ເຝິກ ເປົ່າລົມອອກຫູແກ້ອາການປວດຫູຂະນະນັ່ງເຮືອບິນ...

ອາການປວດຫູລະຫວ່າງເຮືອບິນ ຫລຸດລະດັບອາການປວດຫູນັ້ນເກີດຈາກຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດນອກຫູ ເພີ່ມຂຶ້ນວ່ອງໄວ ທາງໃນຫູປັບບໍ່ທັນ ອາການປວດຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ແກ້ວຫູ ເພາະທໍ່ທີ່ຕໍ່ຈາກແກ້ວຫູມາທີ່ຮູດັງບໍ່ຍອມຂະຫຍາຍໂຕໃຫ້ອາກາດຜ່ານ ອາດແກ້ໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຢາຫຍອດແກ້ຄັດດັງ
ແຕ່ວິທີທີ່ດີກວ່າ ແລະ ງ່າຍກວ່າຄື ເຝິກ ເປົ່າລົມອອກຫູ ເຊິ່ງຄູເຝິກສອນດຳນ້ຳ ເຊິ່ງສັ່ງໃຫ້ເປົ່າລົມອອກຫູ ທຸກໆລະດັບໜຶ່ງແມັດທີ່ໝຸດລົງໄປໃຕ້ນ້ຳ ເມື່ອໝຸດລົງໄປ 10 ແມັດ ກໍ່ຕ້ອງເຮັດ 10 ເທື່ອ ຜູ້ທີ່ເຄີຍມີບັນຫາປວດຫູຂະນະເຄື່ອງບິນຫລຸດລະດັບຄວນເຝິກວິທີເປົ່າລົມອອກຫູ ໄວ້ລ່ວງໜ້າແຄງຫົວໄປທາງຊ້າຍ ໃຫ້ຫູຂວາຢູ່ທາງເທິງ ປິດປາກໃຊ້ນິ້ວບີບດັງບໍ່ໃຫ້ອາກາດອອກ ກັ້ນໃຈເປົ່າລົມໃຫ້ອອກທາງຫູຄ່ອຍໆ ແລະ ແຮງຂຶ້ນຊ້າໆ ຈົນໄດ້ຍິນສຽງດັ່ງ “ເປົ໊າ ” ຢູ່ຫູຂວາ ຈາກນັ້ນເຮັດສະຫລັບຂ້າງເມື່ອຕ້ອງການໃຊ້ວິທີນີ້ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນຫລຸດລະດັບ ໃຫ້ເລີ່ມເຮັດກ່ອນທີ່ຈະປວດ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມ ຫູອື້ ເຮັດແລ້ວຫູຈະເຊົາອື້ ເມື່ອອື້ໃໝ່ກໍ່ເຮັດຊ້ຳໄປເລື່ອຍໆ.

Post a Comment

0 Comments