Header Ads

ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ VNPT ຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ


ໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2019, ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ VNPT ຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ຫຼື eOffice ຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ປອ ທັນສະ ໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຈາກບໍລິສັດ VNPT ຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ, ບັນດາກະຊວງ ,ຫ້ອງການລັດ, ບໍລິສັດ ໂທລະຄົມ ແລະ ສະຖາບັນການສືກສາຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 90 ທ່ານ.ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃນນາມເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ດ້ານວຽກງານຫັນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ດິຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງແຜນຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ VNPT ຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2015, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອພັດທະນາລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ຫຼື E-Office System ຂອງ ກະຊວງ ປທສ ແລະ ການສ້າງເປັນລະບົບໂຕແບບຂອງການນຳໃຊ້ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການລັດຕ່າງໆ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ດິຈິຕອນ. ເຊິ່ງໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືຂອງທັງສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ ສຳເລັດການພັດທະນາລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (eOffice) ຂອງກະຊວງ ປທສ ເຊິ່ງລວມມືລະບົບຕ່າງໆຄື:
 ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບເອກະສານ ທີ່ສາມາດ ຕິດຕາມເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຄົ້ນຫາເອກະສານ (Document Management) ທີ່ສາມາດຕິດຕາມເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຄົ້ນຫາເອກະສານ ແລະ ການລາຍງານເອກະສານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້.

 ລະບົບຄຸ້ມຄອງການມອບວຽກງານ (Job/Task Management) ແມ່ນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຕັ້ງແຕ່ການກຳນົດໜ້າວຽກຈົນເຖີງລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ.
 ລະບົບສ້າງວຽກງານສະເພາະກິດໃດຫນື່ງ (Personal Work profile Management System) ທີ່ສາມາດສ້າງແຟ້ມເອກະສານວຽກງານສະເພາະກິດໃດໜື່ງ ແລະ ແບ່ງປັນ ຫຼື ໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນເອກະສານ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້.
 ລະບົບການຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ (Department Schedule) ເພື່ອສ້າງຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ສາມາດແຈ້ງບອກການເຄື່ອນໄຫວອັນສຳຄັນຂອງຫ້ອງການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຕາມການນັດໝາຍ.

 ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງປະຊຸມ (Meeting Room Management) ໃຊ້ເພື່ອຈັດການຫ້ອງ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຫ້ອງປະຊຸມທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສາມາດໃຊ້ລະບົບນີ້ເພື່ອຈອງຫ້ອງປະຊູມທີ່ມີຢູໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໄດ້ອີກດ້ວຍ.


 ລະບົບສົນທະນາພາຍໃນຫ້ອງການ (Chatting System) ເພື່ອສື່ສານສົນທະນາແບບຂໍ້ຄວາມພາຍໃນອົງກອນ, ສາມາດສ້າງເປັນກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະພາຍໃນຫ້ອງການ ຫລື ຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ມີລາຍຊື່ໃນລະບົບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທຸກກົມ/ທຽບເທົ່າ ຂອງ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ປະຈຸບັນມີເອກະສານຖືກບັນທຶກເຂົ້າມນລະບົບທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ສະບັບ. ເຊິ່ງຜ່ານການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ຂອງບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ ເປັນລະບົບ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດຕິດຕາມການຮັບ-ສົ່ງເອກະສານ, ສາມາດລາຍງານເອກະສານເຂົ້າ-ອອກປະຈຳວັນ ຜ່ານທາງລະບົບມືຖື.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະຍຸກນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ຍັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃຫ້ກັບພະນັກງານລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນໜ້າທີ່ບູລິມະສິດ ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທັງເປັນເຄື່ອງມືອັນຕົ້ນຕໍ ໃນການເລັ່ງລັດການພັດທະນາ, ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງຊາດ.
ສຳລັບແຜນການ ໃນຕໍ່ໜ້າຂອງ ກະຊວງ ປທສ ແມ່ນການຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໄປຫາບັນດາພະແນກການຂອງຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ການຫັນເປັນການບໍລິການຫ້ອງການໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສ້າງໄດ້ຕົວແບບຂອງການຊົມໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການລັດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງກຽມຄວາມພ້ອມຂອງການຂະຫຍາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແຜ່ຫຼາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

14 comments

Kiersten said...

It's very effortless to find out any topic on web as compared to books,
as I found this paragraph at this web site. Way cool!
Some extremely valid points! I appreciate you writing this
write-up and the rest of the website is also very
good. It is appropriate time to make some plans for the future
and it’s time to be happy. I have read this post and if
I could I desire to suggest you some interesting things
or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to
this article. I wish to read even more things about it!
http://samsung.com

judi bola terpercaya said...

Goοd day! Do уߋu use Twitter? I'd like to follow you
if that would ƅe ⲟk. I'm definitely enjоying our blog and look fօtwɑrԀ to new posts. https://renataschussheim-obras.blogspot.com/

web design said...

For anyone who is in a niche market which has intense competition, then you'll need an aggressive strategy.
In this way, motors will are young site associated with directory
goods. https://austudio.global/

rollex11 said...

Not everyperson hire content writer in fixed salary, they hire
freelancer and outsource their work accordingly. Natural back links
are individuals you get from other webmasters as being the site grows. https://www.ongbaby.com/blog/categories/rollex11

blog candy b said...

But how could we set up a quick money-making website out of it?
It's also advisable to be associated with the spacing in comparison to
its horizontal and vertical fractures. Blogs think about a great deal of creativity. http://www.birdsandart.com/five-greatest-stored-tricks-to-organic-tension-and-nervousness-aid/

medical marijuana michigan ballot said...

Individuals can possess a month's provide.

Jack said...

I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work
and reporting! Keep up the awesome works guys I've incorporated you guys to our blogroll.
Greetings from Los angeles! I'm bored to death at work so I
decided to browse your site on my iphone during lunch break.
I enjoy the information you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb blog!
It's very effortless to find out any topic on net as
compared to textbooks, as I found this piece of writing at this web site.
http://pepsi.net

mariagarri.blogspot.com said...

Hеllo there! This is my first visit to your blog!
We aare a team ᧐f voluntеers aand starting ɑ new project in a coommunity in the samе niche.

Your blog providеԁ us valuable information to worҝ on. You hɑve
done a eⲭtraordinaгy job! https://mariagarri.blogspot.com/

scr888 for pc said...

Another thing that most guys love is products. Many guys
only find out how to use two implements of cooking: a grill and a microwave.

Being one of this pioneer in online gambling is values responsibility. https://newseoul.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://enkosp.ru/bitrix/rk.php?goto=http://superslot.app/index.php/download

http://www.djps.chc.edu.tw/dyna/webs/gotourl.php?url=ejuice.ph said...

Its like you read myy mind! You seem too know a lot about this, like you wrote the book in it oor
something. I think thazt you could do witth a feew pics too
drive thee message homme a bit, but other than that, this
is excellent blog. A great read. I'll definitely be back.

www.justjared.com said...

Very nice post. I simpoly stumbled pon your weblog and wished to mention that I hazve truly enjoyed surfing
around your blog posts. After all I'll be subscribing on your feed and I
hope you write again soon!

buy vhs movie said...

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It absolutely
helpful and it has aided me out loads. I hope to
contribute & help other users like its aided me. Good job.For
Great Selection of Music,Movies Visit My
Site at www.chmailorder.com

divorce attorney near Me free consultation said...

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm definitely enjoying your blog and look forward
to new posts.

http://jesuschrist.ru/chat/redir.php?url=http//lifeinsurancequoter.net said...

Excellent post. I absolutely love this site. Stick with it!

Powered by Blogger.