ວິທີປິ່ນປົວພະຍາດວັນນະໂລກໃຫ້ຫາຍຂາດ...


ພະຍາດວັນນະໂລກ ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີ່ມີສາ ເຫດມາຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ມີຊື່ວ່າ ມາຍໂຄແບກເຕີຣຽມ ຕູ ເບີຄູໂລຊິສ ຫລືເຊື້ອວັນນະ ໂລກ ຊຶ່ງຄົ້ນພົບໂດຍທ່ານ ໂຣເບີດໂກ ໃນປີ 1882. ວັນ ນະໂລກສາມາດເປັນໄດ້ຢູ່ ທຸກອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ແຕ່ພົບຫລາຍກ່ວາ ຫມູ່ແມ່ນຢູ່ປອດ. ອາການທີ່ ສຳຄັນກ່ວາຫມູ່ທີ່ພາໃຫ້ສົງ ໄສວ່າເປັນວັນນະໂລກແມ່ນ ໄອຊ້ຳເຮື້ອຫລາຍກ່ວາ 2 ອາ ທິດເມື່ອພົບຄົນທີ່ມີອາການ ໄອຊ້ຳເຮື້ອຈະຕ້ອງໄດ້ກວດ ຂີ້ກະເທີ່ເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອ ວັນນະໂລກ.


ເຊື້ອວັນນະໂລກສາມາດ ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ຈາກຄົນສູ່ຄົນ ໂດຍຜ່ານທາງເດີນລະບົບ ຫາຍໃຈສະນັ້ນເມື່ອຄົນທີ່ເປັນ ວັນນະໂລກໄອຫລືຈາມຈຳ ນວນລະອອງກໍ່ຈະປິວໄປ ຕາມອາກາດ,ລະອອງຂີ້ກະ ເທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະຖືກຄົນອື່ນ ສູບເອົາ, ເຊື້ອນັ້ນຈະເຂົ້າໄປ ທາງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລົງ ໄປຮອດປອດຊຶ່ງເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊຶມເຊື້ອຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຮ່ວມເຮືອນ ດຽວກັນກັບຄົນເຈັບວັນນະ ໂລກປອດນັ້ນແມ່ນມີຄວາມ ສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອວັນນະ ໂລກ.
ປັດຈຸບັນຢູ່ໃນໂລກຂອງ ພວກເຮົາມີປະຊາກອນປະ ມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມຫລືສອງ ຕື້ຄົນໄດ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດວັນ ນະໂລກ, ໂດຍສາມາດກວດ ເບິ່ງຜູ້ຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກໄດ້ ດ້ວຍການທົດລອງຕຸຍແບກ ກຸຍລິນ ຖ້າຫາກວ່າຜົນການ ທົດລອງນັ້ນບວກກໍ່ສະແດງ ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນອາດຕິດເຊື້ອວັນ ນະໂລກ. ແຕ່ການຕິດເຊື້ອ ວັນນະໂລກນັ້ນບໍ່ໄດ້ຫມາຍ ຄວາມວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນເປັນພະ ຍາດວັນນະໂລກ, ຄົນສ່ວນ ໃຫຍ່ 90% ແມ່ນມີພູມຕ້ານ ທານກັບການຊຶມເຊື້ອຂອງ ເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂລກໄດ້ ແລະ ມີປະມານ 10% ຂອງ ຈຳນວນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອວັນນະ ໂລກທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວໄປ ເປັນວັນນະໂລກ.ວັນນະໂລກ ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນທຸກ ເພດທຸກໄວ.ສຳລັບຄົນທີ່ຂາດ ທາດອາຫານ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານ ທານຕຳ່ເຊັ່ນໂລກເອດແມ່ນ ມີໂອກາດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ.


ການລະບາດຂອງວັນນະ ໂລກໄດ້ຂະຫຍາຍຢ່າງຮຸນ ແຮງໃນທົ່ວໂລກຄາດຄະເນ ວ່າຈຳນວນທີ່ເປັນວັນນະໂລກ ມີປະມານ 20 ລ້ານກໍລະນີ, ໃນແຕ່ລະປີມີວັນນະໂລກ ໃຫມ່ເກີດຂຶ້ນເກືອບ 9 ລ້ານ ກໍລະນີ, ໃນນີ້ 4 ລ້ານກໍລະນີ ແມ່ນວັນນະໂລກປອດທີ່ມີ ເຊື້ອ, ປະມານ 7% ຂອງກໍລະ ນີ ວັນນະໂລກທັງຫມົດແມ່ນ ພົບເຊື້ອໂລກເອດ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົວປະມານ 50% ແມ່ນຈະເສຍຊີວິດເຊິ່ງ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມີ ອາຍຸແຕ່ 15-49 ປີ.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ( WHO ) ໄດ້ປະກາດວ່າພະ ຍາດວັນນະໂລກເປັນເລື່ອງທີ່ ຮີບດ່ວນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄົນຈຳນວນ ບໍ່ຫນ້ອຍທີ່ຕິດພະຍາດດັ່ງ ກ່າວແມ່ນປິ່ນປົວບໍ່ຫາຍຂາດ ສາເຫດຍ້ອນການລົ້ມເຫຼວໃນ ການຄວບຄຸມພະຍາດຢ່າງຖືກ ຕ້ອງຈິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດ ໃຫ້ເຊື້ອວັນນະໂລກດື້ຕໍ່ຢາ.


ເພື່ອຕີຖອຍສະພາວະດັ່ງກ່າວ ນີ້ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະ ໂລກຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຕາມເຂດ ຍຸດທະສາດເພື່ອສະກັດກັ້ນ ວັນນະໂລກ ຢູ່ສປປ ລາວເຮົາ ຕໍ່ກັບພະຍາດນີ້ພັກ-ລັດໄດ້ມີ ນະໂຍບາຍຈັດຕັ້ງທີມແພດ ລົງສັກຢາກັນວັນນະໂລກບໍ່ ໄດ້ເສຍຄ່າໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ທີ່ເກີດໃຫມ່ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວັນທີ 1 ເດືອນມີຖຸນາ ຂອງແຕ່ລະປີ ນອກນັ້ນຕໍ່ກັບ ຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອວັນນະ ໂລກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຢາປົວ ພະຍາດ, ກວດຂີ້ກະເທີ່ແບບ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໂດຍໃນຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາຄົນເຈັບທີ່ເປັນເຊື້ອ ວັນນະໂລກປອດທີ່ມາປິ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງຫມໍແມ່ນຫລຸດລົງ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments