ຈັດການກັບຄວາມຢ້ານຂອງແມ່ຍິງ ຕໍ່ການເຮັດທຸລະກິດ


ສະເພາະຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜງການນຳ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ກາຍເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ມີການປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ພາບປະກອບ

1.ການລົງມືເຮັດຕົວຈິງ
ການລິເລີ່ມກິດຈະກຳທຸລະກິດໄໝ່ໆ ມັກຈະຄິດຫາຫຼາຍໆສະຖານນະການທັງດີ ແລະ ບໍ່ດີ. ເຊັ່ນວ່າ ຈະເຮັດ ແນວໃດ ຖ້າຫາກສິງນັ້ນນີເກີດຂື້ນ….ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເພດຊາຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ແມ່ຍິງທີ່ ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ຈະມີຄວາມລະອຽດອ່ອນໃນການຄົ້ນຄິດ ບັນຫາໄດ້ດີ ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ ມັກຈະມີຄວາມມານະ ແລະ ຄວາມຄຶດຕຶກຕອງສູງ.
2.ລອງເຮັດສິ່ງໄໝ່ໆ
ຄວາມຢ້ານຂອງການລົ້ມເຫຼວ ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາວະການນຳໃດໜຶ່ງ. ໃນປະສົບການ ສັງເກດເບິ່ງການນຳຫຼາຍໆຄົນ ພວກເພີ່ນຊະນະຄວາມຢ້ານກົວດ້ວຍການທົດລອງເຮັດ ຫຼື ຫາປະສົບການ ໃນ ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ.

ພາບປະກອບ

3.ຮຽນເປັນຜູ້ຝັງທີ່ດີ
ບາງເທື່ອມັນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າ ການເປັນຜູ້ຝັງທີ່ດີນັ້ນ ເປັນທັກສະທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເປັນ ການນຳ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຝັງ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ, ລູກນ້ອງ, ຄົນແນະນຳ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມລົງທຶນ. ທັກສະການຝັງນັ້ນ ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສຳເລັດຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອບ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ແລະ ການເຝິກຜົນ ເປັນເວລາໃດໜຶ່ງສົມຄວນ.

4.ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນ
ຖ້າຫາກໃຜເຄີຍມີລູກກໍ່ຈະຮູ້ດີວ່າ ຈະປ້ອນອາຫານ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໃນເວລາລູກຮ້ອງໃຫ້ ຫຼື ລູກມີການສົ່ງສັນຍານ ໃດໜຶ່ງໃຫ້ຮັບຊາບ. ການປິດປາກບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ຕ້ອງການ. ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງເວົ້າມັນອອກມາ ແລະ ເວົ້າກັບຄົນທີ່ທ່ານ ຄິດວ່າໜ້າຈະມີອາຫານປ້ອນໃສປາກໃນຍາມຫີວ. ເດັກນ້ອຍມັກມີຫຼາຍໆວິທີໃນການເຮັດ ໃຫ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ.ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດການບໍລິການ ກໍ່ມັກຈະຖາມລູກຄ້າວ່າ: ຈະໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງໃຫ້ ເຈົ້າ? ຫຼື ຈະໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ດ້ວຍວິ ທີໃດ? ການຖາມຄຳຖາມລູກຄ້າດັ່ງກ່າວ ມັນເປັນການ ສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ.
ຖ້າຫາກສັງເກດເບິ່ງຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ ແມ່ນພວກເພີ່ນມັກຈະເປັນຄົນທີ່ຖາມຫາ ຫຼື ຊອກຫາໃນ ສິ່ງທີ່ ຕ້ອງການຈາກກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ເງິນ.

ພາບປະກອບ

5.ຊອກຫາຄົນແນະນຳ
ການເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ຫຼາຍໆຄົນມັກມີຄວາມວິຕົກກັງວົນໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດປະ ຈຳວັນ. ຄົນຊີ້ແນະ ມັກຈະເປັນຄົທີ່ສະເໜີແນະແນວທາງ, ການແນະນຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ ເຫັນໃນມູມມອງ ໄໝ່ໆ ແລະ ຫຼຸດການຕັດສິນແບບຕາມອາລົມຈິດຂອງຕົນເອງ. ຂໍ້ດີຂອງຄົນແນະນຳ ຫຼື ຄົນຊີ້ ແນະ ບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳ ເປັນທີ່ສຸດ ແຕ່ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເພາະທ່ານອາດຕ້ອງ ການຄົນທີ່ເບິ່ງໃນຫຼາຍໆມູມມອງ ກ່ອນການຕັດສິນບັນຫາ ຫຼື ພິຈາລະນາບັນຫາ.

ສິ່ງສຳຄັນກໍ່ຄືວ່າ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ທົບທວນເບິ່ງ ຄວາມຢ້ານກົວຂອງທ່ານມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຊອກຫາທາງແກ້ ທີ່ທ່ານ ຄິດວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜ່ານຜ່າຄວາມກັງວົນ ແລະ ລະແວງໄປໄດ້.


Post a Comment

0 Comments