Header Ads

ແບບນີ້ຕ້ອງຮູ້! 9 ລັກສະນະຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີ "ບຸນ"


ພາບປະກອບໂດຍ: Houmphet Manisouk


ລັກສະນະຂອງສຸພາບສະຕີ ທີ່ຈະກ່າວຕໍ່ໄປນີ້ ຖືກຈັດເປັນຄົນມີບຸນ ທີ່ບອກໄດ້ວ່າ ຈະເຮັດສະຕີ ທ່ານນັ້ນ ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະ ສົມຫວັງ. 9 ລັກສະນະນີ້ມີຫຍັງແດ່ ເຊີນອ່ານໄດ້...

1. ບໍ່ຈົ່ມ: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເຜັນປັນຍາເຮັດໃຫ້ຍອມຮັບຕໍ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງຊີວິດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງລະດັບວາດສະຫນາຂອງຕົນ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ຄວາມເປັນໄປຂອງຊີວິດນັ້ນຂື້ນຕົງຕໍ່ອໍານາດບຸນກໍາທີ່ເຮັດໄວ້ ຈົ່ມໄປກໍ່ເທົ່ານັ້ນເອງ ທີ່ໄດ້ມາ ທີ່ມີຢູ່ ທີ່ເສຍໃຈ ທີ່ບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັ້ນ ມັນຄື ຜົນແຫ່ງກໍາ ອັນເປັນສົມບັດຂອງເຮົາເອງ

2. ບໍ່ຢ້ານ: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເປັນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ້າຫານ ຕາມກໍາລັງຂອງບຸນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຕໍ່ອຸປະສັກ ແລະ ປັນຫາທີ່ຈະເກີດຂື້ນ ເພາະມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃຈຄວາມເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ ຄວາມເປັນຜູ້ມີບຸນຂອງຕົນ ເມື່ອຈະຄິດ ຈະເຮັດອັນໃດລົງໄປ ລ້ວນມີກໍາລັງບຸນມາຮອງຮັບທັມຫມົດທັງສີ້ນ

ພາບປະກອບໂດຍ: Houmphet Manisouk


3. ບໍ່ເຮັດຊົ່ວ: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເປັນໂຕຄວບຄຸມ ບໍລິຫານຈັດການ ຕາມກໍາລັງບຸນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານ ຄວາມລະອາຍຕໍ່ບາບ ຕໍ່ກໍາ ຄວາມຜິດນ້ອຍໃຫຍ່ ທັງໃນທີ່ລັບ ແລະ ທີ່ແຈ້ງ ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ ຫລາຍພົບຫລາຍຊາດ ເຫັນເຖິງຜົນກະທໍາຕໍ່ຄອບຄົວ ຕໍ່ໂລກ ຕໍ່ສັງຄົມ ຢ່າງມາກມາຍມະຫາສານ

4. ບໍ່ຄິດຫລາຍ: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເປັນຄວາມສະອາດ ຄວາມສະຫວ່າງ ຄວາມສະຫງົບ ຕາມກໍາລັງຂອງບຸນ ເຮັດໃຫ້ພະລັງແຫ່ງຄວາມສະຫງົບ ແຫ່ງຈິດແຫ່ງໃຈ ບໍ່ຟຸ້ງຊ້ານລໍາຄານໃຈ ບໍ່ຄິດເປັນທຸກ ຄວາມຄິດທຸກຄວາມຄິດ ລ້ວນນໍາມາເຊິ່ງຄວາມເບີກບານໃຈ ບໍ່ຄິດເບີກຄວາມທຸກມາໃຊ້ກ່ອນ

5. ລໍໄດ້ ຄອຍໄດ້: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເປັນຄວາມໃຈເຢັນ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ຕາມກໍາລັງຂອງບຸນ ບໍ່ໃຈຮ້ອນ ໃຈໄວ ເຫັນເຖິງຈັງຫວະ ແລະ ໂອກາດຂອງຊີວິດ

ພາບປະກອບໂດຍ: Houmphet Manisouk


6. ອົດໄດ້ ທົນໄດ້: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເປັນພະລັງງານເຂັ້ມແຂງ ຕາມກໍາລັງຂອງບຸນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ ທີ່ເປັນຫນຶ່ງເປັນເລີດ ມີຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ເຫັນຄວາມສໍາເລັດທຸກຊະນິດມາຈາກຄວາມອົດທົນ ອົດທົນຢ່າງມີຄວາມສຸກ

7. ສະຫງົບໄດ້ ເຢັນໄດ້: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ສະຫງົບໄດ້ ເຢັນໄດ້ ຕາມກໍາລັງຂອງບຸນ ບໍ່ເປັນຄົນທີ່ຮ້ອນຮົນ ກະວົນກະກາຍ ສັບສ່າຍວຸ້ນວາຍ ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນສາລະ ໃນສິ່ງກໍາລັງຈະເກີດຂື້ນ ເຖິງແມ່ນຈະຕົກຢູ່ໃນເຫດການທີ່ເລວລ້າຍກໍ່ເຮັດໃຈໄດ້ເຫມືອນບໍ່ມີອັນໃດເກີດຂື້ນ

8. ປ່ອຍໄດ້ ວາງໄດ້: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ຮູ້ຈັກການລະ ການວາງ ຕາມກໍາລັງຂອງບຸນ ບໍ່ເປັນຄົນທີ່ແບກທຸກຢ່າງທີ່ຂວາງຫນ້າ ຢຶດທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂື້ນ

ພາບປະກອບໂດຍ: Houmphet Manisouk


9. ຮູ້ໄດ້ ຕື່ນໄດ້ ແລະ ເບີກບານໄດ້: ຜົນແຫ່ງບຸນນັ້ນກໍ່ຈະແປສະພາບໃຫ້ເປັນຄວາມຮູ້ຕື່ນ ເບີກບານ ຕາມກໍາລັງຂອງບຸນ ເປັນຜູ້ຮູ້ ຕໍ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງຊີວິດ ບໍ່ປ່ອຍຊີວິດໃຫ້ຕົກໄປໃນກະແສຂອງຄວາມໂລບ ຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຄວາມຫລົງ ຈິດໃຈມີຄວາມອິດສະລະເຕັມທີ່ ທຸກວັນທຸກເວລາທຸກນາທີ

ສາວໆ ທີ່ອ່ານຈົບ, ລອງທົບທວນເບິ່ງດຸ ເຮົາມີຈັກຂໍ້? ຢ່າລືມ ໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະ ແຊໃຫ້ເພື່ອນໆ ອ່ານນໍາເດີ.

No comments

Powered by Blogger.