ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການໄປເຮືອນດີ..


ຂໍ້ຫ້າມຂອງຄົນບູຮານ ຫຼື ເຖົ້າແກ່ອາວຸໂສ ຄົນລາວເຮົາປັດຈຸບັນນີ້ເພິ່ນພາກັນເອີ້ນວ່າ “ຄະລຳ” ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການຫຼີກເວັ້ນ, ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຖ້າຜູ້ໃດຂືນເຮັດໄປກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີອັນເປັນໄປ ໄດ້ແກ່ ຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ພະຍາດຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດກໍ່ມີ. ສິ່ງທີ່ຄົນບູຮານຫ້າມນັ້ນມີຫຼາຍຂໍ້ໃນບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະເໜີເຫດ ແລະ ຜົນຂອງການຫ້າມກ່ຽວກັບ ການໄປຮ່ວມງານສົບ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍທັງໝົດ 9 ຂໍ້:

1.ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນຖືພາໄປງານສົ່ງສະການ: ເພາະຄົນບູຮານເຊື່ອວ່າຜີຈະມາເອົາຂວັນເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນທ້ອງໄປ. ການທີ່ຄົນບູຮານຫ້າມນັ້ນມີເຫດຜົນຍ້ອນວ່າ ແມ່ມານເປັນຜູ້ທີ່ອຸ້ມທ້ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລຳບາກໃນການຍ່າງ, ການເອົາສົບໄປປ່າເຮ່ວ (ປ່າຊ້າ) ແມ່ນຢູ່ໄກບ້ານ ອາດເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍ ແລະ ບາງເທື່ອຈິດໃຈຢ້ານຢູ່ແລ້ວ ເວລາໄປຕື່ນຕົກໃຈເຮັດ ໃຫ້ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ.

2.ຫ້າມຄົນເປັນປະຈຳເດືອນໄປງານສົບ: ເພາະເຊື່ອວ່າຜີເຫັນເລືອດໄຫລອອກມາແລ້ວ ຜີຊິເອົາຂວັນຜູ້ນັ້ນໄປຢູ່ນຳ. ເລື່ອງນີ້ຕ້ອງນຶກເຖິງຄົນສະໄໝ ບູຮານຍັງບໍ່ທັນມີຜ້າອະນາໄມຮອງຄືປັດຈຸບັນນີ້, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເປັນປະຈຳເດືອນຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ຈົນກວ່າເລືອດຈະອອກມາຫວິດແລ້ວຈຶ່ງໄປຫາສັງຄົມໄດ້ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຫ້າມສະເພາະແຕ່ງານສົບເທົ່ານັ້ນ ງານອື່ນໆກໍ່ຫ້າມເຊັ່ນກັນ.

3.ຫ້າມຍ້ອງດອກໄມ້ຢູ່ເຮືອນສົບວ່າງາມ: ເພາະເປັນລາງວ່າຢາກໄດ້ແລ້ວກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີອັນເປັນໄປ. ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງດອກໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນງານສົບນັ້ນ ເປັນສັນຍະລັກບອກວ່າ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາກໍ່ຈະຫ່ຽວໄປຕາມການເວລາ ແລະ ຖ້າຍ້ອງວ່າງາມພໍ່່ແມ່ພີ້ນ້ອງຜູ້ຕາຍກໍ່ຈະບໍ່ດີໃຈ.

4.ຫ້າມຕໍ່ທຽນຈາກຜູ້ອື່ນເວລາໄປຈູດສົບ: ຂໍ້ນີ້ເປັນປິດສະໜາທຳທີ່ວ່າດ້ວຍການເກີດ, ການກະທຳ, ການຕາຍເປັນເລື່ອງຂອງບຸກຄົນເຮົາຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນ ການຈູດໄຟ ກໍ່ຄື ຊີວິດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຮຸ່ງໃສດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ.

5.ຫ້າມຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍໄປງານສົບ: ເພາະເຊື່ອວ່າຂວັນອ່ອນຜິຊິເອົາໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ້ບໍ່ສະບາຍບໍ່ວ່າອະດີດ ຫຼື ປັດຈຸບັນກໍ່ບໍ່ສົມຄວນ.

6.ຫ້າມຫົວສຽງດັງ: ເພາະເຊື່ອວ່າງານສົບແມ່ນງານທີ່ມີຄວາມສຸກຂອງຜີ ຖ້າຫາກໃຜຫົວສຽງດັງຜີຈະຄິດວ່າເປັນພວກດຽວກັບມັນ. ເມື່ອເຮົາອ່ານແລ້ວກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົານຶກເຫັນວ່າ ຜີນັ້ນມີຕົວຕົນ ແລະ ຢູ່ໃກ້ໆກັ ຕົວເຮົາ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການທີ່ເພິ່ນຫ້າມແມ່ນຍ້ອນ ເຫດຜົນທີ່ວ່າງານສົບນັ້ນເປັນງານໂສກເສົ້າ, ໄວ້ອາໄລ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄິດຮອດຄິດເຖິງຂອງຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ການທີ່ເຮົາຈະໄປຫົວສຽງແຮງໃນງານສົບກໍ່ຈະເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ບາງທີອາດ ຄິດໄປວ່າເປັນການໄປເຢາະເຢີ້ຍກໍ່ເປັນໄດ້ ເຊິ່ງເປັນການບໍ່ສົມຄວນ.

7.ຫ້າມເອົາອາຫານທີ່ເປັນເສັ້ນ, ເປັນເຄືອໄປກິນ ຫຼື ເຮັດໃນງານສົບ: ເພາະເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີການສືບທອດການຕາຍໄປສູ່ຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວ. ໃນຄວາມເປັນຈິງອາຫານທີ່ເປັນເສັ້ນ ໄດ້ແກ່ເຂົ້າປຸ້ນ, ເຝີໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນບໍ່ມີຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຕ້ອງໄດ້ເຮັດເອງ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາດົນ ຈຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບງານສົບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ.

8.ຫ້າມນໍາອາຫານໃນງານສົບກັບບ້ານເດັດຂາດ: ເພາະເຊື່ອວ່າຜີຈະນຳໄປເອົາຄືນ. ເລື່ອງນີ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບວ່າ ງານສົບນັ້ນເປັນງານທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງເອົາເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນ ຫຼື ເຂົ້າສານໄປຊ່ວຍຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ຍັງຢູ່ ບໍ່ແມ່ນໄປເອົາອາຫານນຳເພິ່ນມາກິນ. ຜູ້ຂຽນເບິ່ງເຫັນວ່າຜູ້ຄິດຂໍ້ຫ້າມຂໍ້ນີ້ເຂົ້າໃຈເຖິງນິໄສຄົນລາວທີ່ມັກເອົາຂອງກິນຢູ່ເຮືອນບຸນຕ່າງໆກັບເມືອເຮືອນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດກັບງານສົບ.

9.ເວລາເຜົາສົບແລ້ວຫ້າມຫຼຽວຫຼັງໄປເບິ່ງສົບ: ເພາະເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕາຍບໍ່ໄດ້ໄປເກີດ ເຊິ່ງຂໍ້ຫ້າມຂໍ້ເປັນປິດສະໜາທຳທີ່ວ່າດ້ວຍການຮ້ອງໄຫ້ລຳພັນຫາຜູ້ຕາຍນັ້ນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ເຮົາຕ້ອງດຳເນີນຊີວິດໄປຕໍ່ ແລະ ເປັນການເຕືອນວ່າການຕາຍບໍ່ສາມາດເອົາຫຍັງໄປໄດ້ແມ່ນແຕ່ພີ່ນ້ອງກໍ່ຍ່າງໜີ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຕາຍຄວນເຮັດດີທຳດີຈະມີຄຸນຄວາມດີໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານສືບທອດດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.


ຂໍ້ຫ້າມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຫຼາຍ ຂໍ້ທີ່ເຮົາສາມາດເອົາມານຳໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນ ບໍ່ຄວນໄປຍ້ອງດອກໄມ້ວ່າງາມຢູ່ຕໍ່ໜ້າພີ່ນ້ອງຂອງຄົນຕາຍ, ບໍ່ຄວນຕໍ່ທຽນນຳກັນແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ການກະທຳບຸນ, ບາບ ຂອງຄົນເຮົານັ້ນຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຄົນບໍ່ສະບາຍບໍ່ຄວນໄປງານສົບເພາະ ສະພາບຈິດໃຈບໍ່ດີກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ປ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments