ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 24 ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ໂດຍ: ທລຍ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 24 ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ມີນາ 2019 ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 23 ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາຫາລືການສຶບຕໍ່ຊີ້ນໍາ ນໍາພາຂອງ ສະພາບໍລິຫານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນປີ 2019.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທລຍ ພອ້ມດ້ວຍບັນດາ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຈາກກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ພິເສດໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຊຶ່ງລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 75 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ.
ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຈິດ ທະວີໃສ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ກອງທຶນຫລຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ ປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 326 ບ້ານ, ມີ 27.371 ຄອບຄົວ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 168.308 ຄົນ, ດ້ວຍທຶນ 155.76 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ຈັດສັນເຂົ້າໃນ 4 ວຽກງານໃຫຍ່ຂອງ ທລຍ ຄື: 1) ວຽກງານແຜນການ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງການມີ 107.48 ຕື້ກີບ ໃນຈໍານວນ 335 ໂຄງການຍ່ອຍ, 2) ວຽກງານເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ 19.37 ຕື້ກີບ, 3) ວຽກງານບໍລິຫານໂຄງການ 24.89 ຕື້ກີບ, 4) ວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ເຊື່ອມສານໂພຊະນາການ 4 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ 11 ຕື້ກີບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 38 ໂຄງການ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນເປັນແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸ 6.27 ຕື້ກີບ.
ຜົນງານຕົວຈິງໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນແຕ່ລະໂຂງເຂດມີຄື:
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້:


ມີ 41 ໂຄງການ ດ້ວຍງົບປະມານ 7.2 ຕື້ກີບ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງໜາມໝາກຈັບ 15 ໂຄງການ ຍາວ 98.560 ແມັດ, ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຊຸມຊົນສໍາເລັດ 3 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ 5 ແຫ່ງ, ສ້ອມແປງຝາຍກັ້ນນໍ້າ 1 ແຫ່ງ, ສ້ອມແປງຄອງເໝືອງ 8 ແຫ່ງ ຍາວ 5.057 ແມັດ, ທໍ່ຊົນລະປະທານ 2 ແຫ່ງ ຍາວ 10.950 ແມັດ, ຝາຍນໍ້າລົ້ນ 4 ແຫ່ງ,

ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ ພ້ອມທັງສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາເລັດຈໍານວນ 3 ແຫ່ງ;


ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ:
ມີ 128 ໂຄງການ ໃຊ້ງົບປະມານ 39.3 ຕື້ກີບ. ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ ການສອນ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ 1 ຊຸດ, ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນອະນຸບານໄດ້ 22 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 94 ແຫ່ງ, ສ້າງຫໍພັກຄູ ແລະ ນັກຮຽນ 7 ແຫ່ງ, ຫ້ອງນໍ້າໂຮງຮຽນ 4 ແຫ່ງ;


ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ:
ມີ 80 ກິດຈະກໍາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 24.3 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງມີ ການກໍ່ສ້າງຂົວ ເບເລ 3 ແຫ່ງ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 67 ແມັດ, ທໍ່ລອດທາງ 5 ແຫ່ງ ຍາວ 166 ແມັດ, ກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ 1 ແຫ່ງ ຍາວ 150 ແມັດ, ສ້າງຂົວນໍ້າລົ້ນ 8 ແຫ່ງ ຍາວ 167 ແມັດ, ສ້າງຂົວເບຕົ່ງເສີມເຫຼັກ 2 ແຫ່ງ ຍາວ 65 ແມັດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດຜະລິດໄດ້ 6 ແຫ່ງ ຍາວ 24.5 ກິໂລແມັດ, ປັບປຸງທາງຊົນນະບົດເປັນຈຸດໄດ້ 52 ແຫ່ງ ລວມເປັນ 289.98 ກິໂລແມັດ, ຕັດຜັງບ້ານໄດ້ 2 ບ້ານ;
ສາທາລະນະສຸກ:
ມີ 09 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 2.8 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງກິດຈະກໍາປະກອບດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງສຸກສາລາໃໝ່ 5 ແຫ່ງ, ຫໍພັກພະນັກງານແພດ 3 ແຫ່ງ, ເຮືອນພັກຄົນເຈັບ 1 ແຫ່ງ, ນໍ້າບາດານ 12 ແຫ່ງ, ສ້າງວິດຖ່າຍ 1 ຫຼັງ.


ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ:
ມີ 75 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ ທລຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ ທັງໝົດ 10.7 ຕື້ກີບ, ກິດຈະກໍາປະກອບດ້ວຍ ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລິນໄດ້ 21 ແຫ່ງ, ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລິນ 40 ແຫ່ງ, ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ 1 ແຫ່ງ;


ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່:
ມີ 02 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 700 ລ້ານກວ່າກີບ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກໍາດຶງສາຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າເຂົ້າ 2 ບ້ານ.ເວົ້າລວມແລ້ວ ການສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ທລຍ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ ເຖິງວ່າ ຈະເກີດມີໄພພິບັດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຢູ່ຫລາຍບໍລິເວນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ ທລຍ ກໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດໄດ້ໝົດທຸກໂຄງການໃນປີ 2018. ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 168.000 ກວ່າຄົນ ເປັນຍິງ 50% ຢູ່ 326 ບ້ານ ໄດ້ມີຄວາມສະດວກໃນການດໍາລົງຊີວິດທໍາມາຫາກິນ ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່, ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ, ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.


ທ່ານ ຈິດ ທະວີໃສ ລາຍງານຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2019 ນີ້ ທລຍ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ດ້ວຍການພັດທະນາກະສິກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຢູ່ 420 ບ້ານ ໃນ 263 ກຸ່ມບ້ານຂອງ 43 ເມືອງທຸກຍາກຂອງ 10 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້.
ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດລວມທັງໝົດ 17 ລ້ານກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 147 ຕື້ກວ່າກີບ ຊຶ່ງມາຈາກ 3 ແຫຼ່ງຄື: ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 1.3 ລ້ານກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 11 ຕື້ກີບ, ທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ 10.6 ລ້ານກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ 5.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດສັນໃສ່ 4 ວຽກໃຫຍ່ຄື: 1) ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຂດຊົນນະບົດຈໍານວນ 455 ໂຄງການ ໂດຍນໍາໃຊ້ເງິນ 68% ຂອງງົບປະມານ, 2) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ຮາກຖານ ໃຊ້ເງິນ 13%, 3) ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກຂັ້ນຄອບຄົວ 4% ແລະ 4) ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກບໍລິຫານ 15%.
ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທລຍ ກ່າວວ່າ: “ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການປະກອບສ່ວນສະຫຼຸບສັງລວມ ສະພາບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ປະເທດເຮົາ ຖອດຖອນບົດຮຽນເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ການຮ່າງຍຸດທະສາດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ແລະ ເປັນການທົບທວນຄືນຮູບແບບວິທີການ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ທລຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນຕໍ່ໜ້າ ປັບຕົວໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດປະຊາຊົນ, ສ້າງລາຍຮັບ ແກ້ໄຂໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ປະເທດເຮົາໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ”.

Post a Comment

2 Comments

 1. Speaking of smartphones, will they have regarding Google TV, and vice-versa?
  I mostly use this piece of software to live22 best game NFL and soccer games played by my
  personal favorite teams. http://sumdumchick.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ntc33.fun%2Findex.php%2Fother-games%2Flive22

  ReplyDelete
 2. I’ve been surfing on-line more than three hours as of late, yet I by no means discovered any attention-grabbing article
  like yours. It’s lovely price sufficient for
  me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent
  content material as you did, the internet can be a lot more useful than ever before.
  Howdy would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?

  I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads
  a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at
  a fair price? Cheers, I appreciate it! Ahaa, its nice dialogue
  about this article here at this webpage, I have read all
  that, so now me also commenting here. http://alienware.com

  ReplyDelete