ຕຸ່ມຜື່ນແພ້ຜິວໜັງທີ່ມາກັບອາກາດໜາວ...


ພະຍາດຜື່ນແພ້ຜິວໜັງ (Atopic dermatitis) ເປັນພະຍາດທາງຜິວໜັງທີ່ມັກຈະມາກັບພະຍາດພູມແພ້ ພະຍາດນີ້ເກີດໄດ້ຫລາຍສາເຫດ ເຊິ່ງສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດພູມແພ້ຜິວໜັງໄດ້ກໍ່ແມ່ນລະດູການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍາມໜາວ ເພາະອາກາດແຫ້ງຈະເຮັດໃຫ້ຜິວເຮົາແຫ້ງໄປນຳ ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຄັນ ແລະ ອັກເສບຕາມມາໄດ້, ແຕ່ນອກຈາກລະດູການແລ້ວກໍ່ຍັງມີ ປັດໄຈອື່ນໆຕື່ມອີກບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ:

-ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ລະອອງເກສອນ, ແມງໄມ້, ຂົນສັດ, ຂີ້ຝຸ່ນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຕຸ່ມຜື່ນຄັນ.

-ເຄື່ອງນຸ່ງປະເພດຂົນສັດ.

-ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆທີ່ປະປົນມາໃນອາກາດ.

-ສະບູ, ສະບູຝຸ່ນທີ່ທ່ານໃຊ້ມີລິດເປັນດ່າງຈະມີຜົນຕໍ່ການລະລາຍໄຂມັນຢູ່່ຜິວໜັງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕຸ່ມຜື່ນຜິວໜັງອັກເສບ ແລະ ເປັນຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນໄດ້.

-ອາຫານ ເຊິ່ງມີສ່ວນທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອາການຮຸນແຮງໄດ້.
ອາການພະຍາດພູມແພ້ຜິວໜັງຈະເລີ່ມຈາກມີຕຸ່ມຜື່ນແດງ, ຄັນ,ມີຕຸ່ມແດງ ແລະ ຕຸ່ມນຳ້ນ້ອຍໆຢູ່ໃນຜື່ນແດງນັ້ນ ຫາກຕຸ່ມນຳ້ແຕກຈະມີນຳ້ເຫລືອງອອກມາ ຫລື ຕົກສະເກັດ ແລະ ອາດຈະຄ່ອຍໆລາມໄປຫາບໍລິເວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ເລົາຄີງ, ຂໍ້ສອກ, ຫົວເຂົ່າ ບາງຄົນອາດເປັນຫລາຍເຖິງຂັ້ນທົ່ວຮ່າງກາຍກໍ່ມີ. ນອກຈາກນີ້, ຜື່ນແດງຍັງມີລັກສະນະໃຄ່ແດງແຫ້ງໆ, ລອກເປັນເກັດເລັກນ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄັນ, ແຕ່ລະວັງຢ່າເກົາຈົນເປັນບາດແຜລອກ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໄດ້ ເຊິ່ງຜື່ນມັກຈະເກີດຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບຄໍ, ຂໍ້ພັບທາງໃນຂອງແຂນ ແລະ ຂາ ທັງມີໂອກາດເກີດຜິວໜັງອັກເສບບໍລິເວນມືໄດ້ງ່າຍ.


ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ:

1.ຫລີກເວັ້ນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ: ຫລີກເວັ້ນການສຳຜັດກັບສານລະຄາຍເຄືອງ ນອກຈາກນີ້ ຄວນເລືອກໃຊ້ສະບູອ່ອນໆ, ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ມີເນື້ອຜ້າໂລ່ງສະບາຍ ດັ່ງຜ້າຝ້າຍ ເປັນຕົ້ນ.

2.ຢ່າເກົາຜື່ນຄັນ ເພາະການເກົາຈະເຮັດໃຫ້ຜື່ນຜິວໜັງທີ່ອັກເສບມີອາການຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ ຖ້າຄັນຫລາຍອາດຈະປິ່ນປົວໄດ້ ໂດຍການກິນຢາຕ້ານຮີສຕາມີນເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດອາການຄັນ.

3.ທາມອຍເຈີໄຣເຊີ ຫລື ໂລຊັ່ນເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວຜິວແຫ້ງ ເຊິ່ງການທາໂລຊັ່ນຄວນທາຫລັງອາບນຳ້ທັນທີ.

4.ຢາທາໃນກຸ່ມສະເຕຍຣອຍທີ່ມີລິດຫລຸດການອັກເສບຂອງຜື່ນຜິວໜັງ, ແຕ່ການໃຊ້ຢານັ້ນຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງແພດ.

ຖ້າເກີດມີຕຸ່ມ ຫລື ຜື່ນແດງຂຶ້ນ ສະແດງວ່າມີການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍແຊກຊ້ອນ ຄວນປຶກສາແພດ ເພາະຄົນປ່ວຍອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາປິ່ນປົວເພື່ອຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ.


ທີ່ມາ: www.laophattananews.com


Post a Comment

0 Comments