ຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າລູກສ່ຽງເປັນພະຍາດພູມແພ້ ?


ສາເຫດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດພູມແພ້ຂອງເດັກ:

-ພະຍາດພູມແພ້ມີສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ່າຍທອດຈາກກຳມະພັນ ຖ້າພໍ່ ຫລື ແມ່ເປັນພະຍາດພູມແພ້ຈະເຮັດໃຫ້ລູກມີໂອກາດເປັນພະຍາດພູມແພ້ປະມານ 30 – 50 ເປີເຊັນ, ແຕ່ຖ້າພໍ່ແມ່ເປັນພະຍາດພູມແພ້ທັງສອງຈະມີຜົນໃຫ້ລູກມີໂອກາດເປັນພະຍາດພູມແພ້ເຖິງ 50 – 70 ເປີເຊັນ. ສ່ວນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີປະຫວັດການເປັນພະຍາດພູມແພ້ ລູກຈະມີໂອກາດເປັນພຽງແຕ່ 10 ເປີເຊັນ.

-ການເກີດພະຍາດພູມແພ້ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ມົນລະພິດຂອງອາກາດ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຄັວນ ຫລື ຄວາມບໍ່ສະອາດພາຍໃນບ່ອນ ພັກອາໄສ ແລະ ຈາກສັດລ້ຽງ.

-ເດັກທີ່ເກີດໂດຍວິທີການຜ່າຕັດເກີດຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດພູມແພ້ຫລາຍກ່ວາເດັກທີ່ເກີດໂດຍວິທີທຳມະຊາດ.

-ໃນໄລຍະທີ່ແມ່ຖືພາຫ້າມສູບຢາ ຫລື ເດັກໄດ້ສຳຜັດຄັວນຢາສູບຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ກໍ່ເປັນຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດ ພູມແພ້ໃນລະບົບທໍ່ຫາຍໃຈໄດ້.

-ພະຍາດພູມແພ້ມັກເກີດຈາກການຕອບສະໜອງທີ່ໄວເກີນໄປຂອງພູມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງທີ່ມາສຳຜັດ ຫລື ອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ.


ຫາກພົບວ່າລູກມີອາການເຫລົ່ານີ້ອາດສະແດງວ່າເປັນພະຍາດພູມແພ້ໄດ້ ເຊັ່ນ:

-ມີຕຸ່ມຜື່ນແພ້, ຜິວໜັງອັກເສບ.

-ຫາຍໃຈມີສຽງຫວືດໆ.

-ມີອາການຫອບຫືດ.

-ແພ້ອາກາດ, ມີນຳ້ມູກໄຫລຊຳ້ເຮື້ອ.

-ຄັນຕາ, ນຳ້ຕາໄຫລຢູ່ຕະຫລອດ.


ເນື່ອງຈາກພະຍາດພູມແພ້ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂສາເຫດການເກີດຈາກທາງກຳມະພັນ ການເບິ່ງແຍງລູກໃນທຸກດ້ານນັບແຕ່ແຮກເກີດຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນເພື່ອຫລຸດການເກີດອາການຂອງພະຍາດ, ສ້າງຄວາມແຂງແຮງເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ໃນໄລຍະຍາວ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments