ຢາຝັງຄຸມກຳເນີດກັບຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຕ້ອງລະວັງ...

ຢາຝັງຄຸມກຳເນີດເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ຫາກທຽບຈາກໂອກາດຂອງແມ່ຍິງທີ່ອາດຖືພາໄດ້ ເມື່ອໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບຢາຝັງຄຸມກຳເນີດແລ້ວ ມີພຽງ 0,05 ປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ການຄຸມກຳເນີດດ້ວຍວິທີກິນຢາຄຸມກຳເນີດ ຈະແມ່ນ 0,3-0,5 ເປີເຊັນ ແລະ ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງຜູ້ຊາຍ ຈະແມ່ນ 2 ເປີເຊັນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຢາຝັງຄຸມກໍາເນີດເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍກ່ວາຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ ແລະ ຖົງຢາງອະນາໄມຂອງຜູ້ຊາຍນຳອີກ.ຢາຝັງຄຸມກຳເນີດ ເຮົາຈະເອີ້ນວ່າເປັນການຄຸມກຳເນີດເຄິ່ງຖາວອນ ເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າເຮົາຢາກຄຸມກຳເນີດເປັນເວລາ 3 ປີ ຫລື 5 ປີ ເມື່ອຄົບກໍານົດແລ້ວ ແພດຈະນັດເພື່ອມາເອົາຢາທີ່ຝັງອອກ. ຫາກຢາກຝັງຢາເພື່ອຄຸມກຳເນີດກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີ ຫລື ຫາກໃຜຢາກເອົາຢາທີ່ຝັງອອກກ່ອນ ເພາະພ້ອມທີ່ຈະມີລູກແລ້ວ ກໍ່ສາມາດຂໍໃຫ້ແພດເອົາຢາອອກກ່ອນເວລາໄດ້ຄືກັນ ໂດຍຫລັງຈາກເອົາຢາທີ່ຝັງອອກຈະສາມາດມີລູກໄດ້ພາຍໃນ 1-12 ເດືອນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ອາການຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາຝັງຄຸມກຳເນີດນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເປັນສິວ, ເຈັບຫົວ, ແຕ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ນຳ້ໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ, ສາມາດຄຸມກຳເນີດໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ແລະ 5 ປີ ບໍ່ມີຜົນລົບກວນຕໍ່ການມີເພດສຳພັນ, ສາມາດໃຊ້ໃນແມ່ຍິງໄລຍະເປັນແມ່ລູກອ່ອນໃຫ້ລູກກິນນົມໂດຍບໍ່ມີຜົນໄປລົບກວນປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນຳ້ນົມ ແລະ ເມື່ອຢຸດໃຊ້ຢານີ້ແລ້ວ ສາມາດມີລູກໄດ້ຕາມປົກກະຕິທັນທີຫລັງຢຸດໃຊ້ຢາ.ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢາຝັງຄຸມກຳເນີດ: ການຝັງຢາຄຸມກຳເນີດອາດມີອາການຂ້າງຄຽງເກີດຂຶ້ນໄດ້ແຕ່ບໍ່ຫລາຍ ເຊັ່ນ: ເປັນສິວ, ເຈັບຫົວ ຫລື ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍຈະເຊົາໄປໄດ້ເອງພາຍໃນ 6 ເດືອນ ບາງຄົນອາດມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນໍ້າໜັກຕົວ ແນວໃດກໍ່ຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນໍ້າໜັກອາດມີສາເຫດມາຈາກປັດໄຈທີ່ຫລາກຫລາຍ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຫລັກຖານທາງວິຊາການທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການເພີ່ມຂອງນຳ້ໜັກໂຕເປັນຜົນໂດຍກົງຈາກຢາຝັງຄຸມກຳເນີດ.

ບາງຄົນອາດພົບອາການຂາດປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຮັບບໍລິການ ລວມທັງການຫາສາເຫດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການບໍ່ມີປະຈຳເດືອນ ໂດຍສອບຖາມປະຫວັດ, ກວດຮ່າງກາຍທົ່ວໄປ, ກວດພາຍໃນ ແລະ ກວດທາງຫ້ອງທົດລອງເພື່ອກວດການຖືພາການຖືພານອກມົດລູກ ຖ້າບໍ່ພົບສາເຫດອື່ນໆກໍ່ໃຫ້ການປຶກສາຊຳ້ວ່າອາການນີ້ພົບໄດ້ຄືກັນກັບການສັກຢາຄຸມກຳເນີດ ແລະ ຈະມີຜົນດີຕໍ່ບັນຫາເລືອດຈາງ ຖ້າຜູ້ຮັບບໍລິການມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຄວນໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຫລື ໃຫ້ຢາເພື່ອຫລຸດຄວາມກັງວົນ ແລະ ນັດກວດຕິດຕາມ ຖ້າຍັງມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຫລາຍ ຫລື ຜູ້ຮັບບໍລິການບໍ່ຍອມຮັບອາການຂາດປະຈຳເດືອນ ອາດຕ້ອງພິຈາລະນາຖອດຢາຝັງຄຸມກຳເນີດ ພ້ອມແນະນຳວິທີຄຸມກຳເນີດວິທີອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍຄວນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຮັບບໍລິການຝັງຢາຄຸມກຳເນີດຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຮ່ວມນຳ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.gotoknow.org

Post a Comment

0 Comments