ແນວທາງໃນການສ້າງທ່ານໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕ...


ດຣ. ດອນ ເດວິສ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາມະຫາວິທະຍາໄລ Georgia State ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖານປະຕິບັດການ Humility and Advancement of Positive Psychology Interventions (HAPPI) ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນີ້ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ຄວາມຖ່ອມໂຕລະຫ່ວາງບຸກຄົນ ເຊິ່ງຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈນຳຜູ້ອື່ນຫລາຍກ່ວາຕົນເອງ. ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມຖ່ອມໂຕລະດັບບຸກຄົນຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕົນເອງຢ່າງທ່ອງແທ້ຫລາຍກ່ວາ. ວິທີການກໍ່ຄື ໃຫ້ໝູ່ສະໜິດ ຫລື ຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກ່າວເຖິງ 3 ສິ່ງໃນໂຕທ່ານທີ່ພວກເຂົາມັກ ແລະ ອີກ 3 ສິ່ງທີ່ທ່ານຍັງຕ້ອງການພັດທະນາ ໂດຍ ດຣ. ດອນ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນເປັນເລື່ອງດີທີ່ທ່ານຈະຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈໃນຂໍ້ດີຂອງໂຕເອງ ຕາບໃດທີ່ທ່ານຄຳນຶງເຖິງມັນ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະພັດທະນາຂໍ້ດ້ອຍຂອງໂຕເອງໄປນຳ.

1.ປະເຊີນໜ້າກັບອັກຄະຕິຂອງຕົນເອງ: ໃນຫ້ອງຮຽນຝຶກຝົນການຖ່ອມໂຕ ດຣ. ໂຈຊົວ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຂອງລາວໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງແປກໃໝ່ທີ່ຫລາກຫລາຍ ຫລືບໍ່ ກໍ່ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫລື ເກືອບຈະບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍ ມີນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງໃນຫ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ມັກ ແລະ ມັກຈະມີອັກຄະຕິກັບຜູ້ທີ່ອາຍຸສູງກ່ວາ ນາງໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນພັກຄົນຊະລາ ແລະ ສຳຜັດກັບຜູ້ອາໄສກ່ຽວກັບຊີວິດໃນອະດີດ ແລະ ປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາ.

-ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຮັບຮູ້. ລາວກ່າວວ່າ: ບໍ່ແມ່ນເພື່ອໂຕ້ຖຽງ ຫລື ຢັ້ງຢືນຂໍ້ສັນນິຖານຂອງຕົນເອງ ສົມມຸດວ່າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດເຫັນໃນແງ່ລົບຕໍ່ສາດສະໜາໃດໜຶ່ງໃຫ້ລອງສອບຖາມ ຫລື ສຳພາດນັກປະຕິບັດຂອງສາດສະໜານັ້ນ ຫລື ລອງເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງສາດສະໜາເບິ່ງ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ລອງພິຈາລະນາຄວາມຄືຫລາຍກ່ວາຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຕົວເອງ ເຊິ່ງ ດຣ. ໂຈຊົວ ກ່າວວ່າ ຄວາມຖ່ອມໂຕເປັນເລື່ອງຂອງການເປີດໃຈ.

2.ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຖາມ: ທ່ານ ພອລ ຊູມັກເກີ ຜູ້ຂຽນໜັງສືເລື່ອງ Can’t Not Do: The Compelling Social Drive That Changes Our World ແລະ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Social Venture Partners ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ນຳທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມທົ່ວໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລາວມັກຈະເລີ່ມການປະຊຸມໃດໆກໍ່ຕາມ ດ້ວຍຄຳຖາມຫລາຍກ່ວາທາງອອກຂອງບັນຫາ ການເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ນັ້ນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຖ່ອມໂຕມາຊ່ວຍ ລາວເຊື່ອວ່າ ຄຳຖາມທີ່ດີຂໍ້ໜຶ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບຄຳຕອບທີ່ດີເຖິງ 100 ຄໍາຕອບ ແລະ ຄວາມຖ່ອມໂຕຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນຫ້ອງປະຊຸມຮູ້ສຶກຫາຍໃຈໄດ້ໂລ່ງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມັນຈະຊ່ວຍເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມາຮ່ວມມືກັນໃນການສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຕົວເອງຮູ້ທຸກສິ່ງ ແລ້ວກໍ່ເຮັດໂຕຄືກັບຮູ້ທຸກຢ່າງແທ້ໆ ຜູ້ຄົນກໍ່ຈະເລີ່ມຖອຍຫ່າງ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ວຽກບໍ່ສາມາດດຳເນີນໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ໄວ ຫລື ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

3.ເປັນຜູ້ຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ: ທ່ານອາດຕັ້ງຄຳຖາມໄດ້ເປັນຮ້ອຍເປັນພັນ ແຕ່ມັນກໍ່ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄົງບໍ່ເກີດຜົນດີໃດໆ ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຟັງຄຳຕອບຂອງຜູ້ອື່ນເລີຍ. ການຟັງບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບວ່າທ່ານຈະຕ້ອງເຫັນດີຢູ່ສະເໝີ, ແຕ່ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫລຸດລະດັບຄວາມທໍລະນົງລົງໄດ້ ເພາະຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກ່ວາຄວາມຄິດເຫັນຂອງໃຜຄົນໃດ ແລະ ຫລັງຈາກທີ່ໃຜຈັກຄົນໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື ປະສົບການຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ກ່ໍຂໍໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເວົ້າໃຫ້ດີກ່ອນ ຈຶ່ງຄ່ອຍເວົ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ໄປ.

4.ຍອມຮັບຂໍ້ດ້ອຍຂອງຕົນເອງ: ຊູມັກເກີ ໄດ້ແນະນຳໄວ້ວ່າ ຈົ່ງຍອມໃຫ້ໂຕເອງຮູ້ສຶກຖ່ອມໂຕຈາກປະສົບການ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເຄີຍເຮັດຜິດພາດໃນການເຮັດວຽກແດ່ ອາດໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງສັງສິ່ງໃໝ່ໆດັ່ງທີ່ຄວນເລີຍ ຄວາມຖ່ອມໂຕຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເປີດຮັບຄວາມທ້າທາຍໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານການຜິດພາດມາເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ຄວາມຜິດພາດເຫລົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ຈາກມັນ ແລະ ເອົາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຮັດອອກມາດີຂຶ້ນໃນເທື່ອຕໍ່ໄປ.

5.ຄົ້ນພົບຄວາມງົດງາມຂອງສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວ: ລອງຄົ້ນຫາຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນໃຈຂອງໂລກໜ່ວຍນີ້ ແລະ ສະແດງຄວາມຊຶ້ງໃຈອອກມາ ເວົ້າງ່າຍໆຄື: ການຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕແມ່ນການຄຳນຶງວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນສູນກາງຂອງຈັກກະວານ ເຊິ່ງເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ແຫງນໜ້າຂຶ້ນຟ້າ ສາຍຕາຈັບຈ້ອງເບິ່ງດວງດາວ ຄົນເຮົາຍ່ອມບໍ່ສາມາດຍຶດຕິດຢູ່ກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າໂຕເອງສຳຄັນທີ່ສຸດໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments