Header Ads

ຕາງໜ້າລັດຖະບານລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 52  ກ່ຽວກັບວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ  ຂປລ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 52 ກ່ຽວກັບວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ຢູ່ ຫ້ອງການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນິວຢອກ ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. 


 ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (IC PD PoA), ເຊິ່ງແຜນປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການທົບທວນກາງສະໄໝ ໃນລະດັບພາກພື້ນໃນປີ 2018 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງ ແລະ ດູແລສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ລວມທັງການວາງແຜນຄອບຄົວແບບສະໝັກໃຈ, ການຖືພາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ເດັກ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເຊິ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນການພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດສັງຄົມ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

No comments

Powered by Blogger.