ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ນໍາທີ່ດີ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້...


ຖ້າຢາກເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເກັ່ງຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດຫຼືທັກສະຢ່າງໜ້ອຍສິບຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.ການສື່ສານ: ຜູ້ນໍາຕ້ອງສາມາດສື່ສານກັບລູກນ້ອງໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສື່ສານໃນກໍລະນີໃດໆ. ການຍອມຮັບຟັງບັນຫາ ແລະ ການອະທິບາຍບັນຫາໃຫ້ໄດ້ໃນທຸກເລຶ່ອງ.

2.ສິ່ງບັນດານໃຈ: ຜູ້ນໍາຈໍາເປັນຕ້ອງມີທັກສະໃນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ລູກນ້ອງໃຫ້ກະຕືລືລົ້ນ, ມີຄວາມຮັກໃນໜ້າທີ່, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ ເພື່ອພັດທະນາກ້າວໜ້າໄປເລື່ອຍໆ.

3.ການກະຈາຍວຽກ: ຜູ້ນໍາຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ລູກນ້ອງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ, ຝຶກຝົນລູກນ້ອງໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ມອບໝາຍວຽກໃຫ້ເຂົາເຮັດຕາມທັກສະທີ່ເຂົາມີ. ການກະຈາຍວຽກງານ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ກັບທຸກຂະແໜງການ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຕົນເອງຢ່າງເຕັມເໝັດເຕັມໜ່ວຍ ຖືວ່າເປັນວິທີບໍລິຫານທີ່ເປັນເລີດ. ຜູ້ນໍາທີ່ສະຫຼາດຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ຄົນທີ່ເກັ່ງກວ່າ. ດັ່ງສຸພາສິດກ່າວໄວ້ວ່າໄມ້ລໍາດຽວລ້ອມຮົ້ວບໍ່ຄ່ອຍໄພ່ບໍ່ພ້ອມແປງບ້ານບໍ່ເຮືອງ. ຖ້າເຮົາບໍ່ກ້າໃຊ້ຄົນອື່ນເພາະຢ້ານເຂົາໄດ້ໜ້າໄດ້ຕາ ຫຼື ເຮັດໄດ້ດີກວ່າເຮົາ. ອັນໃດກໍ່ເກັບໄວ້ເຮັດຄົນດຽວ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຍາກ.

4.ຄິດບວກ: ຜູ້ນໍາຕ້ອງເປັນຄົນມີແນວຄິດບວກສະເໝີ ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດໆ, ຕ້ອງຮູ້ຈັກຜັນປ່ຽນບັນຫາລົບໃຫ້ເປັນບວກ, ບໍ່ໂຈມຕີແຕ່ຕໍານິເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ, ຕ້ອງເບິ່ງທຸກບັນຫາຄືການທ້າທາຍ ສ້າງສະຖານະການທຸກສະຖານະການໃຫ້ເປັນສີສັນ ເພື່ອດຶງດູດເອົາແນວຄິດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍມານໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.

5.ຄວາມໄວ້ເນືອເຊື່ອໃຈ, ທຸກຄົນຕ້ອງການຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກຜູ້ນໍາທັງນັ້ນ ຖ້າເຮົາມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ລູກນ້ອງເຮົາກໍ່ຈະນັບຖືເຮົາ, ເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນເປີດກວ້າງ ແລະ ຊື່ສັດໃຫ້ກຽດ ແລະ ນັບຖືລູກນ້ອງທຸກຄົນ ເພາະເຂົາຈະໃຫ້ກຽດ ແລະ ນັບຖືເຮົາເຊັນກັນ.

6.ຄວາມສ້າງສັນ: ຜູ້ນໍາຄືຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຢູ່ລອດ ແລະ ພັດທະນາທຸກສິ່ງ ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງມີແນວຄິດສ້າງສັນຕະຫຼອດ. ຕ້ອງມີແນວຄິດພັດທະນາທຸກບາດກ້າວໃຫ້ທັນໂລກາວິວັດ, ຕ້ອງສາມາດຄິດນອກກອບ ຫຼື ພາສາອັງກິດເຂົາເອີ້ນວ່າ Be able to think outside of the box. ຖ້າເຮົາສາມາດຄິດແບບນັ້ນໄດ້ ເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ວ່າວິທີແກ້ບັນຫາບໍ່ມີແຕ່ວິທີດຽວ.

7.ການຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີ: ຜູ້ນໍາຕ້ອງສາມາດຮັບເອົາຄໍາຕິຊົມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີທຸກຂໍ້ເພື່ອພິຈາລະນາ. ເພາະທຸຸກຄໍາຕິຊົມບໍ່ວ່າຮ້າຍ ຫຼື ດີຄືການປະເມີນຜົນການນໍາຂອງເຮົາ. ຖ້າເຮົາບໍ່ຮັບເອົາຄໍາຕໍານິ ຕິຊົມຈາກຄົນອື່ນແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າການນໍາຂອງເຮົາມີຜົນເສຍໃນດ້ານໃດແດ່? ນະໂຍບາຍທຸກນະໂຍບາຍທີ່ເຮົາວາງອອກໄປ ແມ່ນເພື່ອຄົນອື່ນນໍາໃຊ້. ຖ້າເຮົາບໍ່ຟັງຄໍາເຫັນຂອງຄົນທີ່ໃຊ້ັມັນແລ້ວເຮົາຈະໄປຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າມັນໄດ້ຜົນ ຫຼື ບໍ່?

8.ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຜູ້ນໍາຄືຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ລົ້ມເຫຼວຂອງອົງກອນ. ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ສາມາດ ແລະ ເຕັມໃຈຍອມຮັບເອົາທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ສໍາເລັດ. ການລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຍຸທິວິທີບໍລິຫານຂອງເຮົາ, ຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍຂອງເຮົາ ສະນັ້ນເມື່ອສິ່ງໃດລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ຜິດພາດກໍ່ຢ່າໄປໂທດ ຫຼື ໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້, ຖ້າລູກນ້ອງເຮັດຜິດເຮົາກໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບແທນ ເພາະເຮົາເປັນນາຍເຂົາ, ເຂົາເຮັດຜິດກໍ່ຍ້ອນເຮົາສອນວຽກເຂົາບໍ່ດີເອງ ຫຼື ປົກຄອງລູກນ້ອງບໍ່ດີ ຫຼື ເຮົາສ້າງລະບົບບໍລິຫານບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈຶ່ງເກີດການຜິດພາດ.

9.ຄວາມເອົາໃຈໃສ່: ຜູ້ນໍາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຕິດຕາມ ທຸກນະໂຍບາຍທີ່ວາງອອກ ແຕ່ລະປີຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນເສຍຜົນໄດ້ ແລ້ວນໍາມາປັບປຸງແກ້ໄຂ. ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງໃນການເຮັດວຽກ.

ທີ່ມາ: www.blinkist.com


Post a Comment

0 Comments