ສິ່ງໃກ້ໂຕທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍແກ່ທ່ານ!!!


ອັນຕະລາຍໃກ້ໂຕທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ອາດທໍາລາຍສຸຂະພາບໄດ້!!!

1.ເປັນອຳມະພາດຍ້ອນຍົກຍໍສິ່ງຂອງໜັກ: ເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫລັງຜິດຮູບຮ່າງໄປຈາກເກົ່າ ຫາກທ່ານເຮັດຊຳ້ຫລາຍໆເທື່ອ ໝອນຮອງກະດູກອາດເຄື່ອນອອກມາຈົນກົດທັບເສັ້ນປະສາດທີ່ສຳຄັນ ຫລື ກົດທັບບໍລິເວນຈຸດໄຂລວມປະສາດ ຈົນເປັນອຳມະພຶກ ຫລືື ອຳມະພາດໄດ້.

-ວິທີປ້ອງກັນ: ການຍົກຍໍສິ່ງຂອງໜັກຄວນນັ່ງຢ່ອງຢໍ້ໂຕລົງໄປກ່ອນ ຊັນຫົວເຂົ່າຂຶ້ນໜຶ່ງເບື້ອງ ໃຫ້ສິ່ງຂອງຢູ່ລະຫ່ວາງຂາ ກົ້ມໂຕໄປທາງໜ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ລາກສິ່ງຂອງເຂົ້າມາຫາໂຕ ແລະ ໃຫ້ມືທັງສອງເບື້ອງປະຄອງຍົກຍໍສິ່ງຂອງຂຶ້ນ ເຖິງວ່າຈະເບິ່ງຫຍຸ້ງຍາກແດ່ ແຕ່ກໍ່ປອດໄພກ່ວາ.

2.ຫາຍໃຈບໍ່ອອກຍ້ອນສະໝັກອາຫານ: ປົກກະຕິແລ້ວເມື່ອເຮົາກືນອາຫານ ກ່ອງສຽງຈະປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ອາຫານ ຫລື ນຳ້ຜ່ານເຂົ້າໄປ, ແຕ່ເມື່ອມີການເວົ້າ ຫລື ຫົວໃນຂະນະກິນອາຫານ ອາດເຮັດໃຫ້ເສດອາຫານຫລຸດເຂົ້າສູ່ຫລອດລົມ, ເຮັດໃຫ້ສະໝັກອາຫານ ແລະ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ຫາກແກ້ໄຂບໍ່ທັນອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ.

-ວິທີປ້ອງກັນ: ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ຜູ້ສະໝັກອາຫານຢືນຂຶ້ນ ກົ້ມໂຕໄປທາງໜ້າ 45 ອົງສາ, ຜູ້ຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ໃຊ້ມືຊ້າຍປະຄອງໂຕຜູ້ສະໝັກອາຫານ ແລະ ໃຊ້ຝາມືຂວາຕົບຫລັງລະຫ່ວາງບ່າໄຫລ່ທັງສອງເບື້ອງແຮງໆ 5 ເທື່ອ ຫາກບໍ່ໄດ້ຜົນໃຫ້ຢືນໂອບໂຕຜູ້ສະໝັກອາຫານຈາກທາງຫລັງ ວາງກຳປັ້ນໄວ້ຜົ້ງທ້ອງກ້ອງກະດູກຂ້າງ ກົດແຮງໆ 5 ເທື່ອ ຖ້າຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນໃຫ້ຟ້າວພາໄປໂຮງໝໍ.

3.ໝອນຮອງກະດູກເຄື່ອນຈາກການຈາມ: ຂະນະຈາມຈະມີແຮງກົດລົງກະດູກສັນຫລັງ ຫາກມີບັນຫາໝອນຮອງກະດູກເຄື່ອນຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ການຈາມຢ່າງຮຸນແຮງອາດເຮັດໃຫ້ເປັນອຳມະພຶກໄດ້ ເພາະໝອນຮອງກະດູກກົດທັບເສັ້ນປະສາດ.

-ວິທີປ້ອງກັນ: ເມື່ອຈະຈາມຈຶ່ງບໍ່ຄວນຈາມຮຸນແຮງເກີນໄປ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງກະແທກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໝອນຮອງກະດູກເຄື່ອນໄດ້ ໂດຍສະເພາະການກົ່ງໂຕ ຈະເພີ່ມແຮງກົດຢູ່ໝອນຮອງກະດູກສັນຫລັງ.

4.ກະດູກຕີນແຕກຍ້ອນພິກເກີບສົ້ນສູງ ຫລື ຍ່າງຕົກຟຸດບາດ: ຕີນປະກອບໄປດ້ວຍກະດູກທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ຖືກຈ່ອງດຶງໄວ້ຢ່າງແໜ້ນໜາຈາກກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເສັ້ນເອັນ ເມື່ອຍ່າງຕົກຟຸດບາດອາດເກີດແຮງບິດ ຫລື ແຮງດຶງຂອງເສັ້ນເອັນ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຝາຕີນຫັກ, ການຍ່າງ ຫລື ແລ່ນ ຈຶ່ງຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ຕີນຢູ່ຜິດຮູບຮ່າງ ເພາະອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນເອັນ ແລະ ກະດູກຝາຕີນ.

-ວິທີປ້ອງກັນ: ຍ່າງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ຄວນໃສ່ເກີບທີ່ມີສົ້ນສູງເກີນ 10 ຊັງຕີແມັດ ຫາກມີການບາດເຈັບຢູ່ຝາຕີນໃຫ້ປະຖົມພະຍາບານໂດຍໃຫ້ຄົນເຈັບນອນລົງ ຍົກຂາເບື້ອງທີ່ເຈັບຂຶ້ນ, ຖອດເກີບ ແລະ ຖົງຕີນອອກ ສັງເກດວ່າມີບາດແຜເປີດ ຫລື ເລືອດຄ້າງຫລືບໍ່ ຫາກມີໃຫ້ປະຄົບດ້ວຍນຳ້ເຢັນ ແລະ ຟ້າວພາຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍ.

5.ຕິດເຊື້ອຈາກຜິວໜັງຖືກຄວາມຮ້ອນ: ຈາກເຕົາລີດ, ນຳ້ມັນຈືນອາຫານ ຫລື ໄຟຟ້າດູດ ອາດເຮັດໃຫ້ແຊນຜິວໜັງຕາຍ ແລະ ຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຜົນຕໍ່ຜິວໜັງແບ່ງເປັນ 3 ລະດັບ ຄື: ຄວາມຮ້ອນທີ່ໄໝ້ເຖິງຊັ້ນໜັງກຳພ້າຈາກແສງແດດ ຫລື ຄວາມຮ້ອນບໍ່ຫລາຍ ສາມາດເຊົາເອງໄດ້ ຫລື ເອົານຳ້ເຢັນປະຄົບ, ຫາກໄໝ້ເຖິງຊັ້ນໜັງແທ້ ຫາກເປັນຊັ້ນເລິກໆຈະໃຄ່ໂພງ ມີນຳ້ໃສໆຢູ່ໃນ, ແຕ່ຫາກບາດເຈັບເຖິງຊັ້ນຜິວໜັງອາດເຫັນຊີ້ນເປັນສີຂາວ ເພາະຊີ້ນຕາຍ ຫລື ຊີ້ນສຸກ ອາດຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ເຮັດໃຫ້ອາການລຸກລາມໄດ້.

-ວິທີປ້ອງກັນ: ຟ້າວປິ່ນປົວໂດຍວິທີເບື້ອງຕົ້ນ ຖ້າບໍລິເວນທີ່ຖືກຄວາມຮ້ອນມີຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ໃຊ້ນຳ້ກ້ອນປະຄົບໄດ້, ແຕ່ຖ້າເປັນບາດແຜໃນບໍລິເວນກ້ວາງ ແລະ ເລິກ ຫ້າມໃຊ້ນຳ້ກ້ອນປະຄົບເດັດຂາດ, ແຕ່ເປີດນຳ້ໃຫ້ໄຫລຜ່ານ 3 – 5 ນາທີ ເພື່ອຫລຸດຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ຖ້າໄໝ້ໃນຊັ້ນໜັງແທ້ ແລະ ໃຕ້ຜິວໜັງຄວນໄປໂຮງໝໍ ເພາະຖ້າປິ່ນປົວບໍ່ຖືກວິທີອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ຄວນແກະບາດແຜໃຄ່ໂພງອອກ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ຄວນທາຄຣີມ ຫລື ທາຂີ້ເຜິ້ງ ເພາະຈະປິດກັ້ນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈາກບາດແຜໄດ້.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments