ວິທີປະຖົມພະຍາບານອາການເລືອດດັງໄຫລຢ່າງຖືກຕ້ອງ...

ເລືອດທີ່ໄຫລອອກມາຈາກຜົ້ງດັງ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເບື້ອງດຽວ ຫລື ທັງສອງເບື້ອງ ເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດພາຍໃນຜົ້ງດັງແຕກທີ່ອາດເປັນຍ້ອນເສັ້ນເລືອດໃນຜົ້ງດັງບາງ ແຕກງ່າຍດ້ວຍປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ (ຮ້ອນເກີນໄປ, ໜາວເກີນໄປ, ແຫ້ງເກີນໄປ), ສັ່ງນໍ້າມູກແຮງເກີນໄປ, ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກອາການພູມແພ້, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫລື ເກີດຈາກການເຂ່ຍ, ແກະ ຫລື ເກົາໃນຜົ້ງດັງຢ່າງຮຸນແຮງ ຫລື ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນບໍລິເວນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບດັງ.ເລືອດດັງໄຫລແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື:

1. ເລືອດທີ່ອອກຈາກຜົ້ງດັງທາງໜ້າ ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທົ່ວໄປ ເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດບໍລິເວນດັງໃນພາກສ່ວນທາງໜ້າແຕກ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ຄົນເປັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເລືອດດັງເຊົາໄຫລໄດ້ເອງ.

2. ເລືອດທີ່ອອກຈາກຜົ້ງດັງທາງຫລັງ ເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດບໍລິເວນຜົ້ງດັງທາງຫລັງແຕກ ຫລື ພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ເລິກເຂົ້າໄປໃນຜົ້ງດັງ ຈົນອາດເຮັດໃຫ້ມີເລືອດໄຫລລົງໄປໃນຮູຄໍນຳ ມັກເກີດກັບຜູ້ເຖົ້າ ຫລື ຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງບາງຢ່າງ ເຊິ່ງຄວນໄປພົບແພດໂດຍໄວ.ເລືອດດັງແບບໃດອັນຕະລາຍ? ຫາກມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຄວນຟ້າວໄປໂຮງໝໍ:

- ເລືອດດັງໄຫລຈາກທາງຫລັງຜົ້ງດັງ ຈົນໄຫລເຂົ້າໄປໃນຮູຄໍ.

- ເລືອດດັງໄຫລບໍ່ເຊົາ ເຖິງຈະຜ່ານໄປດົນກ່ວາ 20 ນາທີ.

- ເລືອດດັງໄຫຼຊໍ້າອີກຫລາຍເທື່ອ.- ວິນຫົວ, ໜ້າມືດເປັນວິນ.

- ສະໝັກເລືອດ ຫລື ຮາກເປັນເລືອດ.

- ມີຕຸ່ມຜື່ນຂຶ້ນຕາມໂຕ.- ມີໄຂ້ສູງ.

ວິທີຫ້າມເລືອດດັງໄຫລດ້ວຍຕົນເອງມີດັ່ງນີ້:

- ນັ່ງນິ້ງໆເທິງຕັ່ງອີ້ ຫລື ພື້ນ, ກົ້ມໂຕໄປທາງໜ້າ ແລະ ອາດກົ້ມໜ້າພຽງໜ້ອຍດຽວ ບໍ່ຕ້ອງເງີຍໜ້າ, ໃຊ້ນິ້ວໂປ້ກັບນີ້ວຊີ້ບີບດັງ ແລ້ວຝຶກຫາຍໃຈທາງປາກ ປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍນິ້ວມື ຫາກເລືອດດັງຍັງບໍ່ເຊົາໄຫລ ໃຫ້ເຮັດຕາມວິທີນີ້ອີກຮອບໜຶ່ງ.

- ບໍ່ນອນຫງາຍ ຫາກມີເລືອດໄຫລລົງຄໍໃຫ້ບ້ວນປາກເອົາເລືອດອອກມາ ຫ້າມກືນລົງໄປ ເພາະເລືອດດັງອາດໄຫລເຂົ້າໄປໃນກະເພາະອາຫານ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອື່ນໆຕາມມາໄດ້ ເຊັ່ນ : ຮາກ ເປັນຕົ້ນ.- ໃຊ້ຜ້າຈຸ່ມນໍ້າເຢັນ ຫຼື ນໍ້າກ້ອນວາງບໍລິເວນສັນດັງຂະນະບີບດັງໄປນຳກໍ່ໄດ້.

- ຫາກເລືອດດັງຍັງບໍ່ເຊົາໄຫລ ໃຫ້ໄປໂຮງໝໍໂດຍໄວ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:Dek-D.com

Post a Comment

0 Comments