ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ບ່ອນນອນທຳລາຍສຸຂະພາບ...


ບ່ອນນອນເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນທີ່ແສນສະບາຍຂອງເຮົາ, ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ເບິ່ງແຍງຮັກສາບ່ອນນອນໃຫ້ດີ ກໍ່ອາດຈະກາຍເປັນບ່ອນອັນຕະລາຍທີ່ທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງເຮົາໄດ້. ໃຜທີ່ເຮັດວຽກກັບມາເມື່ອຍໆແລ້ວມັກໂດດຂຶ້ນຕຽງ ຫລື ຕອນເຊົ້າຕື່ນແລ້ວກອງຜ້າຫົ່ມໄວ້ ຕ້ອງປ່ຽນພຶດຕິກຳແລ້ວ ເພາະວ່າທ່ານໝໍໄດ້ເຕືອນເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຈາກການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະອະນາໄມຂອງບ່ອນນອນ.


ຖ້າບໍ່ຄ່ອຍຮັກສາຄວາມສະອາດ ບ່ອນນອນຂອງທ່ານກໍ່ຈະເປັນແຫ່ລງລວມເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງແຊນຜິວໜັງທີ່ຕາຍແລ້ວຈະຫລຸດ ຫລົ່ນອອກຈາກຮ່າງກາຍເວລາທີ່ທ່ານນອນ ເປັນອາຫານຢ່າງດີຂອງເຊື້ອລາ ຫລື ເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງຕ່າງໆ. ສ່ວນຄວາມຊຸ່ມຈາກເຫື່ອກໍ່ເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຜິວໜັງບາງຊະນິດ ແລະ ເຊື້ອລານຳອີກ.
ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເຊື້ອລາຢູ່ເທິງບ່ອນນອນມັກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄອ ຫລື ຈາມເປັນປະຈຳ ເຊິ່ງເປັນອາການໜຶ່ງຂອງພະຍາດພູມແພ້, ອາດຈະມີການເຄືອງເລິກລົງໄປໃນເນື້ອເຍື່ອທໍ່ຕ່າງໆໃນລະບົບຫາຍໃຈ, ອາດມີອາການອັກເສບລຸກລາມລົງໄປເຖິງຫລອດລົມ ແລະ ປອດ.
ສ່ວນວິທີເບິ່ງແຍງຮັກສາບ່ອນນອນຢ່າງຖືກຕ້ອງປະກອບມີ:

-ທຸກເທື່ອທີ່ລຸກອອກຈາກບ່ອນນອນຕ້ອງເກັບມ້ຽນຈັດລະບຽບບ່ອນນອນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຂີ້ຝຸ່ນຕົກລົງໄປສະສົມ.

-ອາບນຳ້ໃຫ້ສະອາດກ່ອນຂຶ້ນໄປນອນເທິງບ່ອນນອນ.

-ເຮັດຄວາມສະອາດຊຸດບ່ອນນອນເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ ເຊັ່ນ: ຜ້າປູ, ປອກໝອນ, ມຸ້ງ, ຜ້າຫົ່ມ ຕ້ອງເອົາໄປຊັກເປັນປະຈຳ.

-ເອົາຊຸດບ່ອນນອນ, ໝອນ, ຜ້າຫົ່ມໄປຕາກແດດ ແລະ ທຸບໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນ ຫລື ເຊື້ອລາຫລຸດອອກ ເພື່ອເປັນການຂ້າເຊື້ອພະຍາດ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments