ອັນຕະລາຍຈາກການຂາດໄອໂອດີນ...


ການຂາດແຮ່ທາດໄອໂອດີນ ສົ່ງຜົນຮ້າຍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນປັນຍາອ່ອນ, ແມ່ຍິງຖືພາຫລຸລູກງ່າຍ, ສະມັດຕະພາບທາງເພດໃນຜູ້ຊາຍເສື່ອມ ເຊິ່ງຄົນລາວເຮົາຍັງເຂົ້າໃຈແບບຄາດເຄື່ອນ ເພາະການຂາດສານໄອໂອດີນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຄໍໜຽງພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ສະໝອງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຄົນທຸກເພດໄວ ແມ່ນແຕ່ຄົນໃນເຂດຕົວເມືອງ ຫລື ອາໄສຢູ່ໃກ້ແມ່ນຳ້ເຄັມກໍ່ມີໂອກາດເປັນໄດ້ ຫາກໄດ້ຮັບສານໄອໂອດີນບໍ່ພຽງພໍ.


ການຄວບຄຸມພະຍາດຂາດສານໄອໂອດີນລະດັບນາໆຊາດນັ້ນ ປະຈຸບັນພະຍາດຂາດສານໄອໂອດີນຍັງຄົງເປັນບັນຫາສາທາລະນະສຸກທີ່ສຳຄັນຂອງຫລາຍປະເທດ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈແບບຄາດເຄື່ອນກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້ ໂດຍຄິດວ່າການຂາດສານໄອໂອດີນຈະເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຄໍໜຽງຢ່າງດຽວ ຫາກຕົນບໍ່ມີອາການຄໍໜຽງກໍ່ສະແດງວ່າບໍ່ຂາດສານໄອໂອດີນ ແລະ ຄິດວ່າເປັນສະເພາະໃນເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການກິນອາຫານທີ່ມີສານໄອໂອດີນຫລາຍພໍປານໃດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າໄອໂອດີນມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ທັງທາງຮ່າງກາຍ, ສະໝອງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຄົນທຸກເພດໄວ.


ຫາກຂາດສານໄອໂອດີນກໍ່ຈະມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຊັ່ນ: ໄລຍະລູກຢູ່ໃນທ້ອງເຖິງແຮກເກີດ ຈະເຮັດໃຫ້ຫລຸລູກ ຫລື ຕາຍກ່ອນຮອດກຳນົດເກີດໄດ້ງ່າຍ ຫລື ຫາກບໍ່ຕາຍກໍ່ເກີດອອກມາພິການແຕ່ກຳເນີດ ຄື: ຫູໜວກ, ຂາແຂງ, ສັ່ນ, ຕາເຫ່ລວ, ຮູບຮ່າງນ້ອຍ, ຄອດ ແລະ ສະຕິປັນຍາເສື່ອມຈົນເຖິງປັນຍາອ່ອນ. ສ່ວນໄວເດັກເຖິງໄວໜຸ່ມນັ້ນ ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ, ສະຕິປັນຍາດ້ອຍລົງກ່ວາຄົນປົກກະຕິ ແລະ ມີອາການຄໍໜຽງ. ສ່ວນໄວຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີອາການຄໍໜຽງ, ອິດເມື່ອຍງ່າຍ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ສະມັດຕະພາບໃນການເຮັດວຽກຫລຸດລົງ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈເສື່ອມຖອຍ ຈະມີອາການເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດໃນຜູ້ຊາຍ, ປະຈຳເດືອນຈະມາບໍ່ປົກກະຕິໃນແມ່ຍິງ.


ສະເລ່ຍແລ້ວຄົນເຮົາຕ້ອງການໄອໂອດີນໃນມື້ໜຶ່ງພຽງແຕ່ 150 ໄມໂຄຣກຣາມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກໍ່ຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນແຕ່ມື້ດຽວ ເພາະຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດສະສົມໄວ້ໄດ້. ສານໄອໂອດີນບາງສ່ວນຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການສ້າງຮໍໂມນສຳລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ. ສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີສານໄອໂອດີນທຸກມື້.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments