ໄວຣັສໂຣຕ້າ ໂຕການເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຖອກທ້ອງ...


ເມື່ອລູກກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວຢາກຮູ້ຢາກເຫັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທ່ີ່ເດັກນ້ອຍມັກຈະຢາກລອງສຳຜັດສິ່ງອ້ອມໂຕ ໂດຍການເອົາສິ່ງຂອງເຂົ້າປາກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ, ຂອງຫລິ້ນ ໄປຈົນເຖິງສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ຈຶ່ງອາດຈະເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ນຳໄປສູ່ການຕິດເຊື້ອໄສຣັສໂຣຕ້າອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍປ່ວຍເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ເຊິ່ງອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ.


ໄວຣັສໂຣຕ້າ (Rotavirus) ເປັນເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດໜຶ່ງທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງໃນເດັກນ້ອຍ ໂດຍມັກຈະເກີດກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ໂດຍເຊື້ອອາດຕິດມາກັບມື, ຂອງຫລິ້ນທີ່ເປື້ອນນຳ້ມູກ, ນຳ້ລາຍ ຫລື ອາຈົມຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ເມື່ອເດັກນ້ອຍສຳຜັດ ແລະ ເອົາມືເຂົ້າປາກເຊື້ອພະຍາດກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ມີໄຂ້, ເຈັບທ້ອງ, ຮາກ ແລະ ຖອກທ້ອງໄດ້.
4 ສັນຍານເຕືອນໄພຮ້າຍຈາກໄວຣັສໂຣຕ້າທີ່ຄວນຟ້າວໄປໂຮງໝໍໂດຍໄວ:

1.ມີອາການເຊື່ອງຊຶງ, ບໍ່ມີແຮງ, ມື-ຕີນເຢັນ.

2.ມີອາການຮາກຫລາຍ ຫລື ຖ່າຍຫລາຍຜິດປົກກະຕິ.

3.ມີນຳ້ຍ່ຽວສີເຂັ້ມ, ຍ່ຽວໜ້ອຍ ຫລື ບໍ່ຍ່ຽວເລີຍເກີນ 6 ຊົ່ວໂມງ.

4.ຮ້ອງໄຫ້, ຂັດລັງ ຫລື ໄຫ້ບໍ່ມີນຳ້ຕາ ຫລີ ເດັກນ້ອຍບາງຄົນມີຂະໝ່ອມບຸບ.


ປົກປ້ອງລູກໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກໄວຣັສໂຣຕ້າໄດ້ດັ່ງນີ້: ປະຈຸບັນໄວຣັສໂຣຕ້າ ເປັນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ບໍ່ມີຢາປິ່ນປົວ. ດັ່ງນັ້ນ ການປິ່ນປົວຈຶ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການປິ່ນປົວຕາມອາການເທົ່ານັ້ນ ວິທີປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ຄື ການລ້າງມືເລື້ອຍໆກ່ອນກິນອາຫານທຸກເທື່ອ, ໝັ່ນເບິ່ງແຍງດູແລຄວາມສະອາດສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ພ້ອມເສີມພູມຕ້ານທານດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ຫລີກເວັ້ນການພາລູກໄປໃນສະຖານທີ່ແອອັດ ໂດຍສະເພາະໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນພໍ່ແມ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຣຕ້າໃຫ້ລູກໄດ້ນັບແຕ່ຫົວທີ ໂດຍການຮັບວັກແຊັງເສີມພູມຕ້ານທານໃຫ້ລູກ ໂດຍເລີ່ມຢອດວັກແຊັງໄດ້ແຕ່ອາຍຸ 6 ອາທິດ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments