ພື້ນຖານເພື່ອການເງິນໝັ້ນຄົງ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!


ກ່ອນຈະຝັນໄປໄກເຖິງຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ອິດສະຫລະພາບທາງການເງິນ ເຮົາຄວນປູພື້ນຖານຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນໃຫ້ແໜ້ນກ່ອນ.

1.ເງິນສຳຮອງ 6 ເທົ່າຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ເດືອນໃນຄອບຄົວ: ວັດຖຸປະສົງຂອງເງິນຈຳນວນນີ້ກໍ່ ເພື່ອເອົາໄວ້ເປັນຫລັກປະກັນພື້ນຖານວ່າຫາກວ່າງງານ ຫລື ຂາດລາຍຮັບຂຶ້ນມາ ກໍ່ຍັງມີເງິນສຳຮອງທີ່ສາມາດລ້ຽງດູຄອບຄົວໃຫ້ເປັນປົກກະຕິສຸກຕໍ່ໄປໄດ້ອີກຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງປີ ໃນລະຫ່ວາງນີ້ກໍ່ຈະຕ້ອງຫາວຽກໃໝ່ໃຫ້ທັນກ່ອນທີ່ເງິນສຳຮອງຈະໝົດລົງ. ນອກຈາກນີ້, ເງິນສຳຮອງຍັງມີໄວ້ເພື່ອຄົນໃນຄອບຄົວເຈັບປ່ວຍຂຶ້ນມາຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງໄປຢືມ ຫລື ກູ້ຢືມເງິນໃຫ້ເສຍດອກເບ້ຍແພງໆ

2.ທຶນປະກັນຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເທົ່າຂອງລາຍຮັບໝົດປີ: ເວົ້າເຖິງເລື່ອງປະກັນຊີວິດອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດທຸກຄົນ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄອບຄົວ ຫລື ຄົນໂສດທີ່ມີຄົນທີ່ຮັກຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ເຊັ່ນ: ພໍ່ແມ່, ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫລື ຫລານໆ ປະກັນຊີວິດຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນ ໂດຍຄວນມີທຶນປະກັນຊີວິດບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 3 ເທົ່າຂອງລາຍຮັບໝົດປີ ເນື່ອງຈາກຫາກເກີດເຫດການບໍ່ຄາດຝັນຂຶ້ນມາ ຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງເຮົາຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກທຶນປະກັນຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຫາກລອງຄຳນວນວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປົກກະຕິປະມານ 50 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຮັບໝົດປີ ແລ້ວສ່ວນທີ່ເຫລືອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ ເທົ່າກັບວ່າຄວາມຄຸ້ມຄອງ 3 ເທົ່າຂອງລາຍຮັບໝົດປີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງເຮົາມີເງິນພຽງພໍສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ດົນເຖິງ 6 ປີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເບ້ຍປະກັນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີສຳລັບທຶນປະກັນທີ່ຫລາຍເຖິງ 3 ເທົ່າຂອງລາຍຮັບ ທັງໝົດນັ້ນອາດເປັນຈໍານວນເງິນທີ່ສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫາກເປັນເບ້ຍປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບ. ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ທຶນປະກັນຊີວິດມີຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ສູງພຽງພໍ ການເລືອກປະກັນຊີວິດແບບຕະຫລອດຊີບຈຶ່ງເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພາະດ້ວຍຈຳນວນເບ້ຍທີ່ເທົ່າກັນ ປະກັນຊີວິດແບບຕະຫລອດຊີບຈະໃຫ້ທຶນປະກັນທີ່ສູງກ່ວາປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບ, ແຕ່ຖ້າຫາກຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນເມື່ອຄົບອາຍຸສັນຍາການເລືອກປະກັນຊີວິດແບບສະສົມຊັບຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມກ່ວາ. ນອກຈາກນີ້, ຄວນກວດເບິ່ງສະຫວັດດີການຄ່າປິ່ນປົວຈາກບ່ອນເຮັດວຽກວ່າມີພຽງພໍແລ້ວຫລືຍັງ ຫາກບໍ່ພໍກໍແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນອຸປະຕິເຫດໄວ້ບາງສ່ວນເພື່ອສຳຮອງໃນກໍລະນີທີ່ເກີດເຫດການບໍ່ຄາດຝັນຂຶ້ນ ຈະໄດ້ກະທົບກັບ ເງິນສຳຮອງຂອງເຮົາໜ້ອຍລົງ ເພາະມີປະກັນຊ່ວຍຮັບເອົາໄວ້ໄດ້ລະດັບໜຶ່ງແລ້ວ.

3.ພາລະຈ່າຍຜ່ອນໜີ້ບໍ່ເກີນ 30 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ: ການບໍ່ມີໜີ້ເປັນລາບອັນປະເສີດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄົນ ການບໍ່ມີໜີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າຈະສາມາດຫາເງິນມາໃຊ້ໜີ້ໄດ້ຕະຫລອດຮອດຝັ່ງຫລືບໍ່, ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີໜີ້ກໍ່ຂໍໃຫ້ເປັນໜີ້ທີ່ດີທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ໜີ້ສິນເຊື່ອເຮືອນ ຫລື ຫ້ອງແຖວ ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ ສິນເຊື່ອເຮືອນເປັນໜີ້ທີ່ດີນັ້ນຍ້ອນວ່າ:

-ເປັນໜີ້ທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຖືກ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໂປະຍາມໃດກໍ່ໄດ້.

-ມີໄລຍະເວລາຜ່ອນຈ່າຍດົນທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ຍອດຜ່ອນແຕ່ລະເດືອນບໍ່ສູງຫລາຍ.

-ມູນຄ່າເຮືອນມັກເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ ປຽບດັ່ງເປັນການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ.

-ເຮົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຮືອນ ທັງຈາກການຢູ່ອາໄສເອງ ຫລື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຊົ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມເຮົາບໍ່ຄວນມີຍອດຜ່ອນຈ່າຍຄ່າເຮືອນເກີນ 30 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ ເພາະຖ້າເກີນນີ້ ລາຍຮັບຂອງເຮົາອາດບໍ່ພໍໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ເຊິ່ງມີໂອກາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຜິດນັດຊຳລະໜີ້ສິນເຊື່ອເຮືອນກໍ່ເປັນໄດ້. ສ່ວນໜີ້ທີ່ອັນຕະລາຍ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໜີ້ນອກລະບົບ, ໜີ້ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນຕ່າງໆ ບໍ່ຄວນສ້າງຂຶ້ນ ເພາະນອກຈາກບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງມີດອກເບ້ຍໃນອັດຕາທີ່ສູງຫລາຍນຳອີກ.
ເມື່ອມີພື້ນຖານທັງ 3 ຢ່າງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຄົບໝົດແລ້ວ ເງິນທ້ອນໃນແຕ່ລະເດືອນທີ່ເກັບຕື່ມໄດ້ກໍ່ສາມາດເອົາມາລົງທຶນຕໍ່ຍອດຈາກຄວາມໝັ້ນຄົງສູ່ຄວາມຮັ່ງມີ ເພື່ອເປັນເງິນໃຊ້ຫລັງກະສຽນຫລື ອາດສາມາດກະສຽນກ່ອນກຳນົດໄດ້.


Post a Comment

0 Comments