5 ນິໄສ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ ມີໄອເດຍດີໆໄດ້ຕະຫຼອດ...


ໄອເດຍ ຫຼືຄວາມຄິດສ້າງສັນເປັນສິ່ງທີ່ປ່ຽນໂລກຕັ້ງແຕ່ອະດີດ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. ໂລກເຮົາຈະບໍ່ປ່ຽນໄປໃສ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີການພັດທະນາຄວາມຄິດ ຈາກຄວາມຄິດທໍາມະດາ ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນ.

-ເຂົ້າໃຈວ່າ “ຄວາມຄິດສ້າງສັນ” ຄືຫຍັງກັນແທ້

ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າ ຄວາມຄີິດສ້າງສັນຄືຄວາມຄິດທີ່ແມ່ງໂຄດໃໝ່ ບໍ່ເຄີຍມີໃຜຄິດມາກ່ອນ ແຕ່ວ່ານັ້ນກໍເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງ. ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາມຄິດສ້າງສັນເປັນພຽງການເອົາສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ມາລວມກັນເຂົ້າໃໝ່.

-ຫຼົງໃຫຼກັບສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ

ຄົນໜຶ່ງໆ ມັກຈະມີ “ວາມບ້າ” ຫຼືມີຄວາມມັກສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງແບບ “ໂຄດໆ” ຢ່າງໜ້ອຍກໍຢ່າງໜຶ່ງ. ຖ້າເຮົາມັກສິ່ງໃດສຸດໆ ເຮົາກໍຈະສຶກສາມັນຕະຫຼອດ ເຮົາຈະອ່ານ, ຟັງ ແລະຄົ້ນຫາທຸກສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບ ແລະເມື່ອເຮົາສຶກສາກ່ຽວກັບມັນຫຼາຍແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນຊ່ອງຫວ່າງຂອງມັນ ເຮົາຈະເຫັນສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຂອງມັນ.

-ສະສົມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຫຼາຍເຂົ້າໄວ້

ຂີ້ເຫຍື້ອໃນບ່ອນນີ້ບໍ່ແມ່ນຖົງຢາງ ຫຼືໄມ້ສຽບລູກຊີ້ນດອກ ແຕ່ມັນຂໍ້ມູນ ຫຼືວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນໃນການຄິດສ້າງສັນ.

ແບບທີ່ເວົ້າໄປແລ້ວໃນຂໍ້ທີ 1 ວ່າ ການຄິດສ້າງສນັເປັນການປະສົມປະສານສິ່ງຕ່າງເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນກໍຄື ເຈົ້າຕ້ອງສະສົມຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍໆເຂົ້າໄວ້.

-ໝັ່ນຕັ້ງຄໍາຖາມ

ມີຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ການຈະເບິ່ງຄົນໆໜຶ່ງວ່າສະຫຼາດປານໃດ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງວ່າ ຄົນໆນັ້ນສາມາດຕອບຄໍາຖາມໄດ້ດີປານໃດ ແຕ່ຕ້ອງເບິ່ງວ່າ ລາວສາມາດຕັ້ງຄໍາຖາມໄດ້ດີປານໃດ ຫຼື ຈະເປັນຄໍາໜຶ່ງທີ່ວ່າ “ຄໍາຖາມສໍາຄັນກວ່າຄໍາຕອບ”

ເພາະການຕອບຄໍາຖາມ ມັນເປັນການເອົາຂໍ້ມູນເກົ່າມາໃຊ້ ແຕ່ການຕັ້ງຄໍາຖາມເປັນການຫາຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ.

-ນໍາເອົາຄວາມຄິດປະຫຼາດໆຂອງເຈົ້າໄປລອງໃຊ້
ການຄິດລ້າໆ ກໍເປັນພຽງຄວາມຄິດໄປຕະຫຼອດນັ້ນແຫຼະ. ການລອງເອົາໄອເດຍເຈົ້າໄປໃຊ້ ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າ ໄອເດຍໃດມັນໃຊ້ໄດ້ ແລະໄອເດຍໃດມັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ລອງໃຊ້ມັນ ເຈົ້າຈະເຫັນຊ່ອງຫວ່າງໃນການພັດທະນາໄອເດຍນັ້ນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໄອເດຍທີ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໜຶ່ງໄດ້ ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ມັນສາມາດຕອບໂຈດ ຫຼື Pain Point ໄດ້.

ອ່ານໜັງສື ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຄິດໄອເດຍໃໝ່ໆໄດ້ຕະຫຼອດໃນໜັງສື “ສາຍຕານົກອິນຊີ” ຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້່ານຂາຍປຶ້ມທົ່ວໄປ ແລະຮ້ານ ເອັມພ້ອຍມາກ ທຸກສາຂາ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments