ເປັນຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າກິນເບຍຊ່ວຍໄດ້ແທ້ບໍ່ ?


ການດື່ມເບຍເປັນການເພີ່ມຄວາມດັນເລືອດໄດ້ພຽງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການປິ່ນປົວທີ່ຖືກວິທີ ທັງຍັງເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຫລາຍກ່ວາຜົນດີ ໂດຍສະເພາະຫາກກິນໃນປະລິມານຫລາຍ ເພາະໃນເບຍມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດມຶນເມົາ ຫລື ແອວກໍຮໍ.


ຄວາມດັນຕໍ່າເປັນອາການໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນພະຍາດ ໂດຍອາດຈະເກີດຈາກພະຍາດອື່ນໆໄດ້ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ, ການຂາດນຳ້, ເສຍເຫື່ອຫລາຍ, ຖ່າຍອາຈົມຫລາຍ ຫລື ເສຍເລືອດ, ອາການອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ, ອົດນອນ, ເລືອດຈາງ, ອາການທີ່ພົບໃນຄົນເປັນຄວາມດັນຕໍ່າຈະອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ, ມຶນງົງ, ເປັນວິນເວລາລຸກນັ່ງ, ຢືນ ຫລື ປ່ຽນທ່າທາງໄວຈະເກີດອາການໜ້າມືດເປັນວິນໄດ້.
ຫລັກການປິ່ນປົວ

-ປົກກະຕິຄວາມດັນເລືອດຈະວັດແທກໄດ້ 90 – 130 / 60 – 90, ວັດແທກຕາມໂຕເທິງ / ໂຕລຸ່ມ, ແຕ່ຖ້າຫາກຕໍ່າກ່ວາ 90 – 60 ຖືວ່າຄວາມດັນຕໍ່າ.

-ຖ້າບໍ່ມີອາການໜ້າມືດເປັນວິນ, ວິນຫົວກໍ່ບໍ່ຕ້ອງປິ່ນປົວ, ແຕ່ຖ້າມີອາການ ຕ້ອງຫາສາເຫດ.
ຂໍ້ແນະນຳ: ຄວນອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ ໂດຍການຍ່າງ, ແລ່ນ, ເຕັ້ນແອໂຣບິກ ແລະ ດື່ມນຳ້ຫລາຍໆ.


ທີ່ມາ: www.blinkist.com


Post a Comment

0 Comments