ຄໍາເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ກ້າວໜ້າ...


ຄໍາເວົ້າທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຖ້າທ່ານຢາກກ້າວໜ້າ ແລະ ປະສົບກັບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ!!!

1.ຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ: ການບອກຍອມແພ້ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກເບິ່ງເປັນຄົນມັກຍອມແພ້ ແລະ ຄົນເຫລົ່ານີ້ມັກບໍ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເທົ່າໃດໃນອົງກອນ. ສະນັ້ນ, ແທນທີ່ຈະຍອມແພ້ (ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ) ໃຫ້ທ່ານລອງພະຍາຍາມຫາວິທີການຕອບເພື່ອຖະແຫລງ ຫລື ຫາວິທີອື່ນໃນການເຮັດໃຫ້ວຽກສຳເລັດ. ແມ່ນຢູ່ວ່າບັນຫາຫລາຍຢ່າງນັ້ນຢູ່ໃນລະດັບຍາກແບບເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງທ່ານຢາກໄດ້ການນຳສະເໜີ ຫລື ແນວຄິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນສຳເລັດຫລາຍກ່ວາການບອກວ່າ: “ບໍ່” ຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງຖ້າທ່ານພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ທ່ານກໍ່ຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄ່າໃນອົງກອນໄປໃນໂຕ.

2.ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍ: ບໍ່ມີໃຜຢາກເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ການຍອມຮັບຄວາມຜິດແທນທີ່ຈະຊີ້ໄປໃສ່ຄົນອື່ນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງທ່ານໃນດ້ານບວກຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ການຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດຂອງໂຕເອງເປັນຄຸນສົມບັດໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ການໂທດຄົນອື່ນແມ່ນການບອກວ່າທ່ານບໍ່ເຄີຍຄິດຈະຮຽນຮູ້ຫຍັງໃໝ່ໆເລີຍ.

3.ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກໃຜ: ການເປັນຄົນມັກສາຍດ່ຽວນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ດີປານໃດ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໃຫ້ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນຄຸນສົມບັດຈຳເປັນຂອງຜູ້ນຳທີ່ດີ, ການລຸຍດ່ຽວຄົນດຽວອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າທ່ານເກັ່ງ ແລະ ເໜືອກ່ວາຄົນອື່ນກໍ່ແມ່ນ, ແຕ່ຄົນອື່ນອາດຈະບໍ່ໄດ້ເບິ່ງແບບນັ້ນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານນຳອີກ (ແລ້ວເຂົາຈະເຮັດວຽກໄປເຮັດຫຍັງ ?).

4.ມັນບໍ່ຍຸດຕິທຳ: ຊີວິດຄົນເຮົານັ້ນມີຕົ້ນທຶນບໍ່ຍຸດຕິທຳຢູ່ແລ້ວ (ເອົາແທ້ໆແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງໃນໂລກທີ່ຍຸດຕິທຳ) ການມີແຕ່ບອກວ່າບໍ່ຍຸດຕິທຳ, ບໍ່ສະເໝີພາບ ມັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນພໍເທົ່າໃດ ຄືກັນກັບວຽກຂອງທ່ານ ແທນທີ່ທ່ານຈະມາເສຍເວລາໄປກັບການເວົ້າວ່າມັນບໍ່ຍຸດຕິທຳ ຫລື ໝົກໝຸ້ນໂຕເອງແບບນັ້ນ ຄົງຈະດີກ່ວາບໍ່ຫາກທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ໜັກຂຶ້ນ ແລະ ຫາວິທີສ້າງໂອກາດໃຫ້ໂຕເອງ.

5.ບໍ່ຍອມປ່ຽນວິທີການເຮັດວຽກ: ການເຮັດວຽກປະເພດເຮັດຕໍ່ໆກັນມາ ຫລື ເຂົາເວົ້າກັນມາແນວນັ້ນ ເປັນວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ກ້າວໜ້າໄປໃສ ທັງອາດຈະເຖິງຂັ້ນວິກິດໄດ້ງ່າຍໆ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຄືການຮຽນຮູ້ສະຖານະການອ້ອມຂ້າງ, ປັບໂຕ ແລະ ຫາວິທີທີ່ຈະຢູ່ລອດໃຫ້ໄດ້ ຄື ຮູ້ທີ່ຈະປັບໂຕຢູ່ສະເໝີ. ສະນັ້ນ ຢ່າໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງທ່ານຈົມຢູ່ກັບວິທີເກົ່າໆ ໂດຍບໍ່ຍອມຮຽນຮູ້ຫຍັງໃໝ່ໆເລີຍ.

ຄໍາເວົ້າເຫລົ່ານີ້ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ມັນເດັດຂາດ!!!


Post a Comment

0 Comments