ສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີໜີ້...


ຖ້າໃຫ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາການເປັນໜີ້ສິນຂອງຄົນໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ຕ້ອງບອກວ່າກຳລັງເປັນບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນສັງຄົມ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍ່ມີບາງຫລັກການດີໆ ໃຊ້ໃນການກຳຈັດໜີ້ມາແນະນຳທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍນຳທາງຄົນທີ່ກຳລັງຫາທາງແກ້ບັນຫາໜີ້ສິນໄດ້ແດ່ບໍ່ຫລາຍກໍ່ໜ້ອຍ, ແຕ່ຕ້ອງບອກວ່າທຸກຢ່າງແກ້ໄຂໄດ້ ຖ້າທ່ານຕັ້ງໃຈແທ້ໆ ແລະ ເລີ່ມເຮັດຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້.

ຮູ້ສະຖານະຕົນເອງ: ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສະສາງໜີ້ສິນ ຢ່າຟ້າວໃຈຮ້ອນ, ຕັ້ງສະຕິ ແລະ ເຮັດລາຍການອອກມາໃຫ້ໝົດກ່ອນວ່າໃນຕອນນີ້ເຮົາມີໜີ້ສິນຫຍັງແດ່, ເຮົາມີຊັບສິນຫຍັງແດ່, ອັນນີ້ຕ້ອງຊື່ສັດກັບໂຕເອງໃຫ້ຫລາຍ ເພາະຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ສະຖານະທ່ານເອງ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງວາງແຜນການເງິນໄດ້ຢ່າງມີລະບຽບວິໄນ.

ສ້າງງົບປະມານ ຕິດຕາມການໃຊ້ຈ່າຍ: ນັ່ງເຮັດລາຍການເລີຍວ່າແຕ່ລະເດືອນໃຊ້ຫຍັງແດ່ ແລະ ເອົາສະເພາະສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ສິ່ງຂອງທີ່ຢາກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ເອົາໄວ້ກ່ອນ ລໍຖ້າຈັດການໜີ້ສິນແລ້ວກ່ອນຈຶ່ງເວົ້າກັນ, ເມື່ອທ່ານມີລາຍການສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນແລ້ວ ທ່ານກໍ່ຈະຄຳນວນງົບປະມານລາຍເດືອນໄດ້.

ຢຸດສ້າງໜີ້: ທ່ານຄົງບໍ່ຢາກຫົດນ້ຳມັນລົງໄປໃນກອງໄຟທີ່ກຳລັງລຸກແຮງຢູ່ແມ່ນບໍ່ ? ນີ້ກໍ່ຄືກັນ ຖ້າໜີ້ເກົ່າຍັງບໍ່ໝົດ ແລ້ວທ່ານຍັງບໍ່ຄວບຄຸມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ ສະຖານະການຈະຍິ່ງຮ້າຍແຮງໄປເລື້ອຍໆ.

ຈ່າຍໜີ້ຫລາຍກ່ວາຂັ້ນຕໍ່າ ຫລື ຂັ້ນພື້ນຖານ: ທະນາຄານ ຫລື ເຈົ້າໜີ້ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການທີ່ທ່ານຈ່າຍພຽງຂັ້ນຕໍ່າ ຫລື ຂັ້ນພື້ນຖານນີ້ໄປເລື້ອຍໆ ເພາະທ່ານຕ້ອງເສຍດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບທະນາຄານ ຫລື ເຈົ້າໜີ້ທຸກໆເດືອນໄປເລື້ອຍໆ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທະນາຄານ ຫລື ເຈົ້າໜີ້ຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະຈາກທ່ານ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງເສຍຫຍັງເລີຍ.

ກຳຈັດໜີ້ທີ່ມີດອກເບ້ຍສູງທີ່ສຸດກ່ອນ: ສືບເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ທຳອິດ ເມື່ອເຮັດລາຍການໜີ້ສິນໄດ້ແລ້ວ ທ່ານຈະຮູ້ວ່າໜີ້ກ້ອນໃດເສຍດອກເບ້ຍແພງທີ່ສຸດ, ດອກເບ້ຍຂຶ້ນໄວທີ່ສຸດ ໃຫ້ຟ້າວຈັດການໜີ້ສິນກ້ອນນັ້ນກ່ອນ ແລ້ວລຽງລຳດັບໄປເລື້ອຍໆ.

ຫາກດອກເບ້ຍເທົ່າໆກັນ ຈ່າຍຂັ້ນຕໍ່າທຸກອັນໄປກ່ອນ: ໃນກໍລະນີພິເສດ ຖ້າໜີ້ສິນທຸກກ້ອນຂອງທ່ານດອກເບ້ຍເທົ່າໆກັນໝົດ ໃຫ້ກະຈາຍຈ່າຍທຸກກ້ອນຕາມຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຊຳລະໄປກ່ອນ ສ່ວນກ້ອນໃດຈຳນວນເງິນຕົ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃຫ້ໂປະ ແລະ ກຳຈັດໜີ້ກ້ອນນັ້ນກ່ອນ ເພື່ອທີ່ຈຳນວນໜີ້ຈະໄດ້ຫລຸດລົງ ເຊິ່ງຈຸດນີ້ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຈິດໃຈຂອງທ່ານນຳ ເພາະທ່ານຈະເລີ່ມຄິດວ່າທ່ານສາມາດຄວບຄຸມມັນໄດ້.

ຫາແຮງກະຕຸ້ນ: ຊີວິດທີ່ຂາດເປົ້າໝາຍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຂາດແຮງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ ຢ່າໃຊ້ຊີວິດເພື່ອກຳຈັດໜີ້ສິນໄປວັນໆ, ຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າທ່ານຈະຈັດການໜີ້ສິນທັງໝົດເພື່ອຫຍັງ, ອະນາຄົດທີ່ດີກ່ວາໃນແບບຂອງທ່ານແມ່ນແບບໃດ, ເມື່ອມີເປົ້າໝາຍແລ້ວກໍ່ກຽມບຸກໄປໄດ້ເລີຍ.

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ໃຫ້ລາງວັນໂຕເອງແດ່: ເມື່ອຜ່ານໄປແລ້ວ 2-3 ເດືອນກັບມາກວດເບິ່ງສະຖານະທາງການເງິນຂອງທ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຖ້າມີຄວາມຄືບໜ້າກໍ່ໃຫ້ລາງວັນກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານແດ່ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ມີກຳລັງໃຈສູ້ຕໍ່ໄປ.


Post a Comment

0 Comments