5 ເອກກະລັກສະເພາະໂຕທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ All-New Nissan TERRA SUV


ນັບຕັ້ງແຕ່ເປີດໂຕລົດຄອບຄົວ All-New Nissan TERRA ແບບ (SUV), ອອບຊັ່ນເຕັມທີ່ມາພອ້ມ 7 ບອ່ນນັ່ງໂດຍ ບໍລິສັດຕັນຈອງມໍເຕີລາວ ຈຳກັດພຽງຜູດຽວ, ຊື່ງເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ ຕັນຈອງ ມໍເຕີ ຈຳກັດຂອງປະເທດມາເຊຍ ແລະ ເປັນຜູ້ຈຳໜ່າຍລົດ ຍີ່ຫໍ້ ນິສສັນ ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ ລາວ

ນີ້ຄື 5 ເອກະລັກສະເພາະໂຕໂດດເດັ່່ນທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກຽ່ວກັບ the All-New Nissan TERRA SUV

1.ເອກະລັກໂດດເດັ່ນອັນທີ່1ແມ່ນການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອລົດອອກນອກເລນ ລະບົບ (LDW) ນີ້ຈະເຕືອນທ່ານແບບຣຽວທາມ ດວ້ຍການສົ່ງສັນຍານແຈ້ງເຕືອນເວລາທ່ານເຄື່ອນອອກຈາກເລນຖະໜົນດວ້ຍເທັກໂນ່ໂລຍີທີ່ໃຫ້ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນໄດ້ດີຂື້ນສຳລັບໂຕທ່ານເອງ ແລະ ສີ່ງທີ່ຢູ່ອອ້ມຂ້າງ

2. ລະບົບຕໍ່ໄປແມ່ນ: ໜ້າຈໍອັດສະລິຍະທີ່ມາພ້ອມກ້ອງ 360 ອົງສາ( Nissan’s Intelligent Around View Monitor ) ຫຼື (i-AVM) ໃຊ້ກອ້ງ4ໂຕຕິດຕັ້ງຮອບໂຕລົດເພືອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນບໍລິເວນອອ້ມຮອບໂຕລົດແບບ 360ອົງສາ ແລະ ຊວ່ຍທ່ານໃນການຈອດລົດ ຫລື ລົບຫລີກຈຸດທີ່ຄັບແຄບໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງເມືອທ່ານໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຂຸຄະ, ມັນຄັກຫລາຍເພາະວ່າຖ່ານສາມາດເຫັນທຸກຢ່າງອອ້ມຮອບໂຕລົດຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ທາງໃນຂອງລົດ

3. ລະບົບຕໍ່ໄປແມ່ນ: ໜ້າຈໍອັດສະລິຍະທີ່ມາພ້ອມກ້ອງ 360 ອົງສາ( Nissan’s Intelligent Around View Monitor ) ຫຼື (i-AVM) ໃຊ້ກອ້ງ4ໂຕຕິດຕັ້ງຮອບໂຕລົດເພືອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນບໍລິເວນອອ້ມຮອບໂຕລົດແບບ 360ອົງສາ ແລະ ຊວ່ຍທ່ານໃນການຈອດລົດ ຫລື ລົບຫລີກຈຸດທີ່ຄັບແຄບໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງເມືອທ່ານໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຂຸຄະ, ມັນຄັກຫລາຍເພາະວ່າຖ່ານສາມາດເຫັນທຸກຢ່າງອອ້ມຮອບໂຕລົດຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ທາງໃນຂອງລົດ

4. ເອກະລັກສະພິເສດນີ້ ແມ່ນມາພ້ອມກັບສຸດຍອດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເມື່ອທ່ານຫິ້ງເຄື່ອງຂອງຫລາຍສີ່ງຫລາຍຢ່າງຢູ່ໃນມື້ດວ້ຍຄຸນສົມບັດຂອງປະຕູດ້ານຫລັງທີ່ອັດຕະໂນມັດ Auto Tail Gateພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ຕີນແຕະເບົາໆໃສ່ກອ້ງກັນຊົນດ້ານຫຼັງ ມັນກໍ່ຈະເປີດຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.

5. ເອກກະລັກທີ່ສະເພາະທີ່ໂດດເດັ່ນອັນດັບທີ່5 ຂອງ ນິສສັນ ເທີຣາ ລຸ້ນໃໝ່ນີ້ ແມ່ນການປຽ່ນໂໝດຂັບເຄື່ອນແບບ Shift-On-The-Fly 4-Wheel Drive ຄືຈາກໂໝດ 2ລໍ້ເຂົ້າສູ່ໂໝດ 4ລໍ້ຈາກເສັ້ນທາງປົກກະຕິສູ່ສະພາບຖະໜົນວິບາກ, ແບບບໍ່ຕ້ອງຢຸດລົດໃນຄວາມໃວບໍ່ເກີນ100ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ສີ່ງທີ່ເປັນເອກກະລັກທີ່ເດັ່ນໆຂອງNISSAN TERRA ແມ່ນຄວາມສູງຈາກພື້ນດິນສູ່ຖານ 225 ມມ ແລະ ຄວາມຍາວ4,885 ມມ ຄວາມກວ້າງ1.835 ມມ  ແລະ ຂອງຄວາມສູງມັງໝົດ 1,835 ມມ ,ມີທັງໜົດ 7 ບອ່ນນັ່ງ ເຊິ່ງມັນເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານຕົວຈິງຂອງພູມມິພາກຂອງເຮົາ, ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກຖະໜົນທີ່ບໍພຽງ, ຂຸຂະແລະການຂັບຂີ່ໃນບໍລິເວນເຂດນໍ້າຖວ້ມຂັງ.

ດວ້ຍເຫດນີ້ຈື່ງເໜາະກັບສະໂລເແກນທີ່ວ່າ “ NISSAN TERRA GOANYWHERE “ ໄປໄດ້ທຸກທີ່ໄປໄດ້ທຸກບອ່ນທີ່ທ່ານຍາກຈະໄປ.

ລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈສາມາດເລືອກສີໄດ້ ມີ ສີນ້ຳຕານ,ສີເທົາ,ສີທອງ,ສີແດງ,ສີດຳ,ສີຟ້າແກ່,ສີເງິນແລະສີຂາວມຸກ ທີ່ມີຫຼາຍສີໃຫ້ທ່ານເລືອກຈັບຈອງ ນິສສັນ ເທີຣາ ໄດ້ທີ່ຫອ້ງຂາຍ ນິສສັນ ໃກ້ບ້ານທ່ານ ຫລື ງານສະແດງລົດໂຊໃກ້ບ້ານທ່ານ.ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມຂອງລົດລຸ້ນອື່ນໆຂອງ ນິສສັນ ກະລຸນາເຂົ້າມາຢຽ້ມຢາມ website
www.nissan-lao.la ຫລືຕິດຕາມທາງ Facebook Page /Nissan Laos
Post a Comment

0 Comments