ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ນໍາທີ່ດີ...


ຖ້າຢາກເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເກັ່ງຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດຫຼືທັກສະຢ່າງໜ້ອຍ10ຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.ການສື່ສານ, ຜູ້ນໍາຕ້ອງສາມາດສື່ສານກັບລູກນ້ອງໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສື່ສານໃນກໍລະນີໃດໆ. ການຍອມຮັບຟັງບັນຫາ ແລະ ການອະທິບາຍບັນຫາໃຫ້ໄດ້ໃນທຸກເລຶ່ອງ.

2.ສິ່ງບັນດານໃຈ, ຜູ້ນໍາຈໍາເປັນຕ້ອງມີທັກສະໃນການຈູງແຮງບັນດານໃຈລູກນ້ອງໃຫ້ກະຕືລືລົ້ນ, ໃຫ້ມີຄວາມຮັກໃນໜ້າທີ່, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ສ້າງສິ່ງດົນບັນດານໃຈໃຫ້ກັບລູກນ້ອງ ເພື່ອພັດທະນາກ້າວໜ້າໄປເລື່ອຍໆ.

3.ການກະຈາຍພາລະ, ຜູ້ນໍາຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ລູກນ້ອງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ, ຝຶກຝົນລູກນ້ອງໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ມອບໝາຍວຽກໃຫ້ເຂົາເຮັດຕາມທັກສະທີ່ເຂົາມີ, ການກະຈາຍວຽກງານ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ກັບທຸກຂະແໜງການໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຕົນເອງຢ່າງເຕັມເໝັດເຕັມໜ່ວຍຖືວ່າ ເປັນວິທີບໍລິຫານທີ່ເປັນເລີດ. ຜູ້ນໍາທີ່ສະຫຼາດຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ຄົນທີ່ເກັ່ງກວ່າ. ດັ່ງສຸພາສິດກ່າວໄວ້ວ່າໄມ້ລໍາດຽວລ້ອມຮົ້ວບໍ່ຄ່ອຍໄພ່ບໍ່ພ້ອມແປງບ້ານບໍ່ເຮືອງ. ຖ້າເຮົາບໍ່ກ້າໃຊ້ຄົນອື່ນເພາະຢ້ານເຂົາໄດ້ໜ້າໄດ້ຕາ ຫຼື ເຮັດໄດ້ດີກວ່າເຮົາ. ອັນໃດກໍ່ເກັບໄວ້ເຮັດຄົນດຽວຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຍາກ.

4.ຄວາມຄິດບວກ, ຜູ້ນໍາຕ້ອງເປັນຄົນມີແນວຄິດບວກສະເໝີ ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດໆ. ຕ້ອງຮູ້ຈັກຜັນປ່ຽນບັນຫາລົບໃຫ້ເປັນບວກ. ບໍ່ໂຈມຕີແຕ່ຕໍານິເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. ຕ້ອງເບິ່ງທຸກບັນຫາຄືການທ້າທາຍ. ສ້າງສະຖານະການທຸກສະຖານະການໃຫ້ເປັນສີສັນເພື່ອ ດຶງດູດເອົາແນວຄິດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ມານໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.

5.ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ທຸກຄົນຕ້ອງການຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ຈາກຜູ້ນໍາທັງນັ້ນ. ຖ້າເຮົາມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ລູກນ້ອງເຮົາກໍ່ຈະນັບຖືເຮົາ. ເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນເປີດກວ້າງ, ຊື່ສັດ, ໃຫ້ກຽດ ແລະ ນັບຖືລູກນ້ອງທຸກຄົນ ເພາະເຂົາຈະໃຫ້ກຽດ ແລະ ນັບຖືເຮົາເຊັນກັນ.

6.ຄວາມສ້າງສັນ, ຜູ້ນໍາຄືຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຢູ່ລອດ ແລະ ການພັດທະນາທຸກສິ່ງ. ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງມີແນວຄິດສ້າງສັນຕະຫຼອດ. ຕ້ອງມີແນວຄິດພັດທະນາທຸກບາດກ້າວໃຫ້ທັນໂລກາວິວັດ. ສໍາຄັນຕ້ອງສາມາດຄິດນອກກອບ ຫຼື ພາສາອັງກິດເຂົາເອີ້ນວ່າ Be able to think outside of the box. ຖ້າເຮົາສາມາດຄິດແບບນັ້ນໄດ້ ເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ວ່າວິທີແກ້ບັນຫາບໍ່ມີແຕ່ວິທີດຽວ.

7.ການຮັບຂໍ້ສະເໜີ, ຜູ້ນໍາຕ້ອງສາມາດຮັບເອົາຄໍາຕິຊົມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີທຸກຂໍ້ເພື່ອພິຈາລະນາ. ເພາະທຸຸກຄໍາຕິຊົມບໍ່ວ່າຮ້າຍ ຫຼື ດີຄືການປະເມີນຜົນການນໍາຂອງເຮົາ. ຖ້າເຮົາບໍ່ຮັບເອົາຄໍາຕໍານິຕິຊົມຈາກຄົນອື່ນແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າການນໍາຂອງເຮົາມີຜົນເສຍໃນດ້ານໃດແດ່? ນະໂຍບາຍທຸກນະໂຍບາຍທີ່ເຮົາວາງອອກໄປ ແມ່ນເພື່ອຄົນອື່ນນໍາໃຊ້. ຖ້າເຮົາບໍ່ຟັງຄໍາເຫັນຂອງຄົນທີ່ໃຊ້ັມັນແລ້ວເຮົາຈະໄປຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າມັນໄດ້ຜົນຫຼືບໍ່?

8.ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຜູ້ນໍາຄືຜູ້ັຮັບຜິດຊອບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ລົ້ມເຫຼວຂອງອົງກອນ. ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ສາມາດ ແລະ ເຕັມໃຈຍອມຮັບເອົາທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ສໍາເລັດ. ການລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຍຸທິວິທີບໍລິຫານຂອງເຮົາ, ຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍຂອງເຮົາສະນັ້ນ ເມື່ອສິ່ງໃດລົ້ມເຫຼວ ຫຼື ຜິດພາດກໍ່ຢ່າໄປໂທດ ຫຼື ໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້, ຖ້າລູກນ້ອງເຮັດຜິດເຮົາກໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບແທນເພາະເຮົາເປັນນາຍເຂົາ. ເຂົາທໍາຜິດກໍ່ຍ້ອນເຮົາສອນວຽກເຂົາບໍ່ດີເອງ ຫຼື ປົກຄອງລູກນ້ອງບໍ່ດີ ຫຼື ເຮົາສ້າງລະບົບບໍລິຫານບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈຶ່ງເກີດການຜິດພາດ.

9.ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຜູ້ນໍາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຕິດຕາມ ທຸກນະໂຍບາຍທີ່ວາງອອກ. ແຕ່ລະປີຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນເສຍຜົນໄດ້ ແລ້ວນໍາມາປັບປຸງແກ້ໄຂ. ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງໃນການເຮັດວຽກ. ຕົວຢາງ ເຂົ້າມາເຮັດວຽກກ່ອນເວລາ, ພັກຕາມເວລາພັກ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງອົງກອນທຸກກົດ. ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກນ້ອງປະຕິບັດແບບນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ພາເຂົາປະຕິບັດ. ເປັນແບບຢ່າງ.

10.ຊີ້ນມາປາໄປ, ຜູ້ນໍາຕ້ອງຮູ້ຈັກຮັກສາມິດຕະພາບອັນດີງາມ ຮູ້ຈັກແຍກແຍະເຫດຜົນ ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆ ຖ້າເຂົາເອົາຊີ້ນມາໃຫ້, ເຮົາກໍ່ຢ່າລືມເອົາປາໃຫ້ເຂົາເຊັ່ນກັນ. ນີ້ຖືວ່າເປັນວັດທະນະທໍາມາລະຍາດອັນດີງາມ ສາມາດສ້າງຄວາມສໍາພັນໄວ້ໄດ້ດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສັດຕູ ຫຼື ເພື່ອນ. ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າເພື່ອນມື້ນີ້ອາດເປັນສັດຕູເຮົາໃນມື້ໜ້າ, ສັດຕູໃນມື້ນີ້ອາດເປັນເພື່ອນໃນມື້ໜ້າກໍ່ເປັນໄດ້. ບໍ່ມີສິ່ງໃດຈີລັງແນ່ນອນ. ສະນັ້ນຢ່າໄດ້ຟ້າວຕັດຄວາມສໍາພັນ ຫຼື ມອງຂ້າມສິ່ງທີ່ເປັນຖັງຂີ້ເຫຍືອໃນມື້ນີ້ ເຮົາບໍ່ຮູ້ດອກວ່າອະນາຄົດມັນອາດຈະເປັນທະນາຄານໃຫ້ເຮົາກໍ່ເປັນໄດ້. ບູຮານເພິ່ນວ່າ ສ້າງມິດດີກວ່າສັດຕູ, ແມ່ນແຕ່ສັດຕູກໍ່ເປັນມິດໄດ້. ຮູ້ເຂົາຮູ້ເຮົາ ເປັນມິດທັງສອງດີກວ່າໜຶ່ງ. ເພາະຖ້າເຮົາລົ້ມຈາກໜຶ່ງເຮົາຍັງມີສອງທີ່ຈະປະຄອງເຮົາຂຶ້ນໄດ້. ປະການສໍາຄັນ, ຜູ້ນໍາຕ້ອງຮູ້ຈັກບຸນຄຸນຄົນ.


ຮູ້ຈັກຮັບ, ຮູ້ຈັກໃຫ້, ຮູ້ຈັກຕອບແທນ, ຄົນໃດເຄີຍເຮັດດີກັບເຮົາ, ເຮົາຕ້ອງຫາໂອກາດເຮັດດີຕອບແທນ. ຕ້ອງເບິ່ງທຸກຄົນທຸກກໍລະນີ ທຸກສະຖານະການຄືຜົນປະໂຫຍດຂອງເຮົາທັງນັ້ນຈຶ່ງຈະເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີເລີດ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ: pranejonshortstory.blogspot.com


Post a Comment

0 Comments