ຄວາມຈິງໃນຊີວິດ 7 ປະການທີ່ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້...ຄົນທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ຍອມມີທັງສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີ ທີ່ສາມາດເກີດຊື້ນກັບເຮົາ ແຕ່ເຮົາຈະຮັບມືກັບມັນແນວໃດນັ້ນມາເບິ່ງກັນເລີຍ…

  • ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້: ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທີ່ຜ່ານມາມີຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເລື່ອງຜິດພາດໃນຊີວິດເອົາໄວ້ ແລະ ທ່ານບໍ່ກ້າທີ່ຈະພະເຊີນກັບຄວາມຈິງ ແລ່ນໜີຄວາມຜິດພາດທີ່ຕົນເອງສ້າງໄວ້, ແຕ່ເລື່ອງດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງຄົງນຳຫລອກຫລອນທ່ານ, ນຳກວນໃຈທ່ານຢູ່ຕະຫລອດເວລາ. ວິທີດຽວທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ກໍ່ຄື ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບກ່ອນວ່າຕົນເອງມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ານໄດ້ ນອກຈາກໂຕທ່ານເອງ ເມື່ອຍອມຮັບຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງໂຕເອງໄດ້ ທ່ານກໍ່ຈະເຫັນວ່າຕ້ອງແກ້ໄຂຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານຈະກັບໄປແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດຂອງທ່ານໄດ້. ຢ່າແລ່ນໜີຈາກຄວາມຈິງ ເພາະຄວາມຈິງນັ້ນຈະຢູ່ກັບທ່ານໄປຈົນຕາຍ.
  • ຄວາມສົມບູນແບບບໍ່ມີໃນໂລກນີ້: ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຮອດເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອທີ່ຈະລົງມືເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ບາງຄົນບອກວ່າລໍຖ້າໃຫ້ພ້ອມຈຶ່ງລົງມືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ໂດຍທີ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ, ແຕ່ສາມາດລົງມືເຮັດໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງຫາກທ່ານບອກວ່າຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ເຖິງເວລາທີ່ເໝາະສົມ ເວລາແບບນັ້ນບໍ່ມີຢູ່ແທ້ ແລະ ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າໄປຈົນກະທັ້ງສວາຍເກີນໄປທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ ເວລາທັງຊີວິດນັ້ນສັ້ນຫລາຍ ໂອກາດຜ່ານມາແລ້ວກໍ່ໄປ ຖ້າທ່ານຍັງຄົງລໍຖ້າທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງໄດ້ສວຍໂອກາດໄວ້ກັບໂຕເອງໄດ້ເລີຍ. ບາງຄົນບອກວ່າຢ້ານຈະລົ້ມເຫລວ ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມລົ້ມເຫລວແມ່ນປະສົບການວິດຢ່າງໜຶ່ງ ແລະ ເຖິງວ່າຈະລົ້ມເຫລວ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ລົງມືເຮັດແລ້ວ ແລະ ຮູ້ວ່າເທື່ອຕໍ່ໄປຈະຕ້ອງແກ້ໄຂແນວໃດດີກ່ວາຄົນທີ່ບໍ່ລົງມືເຮັດຫຍັງເລີຍ ຍ້ອນຢ້ານວ່າຈະລົ້ມເຫລວ.
  • ຄວາມລົ້ມເຫລວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງພົບໃນຊີວິດ: ຖ້າທ່ານມີຊີວິດຢູ່ແລ້ວບອກວ່າຕົນເອງນັ້ນບໍ່ເຄີຍຜິດພາດ ຫລື ລົ້ມເຫລວຫຍັງເລີຍ ສະແດງວ່າໝົດຊີວິດຂອງທ່ານນັ້ນບໍ່ເຄີຍເຮັດຫຍັງຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະການມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ ຄວາມລົ້ມເຫລວ ຫລື ຄວາມຜິດພາດເປັນສິ່ງທີ່ມາຄູ່ກັນຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍກໍ່ຂຶ້ນກັບສະຕິປັນຍາ ແລະ ປະສົບການຂອງແຕ່ລະຄົນວ່າຈະຕັ້ງຮັບແນວໃດ ທ່ານອາດຕັດສິນໃຈຜິດພາດ, ທ່ານອາດເລືອກຄູ່ຄອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫລື ທ່ານອາດທຳລາຍໂອກາດ ເພາະຄວາມປະໝາດຂອງຕົນເອງ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສິ່ງປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນ ບໍ່ຕ້ອງຄິດໄປເອງວ່າໂລກຊຳ້ເຕີມຕົນເອງ ເພາະເລື່ອງລາວເປັນດັ່ງໝູ່ສະໜິດທີ່ຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາໄປໃນທຸກຊ່ວງອາຍຸ.
  • ສິ່ງທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນປະຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ: ບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຈະນັ່ງໂຫຍຫາອະດີດ ແລະ ກັງວົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຂໍໃຫ້ຈົ່ງຄິດເຖິງແຕ່ຊີວິດໃນປະຈຸບັນ ຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດໃນທຸກມື້ໃຫ້ຄືກັບເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງ ທ່ານເອງເຮັດສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບຊີວິດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເລື່ອງວຽກ ຫລື ເລື່ອງຮຽນ ເຮັດໃຫ້ເຕັມທີ່ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະບໍ່ເສຍໃຈທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຖ້າທ່ານຕາຍໄປໃນມື້ອື່ນ, ຈື່ເອົາໄວ້ສະເໝີວ່າ ຊີວິດແມ່ນການໄດ້ພົບສິ່ງທີ່ເຮົາຄາດບໍ່ເຖິງສະເໝີ.

Post a Comment

0 Comments