ການສັກຢາຄຸມກຳເນີດອາດທຳລາຍມວນກະດູກ...


ເກືອບ 50 ເປີເຊັນ ຂອງແມ່ຍິງທີ່ສັກຢາຄຸມກໍາເນີດມັກຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫາການສູນເສຍມວນກະດູກ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນກະໂພກ ແລະ ກະດູກສັນຫລັງ.


ນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເທັກຊັສ ພົບວ່າ: ແມ່ຍິງອາເມລິກາຫລາຍກ່ວາ 2 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງເປັນໄວລຸ້ນກ່ວາ 4 ແສນຄົນ ໃຊ້ Medoxyprogesterone ace-tate ເຊິ່ງເປັນຢາຄຸມກຳເນີດແບບສັກທຸກໆ 3 ເດືອນ.
ຫລັງຈາກເຮັດການສຶກສາຜູ້ໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດແບບສັກນີ້ຈຳນວນ 95 ຄົນ ເປັນເວລາ 2 ປີ. ໃນຂະນະນັ້ນພົບວ່າ: ແມ່ຍິງ 45 ຄົນ ມີການສູນເສຍມວນກະດູກໄປ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເປີເຊັນ ຢູ່ບໍລິເວນຫລັງ ແລະ ກະໂພກ, ອີກ 50 ຄົນ ສູນເສຍມວນກະດູກໜ້ອຍກ່ວາ 5 ເປີເຊັນ.


ໃນເວລາຕໍ່ມານັກວິໄຈພົບວ່າ: ມວນກະດູກຫາຍໄປຫລາຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ສູບຢາ, ບໍ່ເຄີຍມີລູກ ແລະ ກິນທາດແຄມຊຽມ 600 ມິນລີກຣາມ ຫລື ໜ້ອຍກ່ວານັ້ນຕໍ່ມື້ ແລະ ເມື່ອນັກວິໄຈເລືອກກຸ່ມໂຕຢ່າງເພື່ອສຶກສາຕື່ມອີກ 27 ຄົນ ພົບວ່າ: ໃນ 2 ປີທໍາອິດ ມວນກະດູກກໍ່ຍັງຄົງສູນເສຍຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ.


ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຄຸມກຳເນີດມີຫລາກຫລາຍວິທີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດປຶກສາກັບຄອບຄົວກ່ຽວກັບການຫາວິທີໃໝ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖືພາບໍ່ພ້ອມ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຫລີກເວັ້ນບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະຕາມມາໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງເລື່ອງດັ່ງກ່າວຄວນມີການປຶກສາກັນລະຫ່ວາງຜົວເມຍໂດຍທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນເລື່ອງນີ້.


Post a Comment

0 Comments