ການຫລິ້ນເກມມື້ລະໜ້ອຍ ຊ່ວຍສ້າງສຸຂະພາບຈິດຂອງເດັກນ້ອຍ...


ຜົນການວິໄຈຫລ້າສຸດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອ໊ອກຟອດ ປະເທດອັງກິດ ເຊິ່ງຖືກຕີພິມລົງໃນວາລະສານແມ່ ແລະ ເດັກຂອງອັງກິດ ຫລັງການເກັບກຳຂໍ້ມູນປະຊາກອນຕົວຢ່າງ 5.000 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫ່ວາງ 10 – 15 ປີ ທົ່ວປະເທດ ພົບວ່າ: ເດັກນ້ອຍທີ່ຫລິ້ນວີດີໂອເກມ ຫລື ເກມກົດມື້ລະບໍ່ເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງຈະມີພັດທະນາການທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີກ່ວາເດັກນ້ອຍທີ່ຫລິ້ນເກມກົດຫລາຍກ່ວາ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.


ຈາກຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງ 75 ເປີເຊັນ ຂອງເດັກນ້ອຍທົ່ວອັງກິດຫລິ້ນເກມເປັນປະຈຳທຸກມື້, ແຕ່ເມື່ອຖາມເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນວ່າ ໃນແຕ່ລະມື້ຫລິ້ນເປັນເວລາດົນປານໃດ, ຫລິ້ນວີດີໂອເກມ ຫລື ວ່າເກມຄອມພິວເຕີ ແລະ ຮູ້ສຶກແນວໃດ. ຜູ້ວິໄຈພົບວ່າ: ເດັກນ້ອຍສ່ວນຫລາຍຫລິ້ນວີດີໂອເກມບໍ່ເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າການໃຊ້ເວລາຫລິ້ນເກມພຽງເທົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງຕໍ່ຊີວິດ ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີປະຕິສຳພັນທາງສັງຄົມກັບຜູ້ອື່ນໃນລະດັບດີຫລາຍ.


ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວຽກງານວິໄຈນີ້ພົບວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາທາງອາລົມ ຫລື ສະມາທິສັ້ນຈາກການຫລິ້ນເກມມີຈຳນວນໜ້ອຍ ໂດຍທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວເດັກນ້ອຍທີ່ໃຊ້ເວລາຫລິ້ນເກມຫລາຍກ່ວາ 3 ຊົ່ວໂມງ ມີພັດທະນາການທາງອາລົມຕໍ່າ, ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງ.


ດຣ. ແອນດຣູ ຊິບຽດສະກີ ນັກຈິດຕະວິທະຍາຜູ້ເຮັດການວິໄຈ ຊຸດນີ້ກ່າວວ່າ: ວຽກງານວິໄຈຊຸດນີ້ສຶກສາທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານບໍ່ດີຂອງການຫລິ້ນເກມຄຽງຄູ່ກັນໄປ, ແຕ່ຜົນປະກົດຈະແຈ້ງວ່າເກມຊ່ວຍສ້າງເສີມພັດທະນາການຂອງເດັກໄດ້ດີ ແຕ່ຕ້ອງຫລິ້ນໃນໄລຍະເວລາບໍ່ເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ວີດີໂອເກມສ່ວນຫລາຍຈະມີຄຳເຕືອນໃນການຈຳກັດໄລຍະເວລາໃນການຫລິ້ນຈະແຈ້ງຢູ່ແລ້ວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວຽກງານວິໄຈຊຸດນີ້ເນັ້ນການໃຊ້ສະຖິຕິເພື່ອການວິເຄາະຂໍ້ມູນເປັນຫລັກ, ແຕ່ປັດໄຈອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຄອບຄົວກໍ່ມີບົດບາດບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ວິຖີການຫລິ້ນຂອງເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນນຳ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments