4 ເຄັດລັບ…ສໍາລັບຄົນທີ່ຢ້ານການເວົ້າຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນ...


ຄວາມໝັ້ນໃຈເປັນປັດໄຈພື້ນຖານໃນການເຮັດວຽກເຮັດງານ ບໍ່ຕ້ອງຖຽງເລີຍວ່າ ມັນໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກວຽກງານແມ່ນບໍ່?


ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດເຮົາຈະລະລາຍຫາຍໄປ ຫາກເຮົາໄຮ້ເຊິ່ງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ. ເຈົ້າອາດຜ່ານຊີວິດການເປັນນັກສຶກສາມາແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າຈະຈື່ຈຳຄວາມຮູ້ສຶກຕອນທີ່ເຈົ້າຂຶ້ນນໍາສະເໜີບົດລາຍງານຂອງເຈົ້າຕໍ່ໜ້າອາຈານ ແລະ ໝູ່ໃນຫ້ອງວ່າມັນເປັນແນວໃດ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍໆ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນສະໜາມຮົບທີ່ຕ້ອງເອົາຊີວິດໃຫ້ລອດ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ.
ຄໍາຖາມຄື ແລ້ວເຮົາຈະພັດທະນາ ແລະ ປ່ຽນຕົວເຮົາເອງໃຫ້ເປັນຄົນໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ໃນສະຖານະການແບບນັ້ນໄດ້ແນວໃດ?
ວິທີຕໍ່ໄປນີ້ແຫຼະ ທີ່ຈະຊ່ວຍກູ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າໄວ້ ຖ້າຫາກວ່າສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງຈະເຮັດເປັນສິ່ງທີ່ຄໍາຂາດບາດຕາຍ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບສົງຄາມ.

1.ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງຈະເວົ້າ ຫຼື ນໍາສະເໜີ ໃຫ້ດີໆ
ລອງຄິດທວນຄືນເບິ່ງຕອນທີ່ເຮົາສັ່ນ ແລະ ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ ເມື່ອຕ້ອງເວົ້າຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນຫຼາຍໆ ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວມັນເກີດມາຈາກຫຍັງກັນແທ້? ຕົ້ນເຫດກໍ່ຄື ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຈະເວົ້ານັ້ນດີພໍ. ເຮົາຢ້ານຕອບຄໍາຖາມບໍ່ໄດ້ ເມື່ອມີຄົນຖາມ, ເຮົາຢ້ານໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ເມື່ອເຮົາລືມເນື້ອໃນທີ່ເຮົາເລົ່າມາ ເພາະເຮົາເລົ່າໆໄປ ໂດຍທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈມັນ. ພໍຖືກຖາມມາແບບແປກໆ ເຮົາກໍ່ຕອບບໍ່ໄດ້ ເພາະເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈສິ່ງນັ້ນດີພໍ. ແຕ່ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຫາຍໄປທັນທີທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຮົາຈະເວົ້າດີພໍ.

2.ດຶງເອົາຜູ້ຟັງມາເປັນພວກດຽວກັບເຈົ້າ
ການເປັນຜູ້ເວົ້າ ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການທີ່ສຸດກໍ່ຄື ການມີຄົນຕັ້ງໃຈຟັງເຮົາແມ່ນບໍ່? ຖ້າບໍ່ມີຄົນຟັງ ເຮົາກໍ່ອາດຈະຄິດວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ແລ້ວຄວາມຄິດນີ້ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາ ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງໄປທັນທີ.

ວິທີແກ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຄື ເຮົາຄວນເລີ່ມການເວົ້າຂອງເຮົາດ້ວຍການຖາມຄໍາຖາມກັບຜູ້ຟັງກ່ອນ, ເລີ່ມ ເພາະເຄັດລັບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງ ໃນການດຶງຄວາມສົນໃຈຜູ້ຟັງກໍ່ຄື “ການຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍການຖາມຄໍາຖາມ” ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ການຖາມເປັນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງກາຍມາເປັນພວກຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ເພາະຜູ້ຟັງຈະຄິດວ່າຕົວເອງສໍາຄັນເມື່ອຖືກຖາມ.

4.ຢ່າຈື່ມາ, ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນ
ໃນການກຽມຕົວຂອງເຮົາກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນເວທີ ສິ່ງສໍາຄັນຄື ການເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນແບບທີ່ຂໍ້ທີ່ 1 ກ່າວໄປແລ້ວ. ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສັ່ນ ຖ້າຫາກເຮົາລືມເນື້ອໃນ. ແຕ່ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນແນວໃດ ເຖິງວ່າເຮົາຈະລືມ ເຮົາກໍ່ຈະສາມາດເວົ້າຕໍ່ໄປໄດ້ ດ້ວຍຄໍາເວົ້າແບບໃໝ່ ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫານັ້ນໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆ.

5.ອ່ານໜັງສືໃຫ້ຫຼາຍເຂົ້າໄວ້
ການອ່ານໜັງສື ຫຼື ປຶ້ມຫຼາຍໆປະເພດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄັງຂໍ້ມູນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ການໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ປະທັບໃຈ, ສໍານວນ ຫຼື ຄໍາຄົມຕ່າງໆ ລວມເຖິງຄໍາສັບຕ່າງໆອີກ. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຊື່ອມໂຍງເລື່ອງຕ່າງໆເຂົ້າດ້ວຍກັນ ໃນເມື່ອເຮົາຂຶ້ນເວົ້າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການເວົ້າເຮົາເປັນທໍາມະຊາດ ແລະ ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອການເວົ້າຂອງເຈົ້າເປັນແບບນັ້ນ ຄົນຈະສົນໃຈ ແລະ ກຳລັງໃຈຂອງເຈົ້າຈະລົ້ນປ່ຽນ ແລ້ວການເວົ້າຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນຂອງເຈົ້າ ຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ, ສະໝຸກສະໜານ ແລະ ກາຍເປັນເລື່ອງທ້າທາຍສໍາລັບເຈົ້າ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments