ລູກນອນບໍ່ເປັນເວລາສົ່ງຜົນກະທົບແນວໃດ ?


ການນອນນັ້ນສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຈິດໃຈຂອງເດັກນ້ອຍຄືກັນ, ການນອນຫລັບ 11-12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີພັດທະນາການທາງສະມາທິ ແລະ ຄວາມຈື່ຈຳດີ, ເດັກຈະສາມາດຈື່ຈຳລາຍລະອຽດ, ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຈື່ຈຳທ່າທາງຕ່າງໆ ແລະ ມີພະລັງງານເຫລືອທີ່ຈະຫລິ້ນເພີດເພີນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ຈະໄດ້ນອນຫລັບພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ ພໍ່ແມ່ຄວນໝັ່ນເຕືອນລູກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການນອນບໍ່ເປັນເວລາຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ການ ພັດທະນາຂອງລູກ ຫາກລູກໄປຮຽນໜັງສື ລູກຈະມີບັນຫາໃນການຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ການອ່ານ.

-ລູກຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ: ມີວຽກງານວິໄຈພົບວ່າການນອນບໍ່ເປັນເວລາມີຜົນເສຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍຫລາຍ ເວລານອນຫລັບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ແລະ ຂະບວນການທາງຄວາມຄິດ, ຫາກປ່ອຍໃຫ້ປັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ ການນອນຫລັບແບບນີ້ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍໃນໄລຍະຍາວທີ່ບໍ່ອາດແກ້ໄຂໄດ້. ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີ ມັກຈະຢາກຫລິ້ນໝົດມື້ທັງເວັນທັງຄືນ ເດັກນ້ອຍໄວນີ້ມັກຈະເຂົ້ານອນເວລາທີ່ລູກເມື່ອຍແຮງ ບາງຄອບຄົວກໍ່ບັງຄັບລູກນອນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດພໍດີ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງຄອບຄົວທີ່ປ່ອຍລູກເຂົ້ານອນຕາມໃຈ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ຢາກແນະນຳ.

-ຜົນກະທົບຈາກການນອນບໍ່ເປັນເວລາ: ການນອນຜິດເວລາມີຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມອາຍຸຂອງເດັກ ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອາດຂຶ້ນຢູ່ກັບໄລຍະເວລາທີ່ລູກມີຮູບແບບເວລານອນທີ່ມີບັນຫາ.

-ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີ: ການນອນບໍ່ເປັນເວລາອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີ ທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ພວກເຂົາຈະມີຄະແນນສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ການອ່ານຕໍ່າກ່ວາເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີຄົນອື່ນໆ, ຄວາມສາມາດຕ່າງໆໃນພາກສ່ວນນີ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ.

-ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 – 7 ປີ: ການນອນບໍ່ເປັນເວລາສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄະແນນສອບເສັງວິຊາການອ່ານ ແລະ ຄະນິດສາດຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍອາຍຸ 5 ປີ. ສໍາລັບ 7 ປີຈະເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຈະໄດ້ຄະແນນສອບເສັງຕໍ່າກ່ວາເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ.

-ຫາກລູກຕື່ນຍາກໃນມື້ໄປໂຮງຮຽນ: ທ່ານຄວນປັບການນອນຂອງລູກໃຫ້ເປັນເວລາ ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງວິໄນໃນການນອນໃຫ້ເປັນເວລາກ່ອນ ພໍ່ແມ່ຄວນເລີ່ມສ້າງລະບຽບວິໄນໃຫ້ລູູກໂດຍວິທີດັ່ງນີ້:
ລູກຕ້ອງລົງໄປນອນຢູ່ຕຽງເວລາເກົ່າທຸກຄືນ ບໍ່ວ່າລູກຈະຢາກນອນຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມ.
ກ່ອນນອນ 3 – 5 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ລູກກິນໄດ້ພຽງແຕ່ນົມອຸ່ນ ຫລື ນໍ້າດື່ມເທົ່ານັ້ນ.


ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຜ່ອນຄາຍສະບາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ ອາບນ້ຳອຸ່ນ ຫລື ນວດຜ່ອນຄາຍເບົາໆຈະຊ່ວຍລູກໄດ້, ການເລີ່ມຕົ້ນຈັດເວລາການນອນເບິ່ງຈະຍາກໃນໄລຍະທຳອິດ ໂດຍສະເພາະໄລຍະ 2 – 3 ອາທິດທຳອິດ, ແຕ່ຫາກລູກເລີ່ມເຂົ້ານອນເປັນເວລາໄດ້ແລ້ວ ທຸກຢ່າງຈະງ່າຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments