຊັ່ນ ການກິນຢາຄຸມກຳເນີດແບບປົກກະຕິຊະນິດເມັດ ໂດຍກິນທຸກມື້ມື້ລະ 1 ເມັດ ນອກຈາກນີ້ ການກິນຢາຄຸມສຸກເສີນເປັນປະຈຳຈະພົບອາການຂ້າງຄຽງສູງ ເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ຄື້ນໄສ້, ຮາກ, ເລືອດອອກບໍ່ປົກກະຕິ ລວມທັງພົບຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດອຸບັດເຫດການຖືພານອກມົດລູກເພີ່ມຂຶ້ນ- ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ: ຢາຄຸມສຸກເສີນ ເປັນຢາເຮັດໃຫ້ລຸລູກຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດ, ຢາຄຸມສຸກເສີນສາມາດປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ນັ້ນຄືຕ້ອງໄດ້ຢາເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍກ່ອນທີ່ຈະມີການຝັງໂຕຂອງໄຂ່ທີ່ເຍື່ອຫົ້ມມົດລູກ ແຕ່ຫາກໄຂ່ທີ່ປະສົມກັບ ອະສຸຈິໄດ້ຝັງໂຕທີ່ຝາມົດລູກໄປແລ້ວ ຢານີ້ຈະເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຢານີ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຢາເຮັດລຸລູກ.

- ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ: ຢາຄຸມສຸກເສີນ ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດ ການໃຊ້ຢາຄຸມສຸກເສີນນັ້ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ແຕ່ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເປັນວິທີການຄຸມກຳເນີດທີ່ສາມາດຄຸມກຳເນີດ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້.- ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ: ຢາຄຸມສຸກເສີນ ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການໄດ້ຖ້າຫາກກິນໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຖືພາ, ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທັງນີ້ມີລາຍງານວ່າ ບໍ່ພົບເດັກນ້ອຍພິການຈາກແມ່ທີ່ກິນຢາໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງກຳລັງຖືພາ.

Post a Comment

0 Comments