Header Ads

4 ຂັ້ນຕອນຮັກສາຝ້າດ້ວຍວິທີທໍາມະຊາດ


1./ ສູດຫົວໄຊເທົ້າ: ນໍາຫົວໄຊເທົ້າມາບົດໃຫ້ລະອຽດແລ້ວພອກໃບຫນ້າ ປະໄວ້ປະມານ 10-20 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ເຮັດເປັນປະຈຳອາທິດລະ 3-4 ຄັ້ງ ຫລືບາມື້ເຮັດກໍ່ໄດ້ ສ່ວນຄົນທີ່ມີຜີວແພ້ງ່າຍແມ່ນບໍ່ເຫມາະສໍາລັບສູດນີ້.
2/. ຫວ້ານຫາງແຂ້: ໃຊ້ຫວ້ານຫາງແຂ້ 1 ປ່ຽງໃຫ່ຍ ເລືອກເອົາປ່ຽງທີ່ແກ່ແລ້ວ ນໍາໄປແຊ່ນໍ້າໄວ້ປະມານ 10 ນາທີ ຈາກນັ້ນກໍ່ປອກເປືອກອອກ ແລ້ວລ້າງໃຫ້ສະອາດ ນໍາໄປປັ່ນຫລືບົດກໍ່ໄດ້ຕາມແຕ່ສະດວກ ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາພອກຫນ້າປະໄວ້ປະມານ 15-20 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກ ເຮັດເປັນປະຈຳອາທິດລະ 2-3 ຄັ້ງ ຝ້າກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຈາງລົງ.
3/. ສູດຫມາກຂາມປຽກ: ໃຫ້ເອົາເນື້ອຫມາກຂາມປຽກມາພອກ ຫລື ທາບາງໆບໍລິເວນຜີວທີ່ເປັນຝ້າປະໄວ້ປະມານ 3-5 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍຜັດເຊວຜີວເກົ່າເຮັດໃຫ້ຝ້າຈາງລົງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍລົດຮອຍດ່າງດໍາອີກດ້ວຍ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຫມາກຂາມປຽກກໍ່ສາມາດໃຊ້ນໍ້າຫມາກນາວ ຫລື ນໍ້າຫມາກຂີ້ຫູດແທນກໍ່ໄດ້.
4/. ສູດໃບຜັກຫນອກ: ນໍາຜັກຫນອກມາປັ່ນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວໃຊ້ເອົານໍ້າມາເຊັດໃບຫນ້າແທນການໃຊ້ໂທນເນີ້ກ່ອນນອນທຸກມື້ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໃຫ້ຝ້າຄ່ອຍໆຈາງລົງ.

No comments

Powered by Blogger.