ການໃຊ້ຢາໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນການປິ່ນປົວທີ່ດີ...

ການໃຊ້ຢານັບເປັນເລື່ອງໃກ້ໂຕ ແຕ່ກໍ່ມີຄົນຈຳນວນຫລາຍໃຊ້ຢາຢ່າງຜິດວິທີ ແລະ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ການປິ່ນປົວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວລວມໄປເຖິງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ໃຊ້ຢາ1.ໃຊ້ຢາປຶກສາໝໍກ່ອນ: ການໃຊ້ຢາຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການປິ່ນປົວເພາະຖ້າໃຊ້ຢາຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດນຳໄປສູ່ໂທດໄດ້.

ສຳລັບບັນຫາເລື່ອງການໃຊ້ຢາທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍກໍ່ຄືການແພ້ຢາ, ການໃຊ້ຢາເກີນຂະໜາດ, ໃຊ້ຢາໃນຂະໜາດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ໃຊ້ຢາບໍ່ຖືກກັບພະຍາດ ໂດຍສ່ວນຫນຶ່ງອາດເກີດຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຜູ້ປ່ວຍ ຊຶ່ງໝໍການຢາຈະມີຫນ້າທີ່ທົບທວນຢາກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງຢາ, ວິທີການກິນ ດັ່ງນັ້ນການປຶກສາໝໍການຢາເລື່ອງການໃຊ້ຢາກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໃຊ້ຢາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

2.ຫລັກການໃຊ້ຢາແກ້ອັກເສບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ກ່ອນໃຊ້ຢາແກ້ອັກເສບ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຄືພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ຢາ ໂດຍຢາແກ້ອັກເສບຈະໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ແຕ່ມັກມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເຊັ່ນ: ຖ້າມີອາການເຈັບຄໍ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ສາເຫດເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສແຕ່ຫລາຍຄົນກໍ່ເລືອກທີ່ຈະຊື້ຢາແກ້ອັກເສບມາໃຊ້ຊຶ່ງຈະນຳໄປສູ່ບັນຫາການລຶ້ງຢາໃນທີ່ສຸດ.3.ຢາກ່ອນອາຫານກິນແບບໃດ?: ຢາທີ່ກຳນົດໃຫ້ມີການກິນກ່ອນອາຫານຄວນກິນກ່ອນກິນອາຫານປະມານ 30 ນາທີ ເນື່ອງຈາກອາຫານຈະມີຜົນຕໍ່ການດູດຊຶມຂອງຢາບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ເພນນິຊິລິນ ຫລື ແອມພິຊິນລິນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຢາອອກລິດໄດ້ບໍ່ດີ ແລະ ອາດຈະຖືກທຳລາຍຈາກກົດໃນກະເພາະອາຫານ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຢາອອກລິດກ່ອນທີ່ອາຫານຈະໄປເຖິງກະເພາະອາຫານ.

ໃນກໍລະນີທີ່ລືມກິນຢາກ່ອນອາຫານ ແລະ ກິນອາຫານໄປແລ້ວຄວນຖິ້ມໄລຍະເວລາຫລັງກິນອາຫານໄວ້ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງແລ້ວຈຶ່ງກິນຢານັ້ນສ່ວນການນຳຢາທີ່ລືມກິນໄປກິນເພີ່ມຮ່ວມກັບຢາທີ່ຕ້ອງການກິນໃນເທື່ອຕໍ່ໄປເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອາດເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຢາໄດ້ນອກຈາກນັ້ນຍັງບໍ່ຄວນກິນຢາຕອນທ້ອງວ່າງ ແລະ ຮູ້ສຶກຢາກຫລາຍໆ ເນື່ອງຈາກຢາອາດຖືກທຳລາຍໂດຍກົດທີ່ຫລັ່ງອອກມາໃນກະເພາະອາຫານໄດ້.4.ການກິນຢາທີ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ: ສຳລັບຢາທີ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ ຈະມີຄຳເຕືອນລະບຸໃນຂ້າງກ່ອງຢາ ວ່າເປັນຢາທີ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກງານ ເນື່ອງຈາກຢາຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຢາກນອນຫລືເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສະມາທິໃນການເຮັດວຽກງານ ຈຶ່ງສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າໝໍຫລືໝໍຢາສັ່ງໃຊ້ຢາທີ່ຜົນຂ້າງຄຽງເຮັດໃຫ້ຢາກນອນມື້ລະ 1 ເມັດ ກໍ່ຄວນເລືອກກິນໃນໄລຍະກ່ອນນອນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ຢາກນອນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມທົນຂອງຜູ້ປ່ວຍແຕ່ລະຄົນໂດຍ 1-2 ມື້ທໍາອິດທີ່ກິນຢາ ຜູ້ໃຊ້ຢາອາດຈະມີອາການຢາກນອນແຕ່ຫລັງຈາກນັ້ນຮ່າງກາຍກໍ່ຈະມີການປັບໂຕເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກນອນຈາກການກິນຢາໂຕນີ້ ແຕ່ກໍ່ຄວນລະວັງເນື່ອງຈາກຢາຍັງມີຜົນຕໍ່ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍນໍາອີກ, ກ່ອນການໃຊ້ຢາຄວນປຶກສາໝໍ ແລະ ໝໍການຢາກ່ອນ ເວລາໄປໃຊ້ບໍລິການທີ່ຮ້ານຂາຍຢາກໍ່ຄວນຖາມໝໍ ລວມທັງສອບຖາມທຸກເທື່ອວ່າຢາທີ່ໄດ້ຮັບມາເປັນຢາຫຍັງໃຊ້ປິ່ນປົວອາການຫຍັງ ແລະ ຄວນອ່ານສະຫລາກຢາກ່ອນການໃຊ້ຢາທຸກເທື່ອນໍາອີກ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ: www.sanook.com

Post a Comment

0 Comments