ຊິວິດຄົນເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອກທີ່ຈະເຮັດໄດ້...


ຊີວິດຄົນເຮົານັ້ນເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ເຮົາສາມາດເລືອກທາງເດີນຊີວິດ ດ້ວຍຕົວຂອງເຮົາເອງໄດ້. ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າບັນຫາແມ່ນມີໄວ້ເພື່ອໃຫ້ແກ້, ຖ້າເຮົາຍອມແພ້ເຮົາກໍ່ຈະກາຍເປັນຄົນອ່ອນແອທໍ້ແທ້ຕະຫຼອດໄປ. ຖ້າເຮົາອ່ອນແອກັບຊີວິດ, ຊີວິດກໍ່ຈະບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ. ແຕ່ຖ້າເຮົາລຸກຂຶ້ນສູ້ກັບບັນຫາ, ມື້ໜຶ່ງເຮົາກໍ່ຈະຜ່ານບັນຫານັ້ນໄດ້. ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນໂລກນີ້ທີ່ເຮົາຈະເຮັດບໍ່ໄດ້. ຝັນໃຫ້ໄກໄປໃຫ້ເຖິງ. ຢ່າທໍ້ແທ້ກັບຊີວິດ, ຢ່າໃຫ້ອະດິດຂີດອະນາຄົດ, ອະນາຄົດຄືວັນໃໝ່. ຈົ່ງກ້າວໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ.


ເວລາເມື່ອຍກໍ່ພັກ, ໜັກກໍ່ວາງ. ຢ່າລືມວ່າໂລກນີ້ມີໄວ້ໃຫ້ຢຽບ, ບໍ່ແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ແບກ. ສະນັ້ນຢ່າພະຍາຍາມແບກໂລກໄວ້ຄົນດຽວ. ຕ້ອງເບິ່ງໂລກໃຫ້ກວ້າງໃຫ້ໄກ. ຄົນມີເປັນລ້ານເປັນແສນ ແຕ່ລະຄົນມີທຸກມີສຸກບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບເຮົາ. ເພາະນັ້ນຄືຊີວິດ. ແຕ່ເມື່ອພໍ້ບັນຫາເຮົາກໍ່ຕ້ອງສູ້.

ສູ້ໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸຸດ. ທໍ້ໄດ້ແຕ່ຢ່າຖອຍ ນໍ້າຕາບໍ່ແມ່ນຄວາມອ່ອນແອ, ເພາະການຮ້ອງໄຫ້ຄືການລະບາຍຄວາມອຸກອັ່ງໃນໃຈ, ມັນເປັນວິທີບໍາບັດຈິດໃຫ້ສະງົບ. ເມື່ອຈິດໃຈສະງົບລົງ, ສະຕິປັນຍາກໍ່ເກີດມີ. ຢ່າຖ້າໂອກາດໃຫ້ມາຫາ ແຕ່ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມັນມາຫາເຮົາ. ເພາະໂອກາດບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃຫ້ຖ້າ, ແຕ່ມີໄວ້ໃຫ້ສ້າງ. ເຮົາຕ້ອງສ້າງໂອກາດໃຫ້ມັນເປັນຂອງເຮົາ.


ສຸດທ້າຍ, ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ສົມກັບຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນຄົນ…ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນຄົນຄືຜົນ ຂອງການກະທໍາ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments