ຮຽນຮູ້ການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ...

ທ່ານມີເວລາ 1 ວັນ ຈັກຊົ່ວໂມງ? ຄຳຕອບທຸກທ່ານຮູ້ຢູ່ແລ້ວ, ແລ້ວເວລາໃນ 1 ວັນຂອງທ່ານໝົດໄປກັບຫຍັງແດ່? ມັນຄຸ້ມຄ່າກັບເວລາທີ່ເສຍໄປຫຼືບໍ່? ນັບຈາກນີ້ ມາລອງບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍທິດສະດີ Eisenhower’s Urgent/Important Principle ຫຼື ອີກຊື່ໜຶ່ງຮ້ອງກັນວ່າ The Priority Matrix.ມະນຸດເຮົາມີເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັນໃນ 1 ວັນ, ແຕ່ຄົນເຮົາໃຊ້ເວລາໄປໃນໃນກິດຈະວັດຂອງຕົນເອງບໍ່ເທົ່າກັນ, ທ່ານເຄີຍໄດ້ລອງມານັ່ງທົບທວນເບິ່ງບໍ່ວ່າເວລາຂອງທ່ານທີ່ໝົດໄປມັນໝົດໄປກັບຫຍັງແດ່.

ຈາກຫົວເລື່ອງ “ສິ່ງສຳຄັນມັກບໍ່ດ່ວນ, ສິ່ງທີ່ດ່ວນມັກບໍ່ສຳຄັນ” ເປັນທິດສະດີມາຈາກ ອາດີດປະທານນາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານ Dwight D. Eisenhower ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເວລາຂອງທ່ານ ຈົນກາຍເປັນທິດສະດີ ແລະ ໄດ້ຖືກເອົາມານຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງໃນທິດສະດີນີ້ປະກອບມີ 4 ຮູບແບບຄື:- ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ດ່ວນ.

- ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ ບໍ່ດ່ວນ.

- ສິ່ງທີ່ດ່ວນ ແຕ່ ບໍ່ສຳຄັນ.

- ສິ່ງທີ່ບໍ່ດ່ວນ ແລະ ບໍ່ສຳຄັນ

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍອະທິບາຍພ້ອມກັບຍົກຕົວຢ່າງ ການໃຊ້ຊີວິດຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປໃນ 1 ວັນ1. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ດ່ວນ: ຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນສະຖານະການອັນຮີບດ່ວນ, ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ຮ້າຍແຮງໄປກວ່າເກົ່າໄດ້.

ຕົວຢ່າງ: ກຳລັງຈະກ້າວອອກຈາກບ້ານໄປເຮັດວຽກ ເກີດມື່ນພະລາດລົ້ມຫົວແຕກ ຈຳເປັນຕ້ອງຮີບໄປໂຮງໝໍ, ຊີວິດສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງຮີບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

2. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ ບໍ່ດ່ວນ: ຄື່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດເຮົາ ແລະ ຄ່ອຍໆໃຊ້ເວລາສ້າງມັນ ໂດຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດ່ວນ.

ຕົວຢ່າງ: ການຊອກຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມ, ການອອກກຳລັງກາຍ, ການວາງແຜນສິ່ງຕ່າງໆ.3. ສິ່ງທີ່ດ່ວນ ແຕ່ ບໍ່ສຳຄັນ: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດມາຈາກເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ເກີດມາຈາກພາຍນອກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງສຳຄັນແຕ່ເປັນເລື່ອງດ່ວນ.

ຕົວຢ່າງ: ກຳລັງນັ່ງປະຊຸມສຳຄັນ, ຢູ່ດີໆມີຍາມຂຶ້ນມາບອກໃຫ້ໄປຍ້າຍລົດ.

4. ສິ່ງທີ່ບໍ່ດ່ວນ ແລະ ບໍ່ສຳຄັນ: ຄື່ສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເລັ່ງດ່ວນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ, ໃຫ້ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.ຕົວຢ່າງ: ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໄປລ້າ.

ຈົ່ງນຳໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເພື່ອປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

Post a Comment

0 Comments